Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 04.01.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 04.01.2022 pentru stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 04.01.2022 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 04.01.2022 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foe, pentru anul 2022, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu a! institutiilor pub/ice, a! institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuate si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA si privind actualizarea modelului de Parteneriat intre Ocolul Silvic Ciucas RA si Primaria Comunei Tarlungeni, in privinta Regulamentului de acordare a materialului lemnos (lemn de lucru si lemn de foc) catre locuitorii Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 04.01.2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2022-2023, in Comuna Tarlungeni Jud Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 04.01.2022 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lor Faris Alexandru, Faris Magda si Deak Elena, prin mandatar, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 109436 Tărlungeni, nr. cad. 109436, in suprafată de 3046 mp., cu destinația drum de acces $i aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 04.01.2022 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a SC CALIMOB 2018 SRL, asupra imobilului teren înscris in CF nr. 109141 Tărlungeni, nr. cad. 109141, în suprafată de 2819 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 04.01.2022 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-nei Scarlat Juliana, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110355 Tărlungeni, nr. cad. 110355, in suprafață de 2065 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 04.01.2022 privind aprobarea dezmembrarii drumurilor de acces din Cartierul Izvor, Str. Salcamilor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa), conform documentatiilor intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 04.01.2022 privind aprobarea PUZ- ului «Construire locuinte» in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, strazile DE4-DE8, inscris in CF nr. 105724 Tarlungeni, nr. cad. 105724, in suprafata de 12.800 mp., Ia cererea d-nei Gocsman Aurica, prin reprezentant legal Ranbu Alina desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 04.01.2022 proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 10.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 10.01.2022 privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu CABINET A VOCAT Minjina Marilena, avand sediul in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. A, ap. 3, Jud. Brasov, pentru Dosar nr. 21.826 /197/2021, Obiect: validare poprire desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 10.01.2022 privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu CABINET AVOCAT Minjina Marilena, avand sediul in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68, bl.3, sc. A, ap. 3, Jud. Brasov, pentru Dosar nr. 25514/197/2021, Obiect: acordare de daune interese desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 10.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, Ia data de 31.12.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 14.02.2022 privind aprobarea intocmirii si tinerii la zi a Registrului Agricol al Comunei Tarlungeni, atat pe suport de hartie, cat si electronic desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 14.02.2022 privind stadiul de înscriere și tinerea la zi a datelor în Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, respectiv aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de lnscriere în Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni, si a modelului de invitatie prin care Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol invita Ia Primaria Comunei Tarlungeni, persoanele care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru înscrierea datelor in Registrul Agricol desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 14.02.2022 privind aprobarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/03.01.2022 a SC Tarlungeni Servicii Ape SRL, cu sediul in Sat Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. 1, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, CUI R036920906, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/61/2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 14.02.2022 privind aprobarea actualizarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 14.02.2022 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 14.02.2022 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 2/18.01.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 14.02.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 25.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 25.02.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor drumuri de exploatare DE263/16, DE 263117, DE 554 situate in extravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 41, parcela A263, conform Documentatiei intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 25.02.2022 privind aprobarea desemnarii d-nei Moldoveanu Ghia Roxana Luoana, sa organizeze, sa conduca si sa indrume activitatea de control financiar preventiv la nivelul Regiei Autonome Ocol Silvic Ciucas Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 25.02.2022 privind aprobarea PUZ-ului Zona turistica, tabara de muzica, arta si creatie pentru copii, tineri si adulti in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, inscrise in CF nr. 111520 Tarlungeni, nr. cad. 111521, in suprafata de 3.100 mp., CF nr. 111521, nr. cad. 111521, in suprafata de 650 mp., CF nr. 111522, nr. cad. 111522, in suprafata de 2200 mp., CF nr. 111523, nr. cad. 111523, in suprafata de 1450 mp., la cererea Asociatiei George Dumitrascu, prin reprezentant legal desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 25.02.2022 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lor Balint Arpad-Zoltan, Balint Jleana-Hajnal, Moroianu Joan, Moroianu Maria-Sorina, Cazan Roxana-Cristina (nascuta Brescan), Grosu Floarea, Grosu Eugenia, Veres Robert, Veres Joana-Maria, prin mandatar, asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, Str. Harmanului FN inscris in CF nr. 108104 Tiirlungeni, nr. cad. 108104, fn suprafața de 136 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 25.