Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 11.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 28.01.2021 Privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale întocmite de SC DORA SRL, prin Ing. Popa Radu Marius, in vederea rectificarii suprafetei terenului aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 103452, nr. cad. 103452 de la 2520 mp., la 2.593 mp. desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 28.01.2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2021, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 28.01.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 2 din 15.01.2021, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 28.01.2021 privind aprobarea Proiectului Achiziţia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Comuna Tărlungeni la educaţie online şi îmbunătăţirea infrastructurii TIC în reţeaua şcolară din Comuna Tărlungeni, Judeţul Braşov, cod proiect 144645 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.01.2021 privind aprobarea bugetului proiectului Reabilitare si modernizare str. Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Reabilitare si modernizare str.Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km si cofinantarea din bugetul local a proiectului, in suma de cca. 879.902,58 lei, conform Devizului General, Anexa la prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 04.02.2021 privind modificarea si completarea BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021, privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si pe cale de consecinta a Anexei la BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 04.02.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 25.02.2021 privind aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 25.02.2021 privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului situat în Comuna Tarlungeni, localitatea Zizin, Str. Horea, nr. 10, Jud. Brasov, aflat in proprietatea SCC IZVORUL RECE SACELE, inscris in CF nr. 110110 Tarlungeni, nr. cad. 110110 (nr. top 38212, 385, 386)11, constand în teren in suprafata de 887 mp si constructie 2 niveluri (P+ IE), în vederea cumpararii de catre UAT Comuna Tarlungeni, prin Primar desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 25.02.2021 privind aprobarea mandatării celor 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 25.02.2021 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 6/15.02.2021, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.02.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 30.03.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să prezideze şedinţele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 30.03.2021 privind aprobarea semnarii unor contracte de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu firma de avocatură SCA JINGA și Asociaţii, in Dosarul nr. 584/197/2020, Materia CIVIL, Obiect acordare de daune interese, respectiv Dosarul nr. 2465/197/2021, Materia CIVIL, Obiect acordarea de daune interese desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 30.03.2021 privind aprobarea mandatării celor 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 30.03.2021 Privind aprobarea prelungirii valabilităţii Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 30.03.2021 privind însuşirea declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate ad-lor Banciu Ciprian (căs. cu Banciu Simona-Alexandra) şi Ghineţ Leonard-Constantin (căs. cu Corbu Camelia), asupra imobilului teren inscris in CF nr. 108556 Tărlungeni, nr. cad. 108556, în suprafaţă de 833 mp., cu destinaţia drum de acces şi aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 30.03.2021 privind insusirea declaratiei SC KAPPATIGI SRL, prin reprezentant, de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilelor terenuri, inscrise in CF nr. 110063 Tarlungeni, nr. cad. 110063, in suprafata de 82 mp., respectiv CF nr.110080 Tarlungeni, nr. cad. 110080, in suprafață de 78 mp., cu destinatia de drumuri de acces si aprobarea preluarii acestora in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 30.03.2021 privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 30.03.2021 privind aprobarea PUZ ului Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Izvorului, fn, înscris in CF nr. 107384 Tarlungeni, nr. cad. 107384, în suprafata de 21.700 mp. la cererea d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana Ciprian (cas. cu Pana Roxana-Mihaela), Trocaru Sorin desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.03.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2021, inclusiv a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pe anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 22.04.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 22.04.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 31.05.2021 privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1 din 20I8 desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 31.05.2021 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 181 din 30.03.2021 privind semnarea contractului de asistenții individualii în vederea reprezentării în instanță în Dosarul execuțional nr. 1631 din 2021, respectiv pentru reprezentarea în instanță, în Dosarul nr. 4641/19712021 având ca Obiect Contestație la executare, cu firma de avocatură SCA JINGA și Asociații desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 31.05.2021 privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2020, a Raportului de Audit si a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2020, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 31.05.2021 privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2020, a contului de profit si pierdere si a repartizării profitului, la data de 31.12.2020, a execuției bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș RA Tărlungeni pe anul 2020, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta și privind aprobarea Raportului Auditorului Independent si a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020, ale Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 31.05.2021 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei la HCA nr. 20 din 17.05.2021, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 31.05.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 30.000 lei, Bisericii Evanghelice Lutherane din Romania, Parohia Tărlungeni pentru lucrări de renovare și finisare a pereților exteriori și interiori ai bisericii desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 31.05.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei, Bisericii Ortodoxe, Parohia Tărlungeni, pentru lucrări de reparații la gardul bisericii, drum de acces la casa rece și delimitare morminte cimitir desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 31.05.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei, Bisericii Ortodoxe, Parohia Cărpiniș, pentru construcția unei capele mortuare în cimitirul Cărpiniș desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.05.2021 Proces verbal al ședinței din data de 31.05.2021desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 30.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință, care sa prezideze ședințele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 30.06.2021 privind atribuirea denumirii unor străzi in Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov, conform Avizului favorabil nr. 20 din 28.05.2021, emis de Comisia pentru Atribuire sau Schimbare Denumiri din cadrul Instituției Prefectului Jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 30.06.2021 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masa lemnoasa pe picior partizi de produse accidentale care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 23 din 14.06.2021, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 30.06.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, pentru a face parte din Comisia de Evaluare Anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Tărlungeni pentru anul 2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 30.06.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, în UAT urile Comuna Tărlungeni și Municipiul Săcele prin atribuire directa către operatorul de transport Societatea Servicii Săcelene S.R.L desc?rcare fi?ier tip .pdf
