Nr.DataConținut pe scurtFișier
0108.01.2024privind alegerea președintelui de ședință, care să prezideze ședințele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de ziledescărcare fișiertip .pdf
0208.01.2024privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2023descărcare fișiertip .pdf
0308.01.2024privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților, finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni, jud. Brasov, la data de 31.12.2023descărcare fișiertip .pdf
Proces Verbal08.01.2024Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
0425.01.2024privind aprobarea efecutării în anul 2024 a concediului de odihnă anual, neefectuat în anul 2023, de către primarul si viceprimarul comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
0525.01.2024privind validarea Dispozitiei nr. 1900/21.12.2023 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni pe trimestrul IV al anului 2023 precum si al bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile propriidescărcare fișiertip .pdf
0625.01.2024privind modificarea art. 1 si art. 2, alin (1) din HCL nr. 119/2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, strada Izvorului, nr. F.N., jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 113619, nr. cad. 113619, în suprafață de 4118 m.p. cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al U.A.T. Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
0725.01.2024privind modificarea art. 1 si art. 2, alin (1) din HCL nr. 120/2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat în Comuna Tărlungeni, strada Izvorului, nr. FN, jud. Brașov, înscris în CF nr. 113620 , nr. cad. 113620, în suprafață de 560 mp cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al UAT Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
0825.01.2024privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025, în Comuna Tărlungeni Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
0908.01.2024privind decontarea cheltuielilor de deplasare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tărlungeni,
cu domiciliul/reședința în afara ariei teritoriale a comunei Tărlungeni
descărcare fișiertip .pdf
1025.01.2024privind însușirea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor- străzi situate în intravilanul Comunei Tărlungeni și atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Comuna Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal25.01.2024Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
1109.02.2024privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2024descărcare fișiertip .pdf
1209.02.2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni pe anul 2024descărcare fișiertip .pdf
1309.02.2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi: Zizinului, Republicii, Al. Petofi, Nicolae Bălcescu, Libertății, DJ 103A- (Zizin), km 0+000-2+500m, 2,5 km”- identic cu proiectul– „Reabilitate și modernizare strada Pădurii- Zizin km 0+000-2+500m, 2,5km.” la faza Proiect Tehnic, aprobat pentru finanțare prin Programul național de Dezvoltare Locală, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluidescărcare fișiertip .pdf
1409.02.2024privind darea în folosintă gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet medical,
către CMI Dr. Mateoc Gabriela, pentru realizarea serviciilor medicale
descărcare fișiertip .pdf
Proces verbal09.02.2024Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
1522.02.2024privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Tarlungeni pentru sedinta extraordinara din data de 22.02.2024descărcare fișiertip .pdf
1622.02.2024privind asocierea Comunei Tărlungeni cu localitățile Bunești, Rupea, Zărnești, Feldioara, Râșnov, Codlea, Săcele, Ghimbav, Hălchiu, Sânpetru, Cristian, Hărman și Bran în cadrul Asociației „Direcția pentru Monitorizare și Protecția Animalelor”descărcare fișiertip .pdf
Proces verbal22.02.2024Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
1727.03.2024privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2024, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni administrat de Ocolul Silvic “Ciucaș” R.A, ce se poate valorifica în mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale, asociațiilor si fundațiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestierdescărcare fișiertip .pdf
1827.03.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, partida de produse principale, producția anului 2024 care urmează a fi valorificat prin licitație publică cu strigare, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
1927.03.2024privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL pentru anul 2024descărcare fișiertip .pdf
2027.03.2024privind aprobarea prețului/tarifului serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
2127.03.2024privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Ocolul Silvic “Ciucaș” R.A Tărlungeni, pentru anul 2024descărcare fișiertip .pdf
2227.03.2024privind actualizarea grilei de salarizare a funcționarilor publici și personalului contractual angajati in cadrul Primăriei Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
2327.03.2024privind acordarea catre dna Cheltuianu Elena Nadia a unui ajutor banesc pentru efectuarea unor tratamente medicaledescărcare fișiertip .pdf
2427.03.2024privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF nr. 115380 Tărlungeni, în suprafață de 2564 mp, categoria de folosință drum, intravilan, în 3 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciarădescărcare fișiertip .pdf