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pentru anul 2022, inclusiv a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 25.02.2022 privind aprobarea bugetului de venit uri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pe anul 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 25.02.2022 privind aprobarea mandatăirii unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, care sa faca parte din Comisia de Evaluare a probei interviu, in cadrul concursului de director/director adjunct al școlii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov, sesiunea 2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.02.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 24.03.2022 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 24.03.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al Ocolului Silvic Ciucas RA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 24.03.2022 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas RA, pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului privind staționarea, oprirea si parcarea autovehiculelor pe domeniul public sau privat al Comunei Tărlungeni, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 24.03.2022 privind aprobarea completării HCL Tarlungeni nr. 82/25.11.2021 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Locale de Ordine Publica, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, cu Regulamentul Comisiei Locale de Ordine Publica constituite la nivelul UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 24.03.2022 privind actualizarea datelor tehnice privind imobilul, Școala Gimnazială Tărlungeni, Corp B, Secția Maghiară, situat in loc. Zizin, Str. Zizinului, nr. 205, Com. Tarlungeni, Jud. Brasov, identificat cu CF nr. 104573 in suprafata de 1030 mp. nr. top 519, categoria de folosinta curti-constructii, conform Documentatiei cadastrale de actualizare intocmite de GIS HIGH VISION SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 24.03.2022 privind introducerea imobilului, Cladire administrativa- sediu Primarie (cladire și teren), identificat cu CF nr. 102273 Tarlungeni, nr. cad. 102273 C1, in domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni si inscrierea sa in Inventarul Domeniului Public al UAT Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 24.03.2022 privind actualizarea datelor tehnice privind imobilul, Grădiniță Tărlungeni, Str. Principala, nr. 754, loc. Tarlungeni, Jud. Brasov, identificat cu CF nr. 110605, in suprafata totala de 2697 mp. nr. cad. 733/b in suprafata de 875 mp. (categoria defolosinta curti-constructii), nr. cad. 734/b, in suprafata de 1822 mp (categoria de folosinta arabil), conform Documentatiei cadastrale de actualizare intocmite de GIS HIGH VISION SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 24.03.2022 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lui Volosciuc Mihai, casatorit cu Volosciuc Vilma, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 109454 Tărlungeni, nr. cad. 109454, in suprafață de 3918 mp., categoria de folosinta arabi!, cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tăirlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 24.03.2022 privind insușirea declarației de renunțare asupra cotei de 56/85 din dreptul de proprietate asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110131 Tărlungeni, nr. cad. 110131, in suprafata de 85 mp., categoria de folosinta arabil, cu destinația drum de acces, respectiv insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren in suprafata de 67 mp., inscris in CF nr. 110130, nr. cad. 110130, categoria de folosinta arabil, cu destinafia drum de acces a d-lui Balint Andras, prin mandatar și aprobarea preluarii acestora in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 24.03.2022 privind însușirea declarației de renunțare a d-lui Volosciuc Mihai, casatorit cu Volosciuc Vilma, asupra cotei de 29/85 din dreptul de proprietate asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110131 Tărlungeni, nr. cad. 110131, fn suprafafa de 85 mp., categoria de folosinta arabil, cu destinația drum de acces și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 24.03.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului drum de exploatare, DE 3836, in suprafata de 3309 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, parcela PS 413, PS 414, PS 416, NNS 3834, DE 3836, conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
