Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 13.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Tărlungeni la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 13.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Serviciului Salubrizare Tarlungeni existent la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
03 13.01.2020 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale în Comuna Tărlungeni pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 27.01.2020 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă pe picior  producția anului 2020 care se recoltează din fondul proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 27.01.2020 privind aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 27.01.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Ocolului Silvic Ciucaș R.A. pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 27.01.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc pentru anul 2020, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A., ce se poate valorifica în mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al instituțiilor de interes local finanțate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, asociațiilor și fundațiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 27.01.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezlipire teren, înscris în C.F. nr. 108405 Tărlungeni, nr. cad 108405, în suprafață de 600 mp, în două imobile terenuri, fiecare în suprafață de 300 mp, primul având număr cad 108796, proprietatea Comunei Tărlungeni, asupra acestuia soții Sipos Csaba și Sipos Maria, având drept de folosință gratuită pe durata existenței construcției, respectiv al doilea având nr. cad 108797 proprietatea soților Sipos Csaba și Sipos Maria desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2020, inclusiv a bugetului investițiilor finanțate integral din venituri, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pentru anul 2020,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 28.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tărlungeni Servicii Ape S.R.L., pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 28.02.2020 pentru aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei la H.C.A. nr. 8/10.02.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 28.02.2020 privind alegerea Președintelui de Ședință care să prezideze ședințele Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, pe o perioadă de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Studiului de oportunitate privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și pentru aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 05.03.2020 privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei H.C.A. nr. 13 din 02.03.2020, înaintată de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 05.03.2020 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 31.03.2020 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 31.03.2020 privind aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto conform Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 31.03.2020 privind avizarea inițierii PUZ ului  Ansamblu de locuințe și funcțiuni complementare, servicii  în Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov, zona Str. Zizinului fn, înscris în CF nr. 108632 Tărlungeni, nr. cad 108632, în suprafață totală de 15.000 mp la cererea dnei Tanco Ramona Petruța, căsătorită cu dl. Tanco Corneliu  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.03.2020 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 30.04.2020 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al Comunei Tărlungeni nr. 50 din 01 august 2017 privind stabilirea și aprobarea grilei de salarizare a funcționarilor publici și personalului contractual angajați în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 30.04.2020 privind mandatarea Primarului Comunei Tărlungeni pentru reprezentarea Comunei Tărlungeni și îndeplinirea formalităților în vederea achiziționării de către Comuna Tărlungeni, județul Brașov a Imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 1278 localitatea Zizin, nr. topografic 382/2, 385, 386 cu scopul realizării obiectivului de investiție Centru de zi multifuncțional, Comuna Tărlungeni, județul Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 30.04.2020 privind acordarea avizului de oportunitate pentru inițierea și întocmirea PUZ-ului Zonă turistică-tabără de muzică artă și creație în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov (zona din apropierea  poligonului de trageri aș Academiei Forțelor Aeriene), înscris în CF nr. 101069 Tărlungeni, nr. cad, 101069, CF nr. 101028 Tărlungeni, nr. cad 101028, CF nr. 101040 Tărlungeni, nr. cad 1010CF nr. 101028 Tărlungeni, nr. cad 101068, CF nr. 101028 Tărlungeni, nr. cad 101068 în suprafață totală de 7400 mp, la cererea SC Schmidt Arhitecture Studio SRL  desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 30.04.2020 pprivind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Tărlungeni a parcelelor DE 876/2 (în suprafață de 18 mp.) și DE 875/5 (în suprafață de 459 mp.) cu destinația de drum acces, conform planului parcelar întocmit în acest sens și aprobarea înscrierii acestora în domeniul public al Comunei Tărlungeni, respectiv inițierea formalităților privind completarea Inventarului domeniului public al Comunei Tărlungeni prevăzut in HG 972/2002, Anexa 45  desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 30.04.2020 privind aprobarea numărului de 10 Locuri alocate pe anul 2020, pentru perfecționarea profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 30.04.2020 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 68 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni, jud. Brașov pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta  desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 30.