Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 10.01.2023 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al școlii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 10.01.2023 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a 14 imobile apartinand domeniului public al Comunei Tarlungeni conform documentatiei intocmite de SC 3 GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara și in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.01.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 02.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2023, inclusiv a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 02.02.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Serviciului Salubrizare Tărlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 02.02.2023 privind aprobarea grilei de salarizare a Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 02.02.2023 privind aprobarea modificarii Organigramei și a Statului de Functii ale SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 02.02.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni  masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie cu strigare, conform Anexei la HCA nr. 01 din 25.01.2023, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucaș R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 02.02.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului teren in suprafata de 3.974 mp., categoria de folosința drum, intravilan, înscris in CF nr. 113878 Tarlungeni, nr. cad.113878, în 4 loturi de teren, In vederea înscrierii In Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 02.02.2023 privind aprobarea Planului de Actiuni și Lucrari de lnteres Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul 2023, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 02.02.2023 privind înregistrarea Comunei Tărlungeni, Județul Brașov in SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 02.02.2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al Agentiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila Brașov pentru Zona Metropolitana Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 02.02.2023 privind avizarea inițierii PUZ- ului  Construire ansamblu locuințe și funcțiuni complementare in Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, zona DJ 103B, inscris in CF nr.101767 Tărlungeni, nr. cad. 101767, respectiv CF nr. 101738, nr. cad. 101738, in suprafață totala de 9.400 mp., la cererea SC NANDESZ COMPANY SRL, prin reprezentant legal desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.02.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 10.02.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 73 din data de 30.09.2021, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RA TB V SA,  pe raza teritorial administrativă a Comunei Tărlungeni, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 10.02.2023 privind aprobarea participării U.A. T. Comuna Tărlungeni, alături de unitățile administrativ teritoriale Comuna Prejmer, Comuna Budila, Comuna Tărlungeni, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului, Ia implementarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a  unităților conexe, finanțat prin PNRR, Pilonul VL Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație, precum și aprobarea delegării depunerii aplicațiilor de finanțare de către U.A. T. Comuna Prejmer desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.02.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 02.03.2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2030 a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 02.03.2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă lemn de lucru si lemn de foc pentru anul 2023, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș RA, ce se poate valorifica pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale, asociațiilor si fundațiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform Anexei la HCA nr. 07/02.02.2023, finanțate de Ocolul Silvic Ciucas RA desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 02.03.2023 privind stadiul de inscriere și tinerea la zi a datelor in Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, respectiv aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere in Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 02.03.2023 privind stabilirea si aprobarea taxelor speciale, precum si a Regulamentului de adoptare a taxelor speciale in Comuna Tarlungeni, Jud. Brașov, conform Anexelor desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 02.03.2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidență și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 02.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024, cu rata inflafiei de 13,8%, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 02.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale, in vederea implementarii Proiectului HUB de Servicii MMSS-Sil MMSS cod SMIS 130963, respectiv a Declarației pe propria raspundere privind locația in care se implementeaza proiectul și repartizarea echipamentelor care se achiziționeaza prin proiect, conform Anexelor inaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 02.03.2023 privind aprobarea contului anual de executie bugetara și a situatiilor financiare ale UAT Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2021, conform Anexelor inaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 02.03.2023 privind concesionarea prin negociere directa către Compania Naționala Poșta Romană Oficiul Județean de Poșta Brașov a unui spațiu, in vederea relocarii Ghișeului Poștal Tarlungeni, jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 02.03.2023 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 30.000 lei, Bisericii Penticostale Zizin, Str. Padurii, nr. 456 A, pentru lucrari de renovare și amenajare a bisericii desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.03.