42 24.03.2022 privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale de dezmembrare intocmite de GIS HIGH VISION SRL, a imobilului-teren in suprafata de 19.001mp. categoria de folosinta faneata, inscris in CF nr. 109867 Tarlungeni, nr. cad. 109867, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 24.03.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de GIS HIGH VISION SRL, a imobilului-teren in suprafata de 28.900 mp. categoria de folosinta arabil, inscris in CF nr. 109614 Tarlungeni, nr. cad. 109614, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrarii drumurilor de exploatare din sat Tarlungeni, Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa), coriform documentatiilor intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 24.03.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 12.04.2022 privind aprobarea propunerii de majorare a preturilor de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, ce se valorfică in mod direct catre populatie din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, conform Anexei la HCA nr. 15/15.03.2022 inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni, Jud. Brasov, care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 12.04.2022 privind insușirea declarației de renuntare la dreptul de proprietate a SC KAPPATIGI SRL, prin Administrator Chiechio Giovanni, asupra imobilului teren situat in Cartier Izvor, Str. Salcamilor, nr. 115L, inscris in CF nr. 110063 Tărlungeni, nr. cad. 110063, in suprafată de 82 mp., categorie de folosinta curti-constructii, cu destinația drum de acces, respectiv asupra imobilului teren situat in Cartier Izvor, Str. Salcamilor, nr. 115M, inscris in CF nr.110080, nr. cad. 110080, in suprafata de 78 mp., categorie de folosinta  curti-constructii, cu destinatia drum de acces si aprobarea preluării acestora in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 12.04.2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei Comunei Tarlungeni cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi, conform Anexelor desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 12.04.2022 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Servicii Săcelene S.R.L, operator autorizat de transport public local de persoane, pe raza Mun. Sacele si UAT Comuna Tarlungeni,jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
49 12.04.2022 privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a SC KAPPATIGI SRL, prin Administrator Chiechio Giovanni, respectiv a d-lui Cirneci Cristian, casatorit cu Cirneci Elena-Andreea, asupra cotelor-parti de 1580/3584, respectiv 2004/3584 din imobilul teren situat in Cartier lzvor, Str. Harmanului, nr. 12, inscris in CF nr.110369 Tarlungeni, nr. cad.110369, in suprafața de 3584 mp., categorie de folosinta arabil, cu destinația drum de acces, si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 12.04.2022 pentru acordarea unor facilităti anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către operatorul de transport regional societatea SERVICII SACELENE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 12.04.2022 privind aprobarea proiectului Actului aditional nr. 1/2022 Ia Contractu) de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Calatori Nr. 2/27.07.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 12.04.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 12.05.2022 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si eficientizarea energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni și a cheltuielilor aferente implementării proiectului desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 12.05.2022 Procees verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 31.05.2022 privind aprobarea bilantului contabil la data de 31.12.2021, a Raportului Auditorului Independent si a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul2021, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 31.05.2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 lei, Bisericii Ortodoxe, Parohia Tarlungeni pentru lucrari de reparatii la gardul bisericii desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 31.05.2022 privind revocarea prevederilor HCL Tarlungeni nr. 44 din data de 24.03.2022, respectiv aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni a drumurilor de exploatare din Tarlungeni- Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa) desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 31.05.2022 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata Ia drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 17/17.05.2022, respectiv HCA nr. 24/31.05.2022 inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 31.05.2022 privind aprobarea majorării tarifului pentru prestațiile de servicii exploatare forestierii a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publica al Comunei Tărlungeni la nivelul maxim de 130 lei/mc. desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 31.05.2022 privind aprobarea bilantului contabil la data de 31.12.2021, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului net, la data de 31.12.2021, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pe anul 2021 si a Raportului Auditorului Independent, conform Anexelor, care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 31.05.2022 privind acordarea unui mandat special ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ISO MEDIU in domeniul salubrizarii Comunei Tarlungeni, Jud.Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 31.05.2022 privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI ISO Mediu Brașov in vederea derularii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. membre ADI ISO Mediu Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 31.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. II, trim. III, trim. IV al anului 2022, conform Anexei inaintate de Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