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru trim. II al anului 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 30.04.2020 privind mandatarea Primarului Comunei Tărlungeni pentru participarea în numele Comunei Tărlungeni la licitația deschisă având ca obiect achiziționarea imobilului situat în intravilanul  Comunei Tărlungeni, înscris în CF nr. 100844 a localității Tărlungeni, cu nr. cad. 100844 (nr. cad vechi 2203), nr. top. 100844  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.04.2020 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 29.05.2020 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de Interes Local în comuna Tărlungeni, Județul Brașov pe anul 2020, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 29.05.2020 privind aprobarea aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea Sistemului de Asistență Socială și Combaterea sărăciei și a incluziunii sociale cod SMIS 126924 conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 29.05.2020 privind acceptarea ofertei de donație fără sarcini a cotei părți de 5850000/50000000 din imobilul teren categorie de folosință arabil, situat in Comuna Tărlungeni, identificat cu nr. cad 102135 înscris in CF 102135 Tărlungeni, în suprafață de 1.051 mp., in vederea includerii in domeniul public al Comunei Tărlungeni, cu destinația drum de acces, din partea donatoarei Vereş Larisa  Silvia  desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 29.05.2020 privind aprobarea noilor preţuri de valorificare la drum auto a lemnului de foc pentru populaţie, fasonat în metri stemi, provenit din craca groasă sub 14 cm şi lemn cu diametre mai mici sub 14 cm, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaş R.A., conform propunerii iniţiate de Ocolul Silvic Ciucaş R.A., prin Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 18 in data de 21.05.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărăre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 29.05.2020 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 17OOO lei, Bisericii Evanghelice Lutherane din România Parohia Zizin, sal Zizin Comuna Tărlungeni, Judeţul Braşov, pentru lucrări de racordare la reţeaua de furnizare gaze naturale, a Comunei Tărlungeni Judeţul Braşov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.05.2020 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 10.06.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care sa prezideze sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, pe o perioada de 3 luni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 10.06.2020 privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Comunei Tărlungeni pe trim. II al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.06.2020 Proces verbal al ședinței de îndată  desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 30.06.2020 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior productia anului 2020 partida de produse accidentale 136/Accl Tarlungeni, Valea Satului, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 19/22.06.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 30.06.2020 Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a spatiului cu destinatia cabinet medical, către DR. MIRICĂ L. CRISTINA CABINET MEDICAL DEMEDICINĂ DE FAMILIE si inființării unui Centru de Permanenta Medicala in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 30.06.2020 privind aprobarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2019 al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si a Raportului de Activitate si a Raportului de Audit pe anul 2019 ale societatii mai sus mentionate  desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 30.06.2020 privind avizarea initierii PUZ ului Zona mixta si servicii in vederea construirii unui depozit de utilaje agricole, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarfungeni, Jud. Brasov, zona DJ 103 B FN, înscris in CF nr. 108788 Tarlungeni, nr. cad. 1087 88, in suprafata totala de 9.100 mp„ la cererea proprietarilor Tomos Janos si Tomos Piroska  desc?rcare fi?ier tip .pdf
42 30.06.2020 privind aprobarea PUZ  ului Construire locuinte, functiuni complementare si amenajare drum de acces» in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Aerodromului si Str. Prundului, inscrise in CF nr. 104683 Tarlungeni, nr. cad. 104683, in suprafata de 41.108 mp., CF nr. 105742 Tarlungeni, nr. cad. 105742, in suprafata de 10.800 mp., CF nr. 105729 Tarlungeni, nr. cad. 105729, in suprafata de 1.100 mp., CF nr. 103577 Tarlungeni, nr. cad. 103577, in suprafata de 2.800 mp., CFnr. 105738 Tarlungeni, nr. cad. 105738, in suprafata de 7.100 mp., CFnr. 105728 Tarlungeni, nr. cad. 105728, in suprafata de 16.400 mp., CF nr. 107433 Tarlungeni, nr. cad. 107433, in suprafata de 29.395 mp., CF nr. 107381 Tarlungeni, nr. cad. 107381, in suprafata de 5.800 mp., CF nr. 105749 Tarlungeni, nr. cad. 105749, in suprafata de 5.700 mp., CF nr. 104711 Tarlungeni, nr. cad. 104711, in suprafata de 38.419 mp., CF nr. 106693 Tarlungeni, nr. cad. 106693, in suprafata de 44.300 mp., Titlu de proprietate nr. 38.495108.06.2005 tarla 276, parcela TF 384511, in suprafata de 30.000 mp., la cererea SC SZASZ SRL, prin reprezentant Szasz Attila  desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 29.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe trim. III al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 29.07.2020 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 21 din 10.07.2020, inaintate de Ocolul Silvie  Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 29.07.2020 privind aprobarea bilantului contabil al Ocolului Silvie  Ciucas  RA, incheiat la 31.12.2019, precum si a Raportului de Activitate si a Raportului de Audit pe anul 2019 ale regiei autonome mai sus mentionate, conform Anexelor care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 29.07.2020 privind aprobarea denumirii stațiilor de transport calatori ce vor fi situate pe ambele sensuri de mers si deservesc transportul public metropolitan pe raza administrativ teritoriala a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 29.07.2020 privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu firma de avocatură SCA JINGA si Asociaţii, pentru Dosarul nr. 1515 62 2020, Obiect: litigiu privind functionarii publici, Stadiul procesual: Fond, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, Sectia a Ila Civila, Contencios Administrativ si Fiscal desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 29.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe trim. III al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