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 13.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, al Ocolului Silvie Ciucaș RA, conform Anexei inaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 13.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 13.03.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 27.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință, care să prezideze ședinfele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 27.04.2023 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 27.04.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în vederea implementării Proiectului HUB de Servicii MMSS Sil MMSS cod SMIS 130963, partea a doua, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 27.04.2023 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosință arabil, cu destinația drum de acces, înscris in CF nr. 113344 Tarlungeni, nr. cad. 113344, în suprafafa totala de 4501 mp., a SC IZVOR TDM CONS SRL, prin reprezentant legal/cota parte de 1288/4501, Cimpean Achim Marius casatorit cu Cimpean Elena Daniela, cota parte de 264/4501, Abalaru Viorel  Claudiu casatorit cu Abalaru Diana Andreea/cota parte de 9814501, Prunoiu Adrian Victor/cota parte de 9814501, POLI SPOOM SRL, prin reprezentant legal/ cota parte de 39314501, Brescan Ion, casatorit cu Brescan Catalina Elena/cota parte de 98/4501, Balauca Paulina, in nume propriu, Balauca Petrea, in nume propriu, respectiv mandatar al lui Batauca Andreea-Petronela, Fechete Georgel-Florin si Mar{ Leonard pentru cotele parfi de 565/4501, 566/4501, 565/4501, 566/4501 și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 27.04.2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna Tarlungeni in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din Fondul de Mediu desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 27.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institupilor publice și activitățlor finanțate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 27.04.2023 venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei inaintate, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 27.04.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului/teren intravilan în suprafață de 70.434 mp., categoria de folosință neproductiv, înscris în CF nr. 103744 Tărlungeni, nr. cad. 103744, in 2 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului/teren in suprafata de 50824 mp., categoria de folosință curți construcții intravilan, înscris în CF nr. 104585 Tarlungeni, nr. cad. 104585, în 2 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului/teren in suprafata de 50.984 mp., categoria de folosință categoria de folosință neproductiv, înscris în CF nr. 102458 Tărlungeni, nr. cad. 102458, in 2 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
42 18.05.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico/economici pentru obiectivul de investitii Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, în localitatea Carpiniș și localitatea Tarlungeni, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 18.05.2023 privind numirea Presedintelui C.A. al TĂRLUNGENI SERVICII APE si aprobarea Planului de Administrare a TARLUNGENI SERVICII APE, pe perioada 2023-2027, conform Anexei care face parte integrantii din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 18.05.2023 privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa nr. 137/14.03.2018, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 18.05.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie publica in plic inchis, conform Anexei la HCA nr. 16/11.05.2023, inaintate de Ocolul Silvie  Ciucaș RA Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 18.05.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii și a indicatorilor tehnico/economici pentru obiectivul de investitii Reabilitarea și eficientizarea energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexelor, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentafiei întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului neîmprejmuit-podeț peste pârâul Purcareni, tronson 8, în suprafafa de 84 mp., situat în Comuna Tarlungeni, loc. Purcareni, Str. Principală, Jud. Brașov, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentafiei întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului neîmprejmuit-podeț peste pârâul Purcareni, tronson 4, în suprafafa de 182 mp., situat în Comuna Tarlungeni, loc. Purcareni, Str. Principață, Jud. Brașov, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
49 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentației intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului neîmprejmuit-podeț peste pârâul Purcareni, tronson 6, in suprafața de 78 mp., situat in Comuna Tarlungeni, loc. Purcareni, Str. Mica, Jud. Brașov, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 18.05.2023 privind însușirea și aprobarea documentației întocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului neîmprejmuit-podeț peste paraul Tarlungeni, tronson 2, în suprafața de 24 mp., situat în Comuna Tarlungeni, loc. Tarlungeni, Str. Tudor Vladimirescu, Jud. Brașov, în vederea înscrierii în Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 18.05.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 29.05.2023 privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2022, a Raportului Auditorului Independent și a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2022, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 29.05.2023 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 12.000.000 lei in vederea asigurarii finantarii investiților publice de interes local în Comuna Tarlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 29.