62 31.05.2022 privind actualizarea prevederilor Hotarârii Consiliului Local nr. 60 din data de 27.12.2012- privind aprobarea asocierii comunei Tărlungeni in vederea construirii unei ferme solare pe raza comunei Tărlungeni respectiv a Contractului de asociere in participatiune nr. 13 din 17.12.2012 desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 31.05.2022 privind aprobarea valorii tarifelor aplicabile din data de 01.07.2022 pentru activitatile de gestionare a Serviciului de Salubrizare in Comuna Tarlungeni, respectiv pentru deseuri municipale colectate separat, inclusiv hartie, plastic si sticla si alte tipuri de deseuri colectate neseparat desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 31.05.2022 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabil, cu destinatia drum de acces, inscris in CF nr. 113511 Tarlungeni, nr. cad. 113511, in suprafata de 1941 mp., ad-lor Pancu Mihai si Pancu Alexandra (asupra cotei-parti de 10050/19300), Iancului Oprea si Iancului Paula (asupra cotei-parti 8250/19300), respectiv Dinu Anca Maria si Danciu Bogdan (fiecare asupra cotei-parti de 500119300), prin mandatar si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 31.05.2022 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabi!, cu destinatia drum de acces, situat in Comuna Tarlungeni, Str. Harmanului, FN, inscris in CF nr. 113366 Tărlungeni, nr. cad. 113366, in suprafata de 1385 mp., ad-lor Pancu Mihai si Pancu Alexandra (asupra cotei-parti de 10050/19300), Iancului Oprea si Iancului Paula (asupra cotei-parti 8250/19300), respectiv Dinu Anca Maria si Danciu Bogdan (fiecare asupra cotei-parti de 500119300), prin mandatar si aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.05.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 30.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta, care sa prezideze sedintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 30.06.2022 privind dobandirea calitatii de asociat unic al TARLUNGENI SERVICII APE SRL si aprobarea declansarii procedurii de selectie a candidatitor pentru 5 (cinci) posturi de membru in Consiliul de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 30.06.2022 privind aprobarea subventionarii tarifului de salubrizare pentru persoanele fizice care au incheiat contracte de salubrizare cu Serviciul Salubrizare Tarlungeni, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 30.06.2022 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior (partizi de produse principale)- productia anului 2022, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 27/08.06.2022, respectiv Anexei la HCA nr. 28/29.06.2022, inaintate de Ocolul Silvie Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 30.06.2022 privind aprobarea infiintarii si functionarii in cadrul Proiectului  Dezvoltarea Serviciilor de educatie anteprescolara in Tarlungeni, ID 133187 » finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6:  Educatie si Competente, obiectivul specific 6.2 Cresterea participarii la invatamantul ante-scolar si prescolar, in special a grupurilor cu rise de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural precum si ulterior acestuia, a serviciilor sociale si educationale de tip Cresă cu program prelungit pentru minim 72 de anteprescolari, cu varsta cuprinsa lntre 0-2,99 ani desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 30.06.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 3046 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 109436 Tarlungeni, nr. cad. 109436, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 30.06.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 2819 mp. categoria de folosinta arabil intravilan, inscris in CF nr. 109141 Tarlungeni, nr. cad. 109141, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 30.06.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 2065 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 110355 Tarlungeni, nr. cad. II 0355, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.06.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 28.07.2022 privind revocarea HCL Tarlungeni nr. 41 din data de 24.03.2022 si atestarea apartenentei la domeniul privat al VAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului- drum de exploatare, DE 3836, in suprafata de 3974 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, parcela PS 413, PS 414, PS 416, NNS 3834, DE 3836 conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 28.07.2022 privind aproharea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 29/21.07.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.07.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 30.08.2022 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Terean Constantin-Florin, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședinte ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant a mandatului de consilier local desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 30.08.2022 privind aprobarea actualizarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 30.08.2022 privind aprobarea Planului de selectie componenta integrala a Profilului Consiliului de Administratie, Matricei Profilului Consiliului de Administratie, Profilului Candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie și a matricei Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliu de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 30.08.2022 privind emiterea acordului în vederea constituirii dreptului de acces al S.C. RCS / RDS S.A. București pentru doua suprafete de teren, prima de 225 mp, situata in zona Purcareni Înscrisa in C.F. nr. 110010 Tarlungeni, nr. cad. 110010, respectiv a doua de 225 mp. situata in zona Zizin, Comuna Tarlungeni, in vederea instalarii, intretinerii, înolcuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice desc?rcare fi?ier tip .pdf
