Anunțuri, Concursuri|

Comuna Tărlungeni, judeţul Braşov cu sediul in localitatea Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, judetul Braşov, organizeazã in data de 07 mai 2018 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante :

  • 1 post mediator sanitar

Descrierea postului de mediator sanitar:

In conformitate cu prevederile art.6 din OUG.nr.18/2017, activitatile desfasurate in domeniul asistentei medicale comunitare de catre persoana care are atributii legale in acest domeniu, sunt urmatoarele:
a) identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora;
b) desfasurarea de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos;
c) furnizarea de servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii, in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
d) participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice;
e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii;
f) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului acestora la servicii medicale;
g) supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic;
h) identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor;
i) identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;
j) monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre si evidente speciale;
k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare;
l) consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale legale;
m) furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita competentelor profesionale legale;
n) directionarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;
o) organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
p) identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare;
q) colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;
r) alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile;
s) intocmirea evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei.

Condiţii de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificătă și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027 din 11 noiembrie 2014

I Conditii Generale de participare

a) are cetăţenia română, cetatenie altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea postului;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specific de participare:

– studii medii/generale

– recomandarea liderilor al comunităţii rrome locale

– absolvent al cursurilor de mediator sanitar (certificat/ diploma de mediator sanitar,optional)

– are vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei prevazute în fişa postului pentru care candideaza: 0 ani.

Metodologia de desfasurare a concursului:
Concursul constă în:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă se va desfăşura în data de 4 mai 2018 ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tărlungeni, jud. Brasov

c) intervievarea candidatilor se va desfasura in data ulterior comunicată la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tărlungeni, jud. Braşov

Termenul de depunere al dosarelor de concurs este: 20 aprilie 2018 la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tărlungeni, jud. Braşov

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, Compartimentul Resurse Umane, telefon: 0268-365714, fax: 0268-365072, sau prin corespondenta electronica la adresa primaria.tarlungeni@yahoo.com

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar

f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista motive pentru candidat care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) recomandarea si acordul conducatorului recunoscut al comunitatii rrome;

j) certificat/ diploma de absolvire a cursului de mediator sanitar(optional)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie de concurs pentru mediator sanitar:

  • Legea 215 din 2001 – Legea Administraţiei Publice Locale

  • Legea 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice şi instituţiile publice

  • Ordonanta de Urgenta al Guvernului nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara

  • Hotărârea de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere exclusiv textele de acte normative în vigoare, precum şi modificările legislative intervenite în prezenta bibliografie aferente cadrului legal antemenţionat.

Close Search Window