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 29.05.2023 privind aprobarea contului anual de executie bugetara și a situatiilor financiare ale UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2022, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 29.05.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitație cu strigare de masa lemnoasa pe picior (partizi de produse accidentale) producția anului 2023, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 26 din 23.05.2023, respectiv Anexei la HCA nr. 28/29.05.2023, inaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 29.05.2023 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizarii profitului net la data de 31.12.2022, a execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic, Ciucas RA Tarlungeni pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent, conform Anexelor, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 29.05.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni  masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a și valorificat prin licitatie publica in plic inchis, conform Anexei la HCA nr. 27 din 23.05.2023, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucaș  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 29.05.2023 privind aprobarea depunerii proiectului apel submasura 19.1 ,,Sprijin pregatitor" din cadrul Masurii 19- Dezvoltarea locala a LEADER desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 29.05.2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna Tarlungeni, judetul Brașov la apelul de proiecte cu titlul ,,Planul National de Redresare și Rezilienta. Pilonul VI: Politici pentru noua generatie. Componenta C15: Educatie. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie și dotare in sistemul de invatamant preuniversitar. Investitia 10: Dezvoltarea retelei de școli verzi și achizitionarea de microbuze verzi, aprobarea proiectului Microbuze verzi in școlile din județul Brașov, a Acordului de parteneriat și delegarea dreptului UAT Comuna Tarlungeni de depunere a aplicatiei de finantare catre UAT Judetul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.05.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 29.06.2023 privind aprobarea propunerii de majorare a preturilor de masa lemnoasa lemn de foc din speciile FAG și DT, fasonat in metri steri și nefasonat, ce se valorifica in mod direct catre populație din fondul forestier al Comunei Tarlungeni administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 29.06.2023 privind aprobarea propunerii Ocolului Silvic Ciucas R.A de majorare a tarifului pentru prestafiile de servicii exploatare forestiera a masei lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica al Comunei Tarlungeni la nivelul maxim de 150 lei/mc desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 29.06.2023 privind prelungirea mandatului membrilor consiliul de Administrație al OCOLULUI SILVIC CIUCAȘ RA TARLUNGENI desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 29.06.2023 privind infiintarea și delegarea Serviciului public de gestionare a cainilor Iara stapan, in cadrul UAT Comuna Tarlungeni, judetul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 29.06.2023 privind aprobarea revocarii HCL Tarlungeni nr. 52/29.05.2023 privind aprobarea contractarii unei finanțari rambursabile interne în valoare de maxim 12. 000. 000 lei in vederea asigurarii finanțarii investițiilor publice de interes local în Comuna Tarlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 29.06.2023 privind darea in folosință cu titlu gratuit a bazei sportive Tarlungeni catre Asociația Sportiva Club em> Ciucaș Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 29.06.2023 privind aprobarea efectuarii unui schimb imobiliar intre imobilul identificat cu nr. cadastral 113943, inscris in CF 113943 Tarlungeni, proprietatea d-lor Szasz Attila și Szasz Mariana Magdalena și imobilele identificate cu nr. cadastral 113923, inscris in CF 113923 Tarlungeni, respectiv nr. cadastral 113921, inscris in CF 113921 Tarlungeni, proprietatea Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 29.06.2023 privind darea in folosință cu titlu gratuit a bazei sportive Tarlungeni catre Asociația Sportiva Club Ciucaș Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 29.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 29.06.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institupilor publice și activitaților finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 29.06.2023 privind însușirea Documentatiei cadastrale fntocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, prin Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca și atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor- strazi situate în intravilanul Comunei Tarlungeni, foe. Tarlungeni, conform Anexei, în vederea înscrierii în Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 29.06.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institupilor publice și activitaților finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 29.06.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului-teren in suprafata de 8. 700 mp. categoria de folosință faneata, neproductiv, înscris in CF nr. 111947 Tarlungeni, nr. cad. 111947, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, în 2 loturi de teren, în vederea punerii în posesie a proprietarului Popa Ana, cu suprafafa de 8.400 mp. desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 29.06.2023 privind insușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, prin Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului teren in suprafafa de 6.510 mp. categoria de folosință faneata extravilan, inscris in CF nr. 111515 Tarlungeni, nr. cad. 111515, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 3 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarului Incze Etelka, cu suprafafa de 2. 700 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.06.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 31.