42 30.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, pe trim. III al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.06.2021 Proces verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 05.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții, Centrul educațional Zizin, în cadrul propunerii de proiect, Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, Runda a II a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare Locala, finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României, conform Anexei înaintate desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 05.07.2021 privind aprobarea dării în administrare către Școala Gimnaziala Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov a imobilului obiectivului de investiții Centru Educațional Zizin Comuna Tărlungeni, Jud. Brașov, loc. Zizin, Str. Horia, nr. 19, identificat cu CF 11011 0, nr. cad. 110110 C1 si trecerea acestuia în Inventarul domeniului public al Comunei Tărlungeni, după finalizarea investiției desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 05.07.2021 privind aprobarea sustenabilității proiectului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Tărlungeni Runda a II a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare Locală, finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 05.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni, serviciu public în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, pe trim. III al anului 2021,conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 05.07.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 05.07.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 12.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, pe trim. III al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 12.07.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 12.07.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 19.08.2021 Privind trecerea din domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni, in domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni, a 2 imobile terenuri, in suprafata de 664 mp. fiecare, situate in loc. Tarlungeni, Str. Closca nr. 891A, respectiv, nr. 891B, Comuna Tarlungeni, Jud Brasov, inscrise in CF nr. 104093 Tarlungeni, nr. cad 104093, respectiv CF nr. 104095, nr. cad 104095, pe care sunt edificate 2 case de tip familial Centrul de Plasament Lizuca, respectiv Centrul de plasament Patrocle, acestea facand parte din domeniul public al UAT Judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
49 19.08.2021 Privind trecerea din domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni, in domeniul public al UAT Judetul Brasov, a 2 imobile-terenuri, in suprafata de 664 mp. fiecare, situate in Zoe. Tarlungeni, Str. Closca nr. 891A, respectiv, nr. 891B, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, inscrise in CF nr. 104093 Tarlungeni, nr. cad. 104093, respectiv CF nr. 104095 Tarlungeni, nr. cad. 104095, pe care sunt edificate 2 case de tip familial Centrul de Plasament Lizuca, respectiv Centrul de Plasament Patrocle, acestea facand parte din domeniul public al UAT Judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 19.08.2021 Privind trecerea din domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni, in domeniul public al UAT Judetul Brasov, a imobilului teren și cladire, in suprafata de 900 mp., situat in loc. Tarlungeni, Str. Republicii nr. 158, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, inscris in CF nr. 104091 Tarlungeni, nr. top 1192/1 desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 19.08.2021 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a SC ROE TIC CONSTRUCT SRL, SC IOSI COM CONSTRUCT SRL, SC A and Y ROLAND INVESTMENT SRL, prin asociat unic/administrator/mandatar, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110289 Tarlungeni, nr. cad. 110289, in suprafata de 2582 mp., cu destinatia drum de acces și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 19.08.2021 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2021, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 19.08.2021 privind aprobarea alipirii terenului inscris in CF nr. 107229, nr. cad. 107229, in suprafata de 1924 mp., dat in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe, Tarlungeni Izvor din Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov si a terenului inscris in CF nr. 107231, nr. cad. 107231, teren invecinat in suprafata de 576 mp. și privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa, Tarlungeni Izvor, pe perioada existentei lacasului de cult, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor, a unei suprafete de teren de 487 m.p., provenit din alipirea terenurilor de mai sus pentru edificarea lacasului de cult si a anexelor aferente desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 19.08.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior partizi de produse secundare care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 26/22.07.2021, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas R.A.Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 19.08.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 25/14.07.2021,inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 19.08.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului teren in suprafata de 4.978 mp. categoria de folosinta faneata, inscris in CF nr. 109784 Tarlungeni, nr. cad. 109784, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 3 loturi de teren, in vederea punerii in posesie conform Sentintei Civile nr. 11806 din17.12.2018, Dosar nr. 151281197/2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 19.08.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului teren in suprafata de 44.585 mp. categoria de folosinta arabil, inscris in CF nr. 109579 Tarlungeni, nr. cad. 109579, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 5 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 19.08.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului teren in suprafata de 37.656 mp.categoria de folosinta faneata, inscris in CF nr. 109796 Tarlungeni, nr. cad. 109796, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 3 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a unui lot de teren desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 19.08.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor drumuri de exploatare situate in extravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 58, parcela A364, conform Documentatiei intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 19.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2021, conform Anexei inaintate de Compartimentul Buget Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 19.08.2021 Proces verbal al ședinței din data de 19.08.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 27.09.2021 privind alegerea Președintelui de Ședință care să prezideze Ședințele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