49 29.07.2020 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov si a Regulamentului local de Urbanism aferent, pana la data aprobarii documentatiei de urbanism Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Tarlungeni, fara a depasi data de 30.12.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 31.08.2020 privind aprobarea PUZ  ului Construire ansamblu de locuinte si dotari, Tarlungeni, Str. Nucului, F.N. Jud. Brasov  in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Nucului F.N, inscris in CF nr. 100765 Tarlungeni, nr. cad. 100765, în suprafata de 32.500 mp., la cererea dumnealor Duca Paraschivu Florica si Malacea Mihai desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 31.08.2020 Privind aprobarea vânzarii directe a suprafeţei de 300 mp teren din domeniul privat al Comunei Tarlungeni, situate în intravilanul Comunei Tarlungeni, inscrise in CF nr.108796 Tarlungeni, nr. cad.108796 domnului Sipos Csaba, casatorit cu Sipos Maria, domiciliati in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Andrei Muresanu, nr. 915 M desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 31.08.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior  productia anului 2020  partida de produse principale 16 P Tarlungeni  Valea Satului, 146 C Pr. Podului, 148 S Dungu, 150 P Tarlungeni Valea Satului, 149 C Pr. Crucii, 13 9 P Dalghiu, 151 IP VI. Dudului  care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 29117.08.2020, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 31.08.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 30117.08.2020, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 31.08.2020 privind aprobarea PUZ ului Construire ansamblu de locuinte Str. Harmanului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov,pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, inscris in CF nr. 102536 Tarlungeni, nr. cad. 102536, CF nr. 107631, nr. cad. 107631 si de la CF nr. 102539, nr. cad. 102539, pana la CF nr. 102570, nr. cad. 102570, in suprafata totala de 24.900 mp., la cererea domnului Garmacea Mihail desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 10.09.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care sa prezideze sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, pe o perioada de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 10.09.2020 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior productia anului 2020  partida de produse principale 16P Tarlungeni Valea Satului, 146C Pr. Podului, 148S Dungu, 150P Tarlungeni  Valea Satului, 149C Pr. Crucii, 139/P Dalghiu, 151P VI. Dudului, 152/ P Holosag care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 32/01.09.2020, respectiv HCA nr. 34 din 10.09.2020, inaintate de Ocolul Silvie  Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 10.09.2020 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 33 din 01.09.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.09.2020 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 22.09.2020 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren, înscris in CF Tarlungeni 104386 Tarlungeni, nr. cad. 104386, in suprafata de 1.127 mp., cu destinatia declarata  drum de acces si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 22.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe trim. III, respectiv trim. IV al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 22.09.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni a urmatoarelor parcele, identificate dupa cum urmeaza desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 22.09.2020 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren, situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, sat Carpinis, Jud. Brasov înscris in CF nr. 106263 Tarlungeni, nr. cad. 106263, in suprafata de 346 mp., reprezentand drum de acces si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
62 22.09.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 15.000 LEI pentru Parohia Ortodoxa Romana Carpinis, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov pentru lucrari de constructie a unei capele mortuare langa Biserica Sfantul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Carpinis, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 22.09.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 15.000 LEI pentru Parohia Ortodoxa Romana Tarlungeni. loc. TarlungenL Comuna Tarlungeni. Jud. Brasov pentru repararea capitala a trotuarului din jurul Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril situate pe Str.Principala, nr. 304. sat Tarlungeni. Corn. Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 22.09.