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință, care sa prezideze ședințele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 31.07.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 31.07.2023 privind prelungirea duratei contractului de Management nr. 71/02.07.2029 al d-l Jianu Vitor-Liviu pentru execitarea mandatului de Șef Serviciul Salubrizare Tărlungeni S.R.L. desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 31.07.2023 privind aprobarea preșului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei 1 la H.C.A. nr. 33/14.07.2023 a Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 31.07.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă pe picior (partida de produse accidentale), producție anului 2023, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei 1 la H.C.A. nr. 34/14.07.2023 a Ocolului Silvic Ciucaș R.A. desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 31.07.2023 privind revocarea dreptului de folosință veșnică, înscris în favoarea d-lui Necula Gheorghe, decedat în data de 29.04.1986, pentru imobilul identificat cu nr. top 1002/2/21, CF nr. 107898 Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 31.07.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 50.000 lei, Bisericii Române, Parohia Tărlungeni-Izvor, pentru lucrări de construire a Bisericii Acoperământul Maicii domnului desc?rcare fi?ier tip .pdf
82 31.07.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei, Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Tărlungeni, pentru lucrări de modernizare a drumului de acces în curtea și cimitirul Bisericii Sfinții Mihail și Gavril desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 31.07.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei, Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Tărlungeni-Cărpiniș, pentru lucrări de termoizolare a cupolei Bisericii Sf. Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir desc?rcare fi?ier tip .pdf
84 31.07.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 30.000 lei, bisericii Evanghelice Lutherane din România, comuna Tărlungeni-Parohia Purcăreni, pentru lucrări de renovare a casei de cultură a Parohiei desc?rcare fi?ier tip .pdf
85 31.07.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei Bisericii Penticostale din Comuna Tărlungeni, loc. Tărlungeni, pentru lucrări de amenjare a lăcașului de cult desc?rcare fi?ier tip .pdf
86 31.07.2023 privind aprobarea Hotararii Consiliului de Administrație nr. 31/22.06.2023 a Ocolului Silvic Ciucas R.A Tarlungeni pentru derularea proiectului de finanfare in cadrul apelului PNRR/2023/C2/MMAP/S/11.2.B/ Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacitap moderne de producere a materialului forestier de reproducere, sat Zizin, UP II, ua159 A, pepiniera Zizin, Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
87 31.07.2023 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 46 din data de 18.05.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investitii Reabilitare și eficientizare energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexelor 1 și 2, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
88 31.07.2023 privind acordarea catre di. Deak Levente, cu titlu gratuit a unui ajutor constand in 20 mc lemn de lucru rasinos pentru refacerea acoperisului imobilului distrus in urma incendiului din data de 12.05.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
89 31.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
90 31.07.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a depunerii și implementarii proiectului CONSTRUIRE SCOALA VERDE NIVEL PRMAR ȘI GIMNAZIAL,  COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEȚUL BRAȘ0V desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.07.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
91 31.08.2023 pentru numirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
92 31.08.2023 privind aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrana personalului Serviciului Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
93 31.08.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitație de masa lemnoasa pe picior (partida de produse de conservare)  producția anului 2023, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la Hotararea Consiliului de Administrație nr. 40/31.07.2023 a Ocolului Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
94 31.08.2023 privind dezasocierea UAT Comuna Tarlungeni din cadrul Servicii Sacelene S.R.L. desc?rcare fi?ier tip .pdf
95 31.08.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, in localitatea Zizin si localitatea Purcareni, cu deversarea apelor uzate in stația de epurare a localitații Prejmer, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
96 31.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
97 31.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
98 31.08.2023 privind promovarea propunerii de incadrare a unui segment de drum din categoria funcționala a drumurilor de interes județean in categoria functionala a drumurilor de interes local  drum comunal, aflat pe raza teritoriala a UAT Comuna Tarlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.08.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
99 08.09.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru școli al Romaniei pentru perioada 2023-2029 de catre Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, respectiv UAT Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
100 08.09.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei 1 la Hotararea Consiliului de Administratie nr. 43/07.09. 2023 a Ocolului Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 08.09.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
101 28.09.2023 privind avizarea inițierii PUZ – ului « Construire ansamblu de locuințe» în Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat în Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, strada DE8 FN, înscris in CF nr. 107684 Tărlungeni, nr. cad. 107684, în suprafață totala de 11.600 mp, la cererea propietarilor Dochița Andreea si Nisipeanu Maria desc?rcare fi?ier tip .pdf