62 27.09.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei, Gradinita copii sat Izvor, Comuna Tarlungeni, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 9312021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II a PNDL II desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 27.09.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei, Construire imobil Remiza pompieri, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 9312021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II a PNDL II desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 27.09.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, Reabilitare si Modernizare Str. Padurii- Zizin 0+000 -2+500, 2,5 km, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 9312021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II a PNDL II desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 27.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 27.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2021, conform Anexei inaintate de Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 27.09.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 30.09.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 5.284 mp. categoria de folosinta arabil, inscris in CF nr. 111059 Tarlungeni, nr. cad. 111059, aflat Ia dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 30.09.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului teren in suprafata de 6.460 mp. categoria de folosinta faneata, inscris in CF nr. 109789 Tarlungeni, nr. cad. 109789, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 30.09.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 6.550 mp. categoria defolosinta arabil, inscris in CF nr. 108955 Tarlungeni, nr. cad. 108955, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilor desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 30.09.2021 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii și gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei Solutia e-SCJM, www.e-scim.ro desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 30.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni si de fundamentare a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa oferita spre vanzare pentru anul 2022, conform Anexei la HCA nr. 27/23.09.2021, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni, Jud. Brasov, care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 30.09.2021 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 28/23.09.2021,inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas R.A Tarlungeni, care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 30.09.2021 privind aprobarea acordarii unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori utilizate de catre operatorul de transport regional Societatea RA TBV SA, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.09.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 28.10.2021 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Calatori Nr. 1/2018 desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 28.10.2021 privind aprobarea mandatarii unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, care sa faca parte din Comisia de Evaluare a probei interviu, in cadrul concursului de director/director adjunct al școlii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov, sesiunea 2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.10.2021 Proces verbal al ședinței din data de 28.10.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 05.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare intocmite conform prevederilor Anexei 1 Ia OUG nr. 9512021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny , pentru investitia Modernizare strazi in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov- Str. Vasile Roaita, Str. Crisan, Str. 7 Noiembrie, Str. Nicolae Balcescu, Str. Bisericii Romane (partial) si aprobarea Devizului General estimativ anexat al investitiei de mai sus, intocmit conform Anexei nr. 2.1 Ia Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 05.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare intocmite conform prevederilor Anexei 1 Ia OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de lnvestitii  Anghel Saligny, pentru investitia Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, in localitatile Tarlungeni si Carpinis, cu deversarea ape/or uzate in statia de epurare a localitatii Prejmer, Jud. Brasov si aprobarea Devizului General estimativ anexat al investitiei de mai sus, intocmit conform Anexei nr. 2.1 Ia Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 05.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare intocmite conform prevederilor Anexei 1 Ia OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny, pentru investitia Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, in localitatile Zizin si Purcareni, cu deversarea apelor uzate in statia de epurare a localitatii Prejmer, Jud. Brasov si aprobarea Devizului General estimativ anexat al investitiei de mai sus, intocmit conform Anexei nr. 2.1 Ia Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 05.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare intocmite conform prevederilor Anexei 1 Ia OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii « Anghel Saligny », pentru investitia Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, in Cartierul lzvor, cu deversarea apelor uzate in statia de epurare a localitatii Prejmer, Jud. Brasov  si aprobarea Devizului General estimativ anexat al investitiei de mai sus, intocmit conform Anexei nr. 2.1 Ia Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr. 951/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii Anghel Saligny desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 05.11.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
82 25.11.2021 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Locale de Ordine Publica, Comuna Tarlungeni, Jud Brasov si revocarea prevederilor HCL nr. 3 din data de 28.01.2021 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Locale de Ordine Publica, Comuna Tarlungeni, Jud Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 25.11.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior partizi de produse principale, productia anului 2022, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor Ia HCA nr. 30/15.11.2021, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
84 25.11.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialullemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 29/15.11.2021, inaintate de Ocolul Silvie Ciucas R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
85 25.11.2021 privind introducerea imobilului Școala Purcareni, cladire + teren, identificat cu CF nr. 107995 Tarlungeni, nr. cad. 107995 in domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
86 25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
87 25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
88 25.11.2021 privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu CABINET AVOCAT Minjina Marilena, avand sediul in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. A, ap. 3, Jud. Brasov, pentru Dosar nr. 19.617/197/2021, Obiect: acordare de daune interese desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.11.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
89 14.12.2021 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
90 14.12.2021 privind aprobarea solicitarii sumei de 678.880 lei catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru sezonul rece 2021 -2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
91 14.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei inaintate de Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 14.12.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf

Close Search Window