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 30.000 LEI pentru Parohia Ortodoxa Romana Purcareni, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pentru construirea unei capele mortuare la Biserica Ortodoxa Purcareni, Com. Tarlungeni. jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 22.09.2020 privind aprobarea primei înscrieri a unei parti in suprafata de 887 mp. din imobilul teren înscris in CF nr. 103213 Tarlungeni, nr. top 382 2, 385, 386 provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1287, in suprafata totala de 1850 mp. conform Documentatiei cadastrale întocmite de PF A Gavriluta Ionut aprobarea diminuarii corespunzatoare a suprafetei imobilului teren înscris in CF nr. 103213 Tarlungeni, nr. top 382 2, 385, 386 provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1287, conform Documentatiei cadastrale întocmite de PF A Gavriluta Ionut aprobarea înscrierii categoriei de folosinta curti constructii, pentru imobilul teren nou creat, in suprafata de 887 mp. conform Documentatiei cadastrale întocmite de PF A Gavriluta Ionut desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 13.10.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe trim. IV al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 24.11.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. și declararea ca vacant a mandatului detinut de acesta, in Consiliul local al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 24.11.2020 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 24.11.2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 03.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 18.12.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 18.12.2020 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 38 din 03.11.2020, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 18.12.2020 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pentru anul 2021 conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 18.12.2020 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni si de fundamentare a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa oferita spre vanzare pentru anul 2021, conform Anexei la HCA nr. 40 din 26.11.2020, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 18.12.2020 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, partizile de produse principale productia anului 2021 care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor la HCA or. 41/26.11.2020, inaintate de Ocolul silvic Ciucas RA Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 18.12.2020 Privind respingerea proiectului de hotarare privind creșterea gradului de transparenta al administratiei publice locale. prin inregistrarea audio-video și difuzarea in direct a ședintelor de Consiliu Local desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 18.12.2020 Privind aprobarea retelei scalare pentru anul 2021-2022, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 18.12.2020 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni la Proiectul Dezvoltare prin antreprenoriat social rural in Regiunea Centru, cod mySMIS 146458, Axa prioritara 4 Incluziunea sociala și combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9v Promovarea antreprenoriatului social și a integrarii vocationale in intreprinderilesociale și economia sociala și solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv Specific O.S 4.16 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila, finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 18.12.2020 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni la Proiectul Antreprenoriat social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile Centro si Sud Muntenia, cod mySMIS 148541, Axa prioritara 4 Incluziunea sociala și combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,combaterea saraciei și a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investifii 9v Promovarea antreprenoriatului social și a integrarii vocationale in intreprinderile sociale și economia sociala și solidarli pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv Specific O.S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economic sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila, finantat prin Programul Operational Capital Uman2014-2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 18.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 30.12.2020 Prin care se ia act de depunerea juramantului doamnei consilier local BORHACI GYONGYI in baza incheierii Civile din data de 21.12.2020 din Dosarul nr. 23006/197/2020, pronunțate de catre Judecatoria Brașov, prin care a fost validat mandatul de consilier local al acesteia, in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni și completarea Consiliului Local al Comunei Tarlugeni cu numarul total de membri prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 492 din 15.07.2020 privind stabilirea numarului de membri ai fiecarui consiliu local al comunelor, orașelor și municipiilor din județul Brașov și numarul membrilor Consiliului Judetean Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
82 30.12.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Tarlungeni, judetul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 30.12.2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Ing. Predus Jon, a terenului in suprafata de 555 mp., situat in Comuna Tarlungeni, localitatea Carpinis, Str. Principala, nr. 973 A, Jud. Brasov, a.flat in proprietatea d-nei Fagarasanu Olga-Artemiza, inscris in CF nr. 107856 Tarlungeni, nr. cad. 107856, in 3 loturi de teren, in vederea vanzarii-cumpararii catre VAT Comuna Tarlungeni, prin Primar, a lotului nr. 2 in suprafata de 35 mp și privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului-teren, situat in Comuna Tarlungeni, localitatea Carpinis, Str. Principala, nr. 973 A, Jud. Brasov, a.flat in proprietatea d-nei Fagarasanu Olga-Artemiza, inscris in CF nr. 107857 Tarlungeni (dupa dezmembrare), nr. cad. 107857 in vederea vanzarii-cumpararii catre VAT Comuna Tarlungeni, prin Primar a lotului nr. 2, in suprafata de 35 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf

Close Search Window