102 28.09.2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui Nikolaus-Kiss Anita Stephanie, Crăciun Ion-Dumitru si Crăciun Erika asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, Cartier Izvor, str. Hărmanului , FN, județul Brașov, înscris în CF nr. 103759 Tărlungeni, nr. cad. 103759, în suprafață de 380 m.p., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al UAT Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
103 28.09.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Tărlungeni, pentru anul școlar 2023-2024 desc?rcare fi?ier tip .pdf
104 28.09.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV SA, asfel cum a fost modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
105 28.09.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Tărlungeni a imobilului aflat în intravilanul localitatii Tarlungeni, Str Principala nr. 754, identificat cu CF 110605, nr top 733/b, 734/b si constructie aferenta C1/destinatie CAS/Gradinița Tărlungeni, imobil in suprafata de 1284 mp, în vederea înscrierii definitive in Cartea Funciara în favoarea Comunei Tarlungeni și aprobarea documentatie cadastrale de prima inscriere pentru imobilul mentionat, întocmită de către GIS HIGH VISION SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
106 28.09.2023 privind aprobarea propunerii trecerii segmentului de drum judetean DJ 103A de la km 14+250 pana la km 34+150 din domeniul public al U.A.T. Judetul Brasov in domeniul public al U.A.T. Comuna Tarlungeni, Judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
107 28.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
108 28.09.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea Devizului General actualizat intocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny, pentru proiectul «Modernizare strazi in comuna Tarlungeni, jud. Brasov – str. Vasile Roaita, str. Crisan, str. 7 Noiembrie, str. Nicolae Balcescu, str. Bisericii Romane(partial) desc?rcare fi?ier tip .pdf
109 28.09.2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice desc?rcare fi?ier tip .pdf
110 28.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, inclusiv a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
111 28.09.2023 privind însușirea Documentatiei cadastrale întocmite de expert topograf Veres Szabolcs și atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov a imobilului- strada Alexandru Petofi – tronson 1, situata în intravilanul Comunei Tărlungeni, loc. Zizin, conform Anexei, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
112 28.09.2023 privind modificarea HCL 73/2021 pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane cu domiciliul în Comuna Tărlungeni, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe Linia/Liniile metropolitane Brașov – Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.09.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
113 26.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință, care să prezideze ședințele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
114 26.10.2023 privind acordarea catre dna Lengyel Iulia a unui ajutor banesc pentru efectuarea unor tratamente medicale minorului Lengyel Erik desc?rcare fi?ier tip .pdf
115 26.10.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Veres Szabolcs, a imobilului-teren intravilan în suprafață de 501.589 m.p., categoria de folosință curti construcții, înscris în C.F. nr. 113122 Tărlungeni, nr. cad. 113122, în 2 imobile teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
116 26.10.2023 privind desemnarea reprezentanților foștilor proprietari sau moștenitori deposedați de terenuri, pentru a face parte din Comisia Locala a Comunei Tărlungeni de Fond Funciar, pentru stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire sau constituire desc?rcare fi?ier tip .pdf
117 26.10.2023 privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între U.A.T. Comuna Tărlungeni și Comunitatea Bisericii Evanghelice Maghiare din Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
118 26.10.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului teren in suprafata de 21.255 m.p., categoria de folosință neproductiv, intravilan, înscris in C.F. nr. 104601 Tărlungeni, nr. cad. 104601, în 3 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
119 26.10.2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, strada Izvorului, nr. F.N., jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 113619, nr. cad. 113619, în suprafață de 4118 m.p. cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al U.A.T. Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
120 26.10.2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, strada Izvorului, nr. FN, jud. Brașov, înscris în CF nr. 113620 , nr. cad. 113620, în suprafață de 560 mp cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al UAT Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
121 26.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonata la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/16.10.2023 a Ocolului Silvic „ Ciucas” R.A Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
122 26.10.2023 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referință a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni si de fundamentare a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa oferita spre vanzare în anul 2024 desc?rcare fi?ier tip .pdf
123 26.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic “Ciucas” RA, pe anul 2023, conform Anexei înaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
124 26.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexei înaintate, parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
125 26.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