82 30.08.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Jon, a imobilului/teren in suprafata de 11722 mp. categoria de folosinta faneata, neproductiv, inscris in CF nr. 109670 Tarlungeni, nr. cad. 109670, ajlatla dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 30.08.2022 privind modificarea si completarea HCL Tarlungeni nr. 55 din data de 31.05.2022, privind aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni a drumurilor de exploatare din Tarlungeni, Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, (prevazute in Anexa), pozitia 7 din Anexa desc?rcare fi?ier tip .pdf
84 30.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tarlungeni, jud. Brașov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei inaintate de Compartimentul ,Buget/Contabilitate" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.08.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
85 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, jud. Brașov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
86 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei inaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
87 27.09.2022 privind insușirea declarafiei de renunfare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabil, cu destinatia drum de acces, inscris in CF nr. 108345 Tărlungeni, nr. cad. 108345, in suprafafa de 3822 mp., a d-lor Popa Ion-Sarin, casatorit cu Popa Alina-Luminita si Asaftei Gheorghe, casatorit cu Asaftei Carmen- Viorica și aprobarea preluării acestuia in domeniul public al Comunei Tiirlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
88 27.09.2022 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie cu strigare, conform Anexei la HCA nr. 33/20.09.2022, lnaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
89 27.09.2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL Tarlungeni nr. 50/2017 privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare afunctionarilor publici si personalului contractual, angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, prin introducerea pozitiei 6 indice 1 Sef Birou in grila de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual, angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
90 27.09.2022 privind radierea dreptului de folosinta vesnica, inscris in favoarea d-lui Necula Gheorghe decedat la data de 29.04.1986, pentru imobilul identificat cu nr. top 1002/2/2/1, CF nr. 107898 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
91 27.09.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului drum de exploatare, DE 417, teren neproductiv, in suprafata de 2.564 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Jon, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
92 27.09.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului-teren in suprafata de 2. 900 mp. categoria de folosinta arabi!, extravilan, inscris in CF nr. 113263 Tarlungeni, nr. cad. 113263, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 27.09.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
93 11.10.2022 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
94 11.10.2022 privind modificarea si completarea HCL Tarlungeni nr. 52 din data de 12.05.2022 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si eficientizarea energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni și a cheltuielilor aferente implementarii proiectului desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 11.10.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
95 21.10.2022 prin care se ia act de depunerea juramantului domnului consilier local ARDELEANU DAVID in baza încheierii Civile din data de 27.09.2022 pronuntate in Dosarul nr. 195721197/2022 de catre Judecatoria Brașov, prin care a fost validat mandatul de consilier local al acestuia in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni și completarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni cu numarul total de membri prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 492 din 15.07.2020 privind stabilirea numarului de membri ai fiecarui consiliu local al comunelor, orașelor și municipiilor din judetul Brașov și numarul membrilor Consiliului Judetean Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
96 21.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
97 21.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei inaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
98 21.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA, Ia data de 30.08.2022, conform Anexei lnaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
99 21.10.2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni si de fundamentare a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa oferita spre vanzare pentru anul 2023, conform Anexei la HCA nr. 37/12.10.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucaș RA Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
100 21.10.2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de exploatare in vederea valorificarii cantitatii de 289,68 mc masa lemnoasa, vegetatie in afara fondului forestier, lemn de foc, marcata în pașunea, proprietate publica a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
101 21.10.2022 privind atestarea apartenentei Ia domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor drumuri de exploatare situate in extravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 41, parcela A263, conform documentatiei intocmite de Exp. Topograf Preduș Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