126 26.10.2023 privind aprobarea modelului-cadrul al Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă în Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
127 26.10.2023 privind depunerea și implementarea proiectului “SISTEME INTEGRATE DE VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TÂRLUNGENI, JUDETUL BRAȘOV”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A/B desc?rcare fi?ier tip .pdf
128 26.10.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (insotit de Tema de proiectare si Nota conceptula) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “SISTEME INTEGRATE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA TARLUNGENI, JUDETUL BRAȘOV”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate si valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 26.10.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
129 29.11.2023 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
130 29.11.2023 pentru menținerea în plată a salariilor de baza funcționarilor publici și personalului contractual angajați în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni la același nivel cu cel acordat pentru luna septembrie 2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
131 29.11.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă pe picior partida de produse principale producția anului 2024, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 51/15.11.2023 a Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
132 29.11.2023 privind atribuirea denumirii unor strazi in comuna Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
133 29.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție cu titlul Realizare și echipare parc fotovoltaic pentru U.A.T. TĂRLUNGENI, Județul BRAȘOV, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public, din cadrul Programului-cheie 1 Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, prin OME nr. 1431/01.11.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
134 29.11.2023 privind depunerea si implementarea proiectului cu titlul Realizare și echipare parc fotovoltaic pentru U.A.T. TĂRLUNGENI, Județul BRAȘOV, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public, din cadrul Programului-cheie 1, Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, prin OME nr. 1431/01.11.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
135 29.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, inclusiv a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
136 29.11.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmită de S.C. GIS HIGH VISION S.R.L., a imobilului teren în suprafață de 15876 m.p., înscris în C.F. nr. 109970 Tărlungeni, nr. cad. 109970, în 2 imobile teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
137 29.11.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 107890 Tărlungeni, C.F. nr.107894 Tărlungeni, C.F. nr. 107898 Tărlungeni, în vederea înscrierii lotului astfel creat în Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 14.11.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
138 14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
139 14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
140 27.12.2023 privind modificarea art. 1 si art. 2, alin. (1) din H.C.L. nr. 102/28.09.2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui Nikolaus Kiss Anita Stephanie, Crăciun Ion Dumitru si Crăciun Erika asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, Cartier Izvor, str. Hărmanului F.N. județul Brașov, înscris în C.F. nr. 103759 Tărlungeni, nr. cad. 103759, în suprafață de 380 m.p., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al UAT Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
141 27.12.2023 privind modificarea alineatului 3 al preambulului H.C.L. nr. 105/28.09.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
142 27.12.2023 privind modificarea alineatului 6 al preambulului H.C.L. nr. 111/28.09.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
143 27.12.2023 privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui Bulacu Andrei Mihai și Bulacu Ioana Larisa asupra cotei de 121625/2.000.000 din imobilului teren în suprafață totală de 1815 m.p., categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul Comunei Tărlungeni, jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 101452 Tărlungeni, nr. cad. 101452, cu destinația drum și aprobarea trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
144 27.12.2023 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de R.A.T.Bv. S.A., în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în U.A.T.-urile membre ale A.M.D.D.T.P.Bv. desc?rcare fi?ier tip .pdf
145 27.12.2023 privind aprobarea actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă în Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
146 27.12.2023 privind aprobarea prețului/tariului serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
147 27.12.2023 privind aprobarea prețurilor de vânzare directă a materialelor lemnoase fasonate către nevoi locale în anul 2024, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
148 27.12.2023 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație publică în plic închis, masă lemnoasă fasonata la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
149 27.12.2023 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2024, în Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
150 27.12.2023 privind majorarea salariilor de baza în plată ale funcționarilor publici și personalului contractual, angajați în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 27.12.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
151 29.12.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Tărlungeni și a Regulamentului Local de Urbanism desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.12.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf

 

Close Search Window