102 21.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, conform Anexei lnaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 21.10.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
103 17.11.2022 privind aprobarea investitiei Regularizare curs pârâu Valea Satului,loc. Tarlungeni, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
104 17.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
105 17.11.2022 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata Ia drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 38/10.11.2022, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
106 17.11.2022 privind aprobarea preturilor de pornire pentru anul 2023 a materialului lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior,  produse principale  care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 42/10.11.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
107 17.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ÎNFIINTAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TARLUNGENI, JUDETUL BRAȘOV pentru obtinerea finantarii prin Programul National de Redresare și Rezilienta, COMPONENT A C3, MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SUBINVESTITIA ll.A desc?rcare fi?ier tip .pdf
108 17.11.2022 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral san partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 17.11.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
109 07.12.2022 privind participarea Comunei Tarlungeni alaturi de alte unitati administrativ teritoriale din Judetul Brasov dar și din judetele invecinate, la proiectul Trasee cicloturistice integrate in judetele Covasna-Brașov-Sibiu implementat din Investitia I.4 Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national finantat prin PNRR, Componenta 11- Turism și Cultura desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 07.12.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
110 13.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
111 13.12.2022 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 13.12.2022 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
112 27.12.2022 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a 5 imobile apartinand domeniului public al Comunei Tarlungeni conform documentatiei intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara și in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
113 27.12.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 26/12.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităților de pășunat pe raza U.A.T. Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, conform Anexelor desc?rcare fi?ier tip .pdf
114 27.12.2022 privind trecerea din proprietatea fostului CAP Tarlungeni, in proprietatea Comunei Tarlungeni a imobilului-teren in suprafafa de 22.480 mp. categoria de folosinfa curti, constructii , inscris in CF nr. 110391 Tarlungeni, nr. cad. 110391, respectiv insușirea și aprobarea documenta{iei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului-teren in suprafata de 22.480 mp. categoria de folosinfa curti, constructii, inscris in CF nr. 110391 Tarlungeni, nr. cad. 110391, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
115 27.12.2022 privind aprobarea acordarii unui mandat special ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ISO MEDIU, in domeniul salubrizarii' localitaplor din Judetul Brașov, in vederea Delegarii gestiunii activitapi de sortare și tratare a deșeurilor" desc?rcare fi?ier tip .pdf
116 27.12.2022 privind insusirea și aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 3.584 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 1103 69 Tarlungeni, nr. cad. 1103 69, ajlat in proprietatea Comunei Tarlungeni- domeniul privat, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
117 27.12.2022 privind însusirea și aprobarea documentatiei de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren în suprafată de 3.918 mp. categoria de folosință arabil, intravilan, înscris in CF nr. 109454 Tarlungeni, nr. cad. 109454, aflat in proprietatea Comunei Tărlungeni- domeniul privat, în 2 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciară desc?rcare fi?ier tip .pdf
118 27.12.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar in cuantum de 20.000 lei, Parohiei Evanghelice Lutherane Zizin, pentru lucrări de renovare a bisericii desc?rcare fi?ier tip .pdf
119 27.12.2022 privind aprobarea reluării procedurii de selecție a candidaților pentru 3 (trei) posturi de membru in Consiliul de Administrație al TARLUNGENI SERVICII APE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
120 27.12.2022 privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 20 de ani, inscris asupra imobilului din CF nr. 104091 Tărlungeni, sub nr. top 119211, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Republicii nr. 158 și privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 25 de ani, inscris asupra imobilului teren din CF nr. I 04095 Tărlungeni, sub nr. 3315122, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Cloșca nr. 819B și privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 25 de ani, inscris asupra imobilului teren din CF nr. 104.093 Tărlungeni, sub nr. 3515123, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Cloșca nr. 819A desc?rcare fi?ier tip .pdf
121 27.12.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
122 27.12.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2022, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
123 27.12.2022 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
124 27.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 27.12.2022 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Close Search Window