2527.03.2024privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public si atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Comuna Tărlungeni a unor imobile terenuri, intravilane, categoria de folosință „stradă”descărcare fișiertip .pdf
2627.03.2024privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei, Bisericii Ortodoxe Române , Parohia Tărlungeni, pentru lucrări de reparație a gardului Bisericii „Sfinții Arh. Mihai și Gavril”descărcare fișiertip .pdf
2727.03.2024privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 50.000 lei, Bisericii Ortodoxe Române , Parohia Tărlungeni -Izvor, pentru continuarea lucrărilor de construire a Bisericii „Acoperamântul Maicii Domnului”descărcare fișiertip .pdf
2827.03.2024privind majorarea salariilor de baza în plată ale personalului contractual, angajați în cadrul Serviciului Salubrizare Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
2927.03.2024privind atestarea apartenentei la domeniul privat al al UAT Comuna Tărlungeni a unui imobil din localitatea Tărlungeni , Strada Principală nr 98, identificat cu CF nr. 105054, nr. top 1080, 1081, în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară in favoarea comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
3027.03.2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2024descărcare fișiertip .pdf
3127.03.2024privind susţinerea financiară a Asociaţiei Sport Club “Ciucas” Tărlungeni, pentru desfăsurarea activității sportive pentru sezonul competitional 2023-2024descărcare fișiertip .pdf
3227.03.2024privind alegerea președintelui de ședință, care să prezideze ședințele Consiliului Local Tărlungeni în perioada aprilie 2024-iunie 2024descărcare fișiertip .pdf
3327.03.2024privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni, Zona Izvor, Jud. Brașov, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov”descărcare fișiertip .pdf
3427.03.2024privind participarea UAT Comuna Tărlungeni la programul ce vizeaza sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în vedere aprobarii, depunerii și implementării proiectului cu titlul ” Extindere sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni, Zona Izvor, Jud. Brașov, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov”descărcare fișiertip .pdf
Proces verbal27.03.2024Proces verbal aș ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal04.04.2024Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
3529.04.2024privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţi diverse al Asociației Comunelor din Româniadescărcare fișiertip .pdf
3629.04.2024privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Tărlungeni - prima înscriere, prin diminuarea suprafeței de 562 mp din imobilul identificat în CF 102236 Prejmer, nr. Top 4851/2/1/1, în vederea înscrierii in Cartea Funciara în favoarea Comunei Tarlungeni și aprobarea documentatiei cadastrale de prima înscriere pentru imobilul mentionatdescărcare fișiertip .pdf
3729.04.2024privind avizarea inițierii PUZ – ului „Locuințe Individulae și Funcțiuni Complementare” în Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat în Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, strada Mercur FN, înscris in CF nr. 110651, 103338, 110652, 107796 Tărlungeni, nr. Cad 110651, 103338, 110652, 107796, în suprafață totala de 16717 mp, la cererea propietarului Fejer Ionuțdescărcare fișiertip .pdf
3829.04.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, partida de produse principale, producția anului 2024 care urmează a fi valorificat prin licitație publică cu strigare, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
3929.04.2024privind indexarea cu rata inflației de 10,4% a impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în Comuna Tărlungeni, pentru anul 2025descărcare fișiertip .pdf
4029.04.2024privind însușirea denumirii proiectului „Construire Grădiniță în Comuna Tărlungeni, județul Brașov” identic cu proiectul „Grădiniță Copii Sat Izvor, Comuna Tărlungeni” precum și aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Construire Grădiniță în Comuna Tărlungeni, județul Brașov” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluidescărcare fișiertip .pdf
4129.04.2024privind însușirea denumirii proiectului „CONSTRUIRE REMIZĂ P.S.I. în com. Tărlungeni, jud. Brașov” identic cu proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL REMIZĂ POMPIERI” precum și aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „CONSTRUIRE REMIZĂ P.S.I. în com. Tărlungeni, jud. Brașov” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluidescărcare fișiertip .pdf
4229.04.2024privind aprobarea modelului Actului Adițional la contractul-cadru de închiriere a pășunilor,
proprietate privată a Comunei Tarlungeni
descărcare fișiertip .pdf
4329.04.2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2024descărcare fișiertip .pdf
4429.04.2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitate și modernizare strada Pădurii- Zizin km 0+000-2+500m, 2,5km.” – identificat și cu denumirea – „Reabilitare și modernizare străzi: Zizinului, Republicii, Al. Petofi, Nicolae Bălcescu, Libertății, DJ 103A- (Zizin), km 0+000-2+500m, 2,5 km” la faza Proiect Tehnic, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluidescărcare fișiertip .pdf
4530-05-2024privind neaplicarea măsurilor de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer pentru SC TĂRLUNGENI SERVICII APE S.R.L.descărcare fișiertip .pdf
46
30-05-2024privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2023 al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL, a Raportului Administratorului și a Raportului Auditorului privind activitatea SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2023descărcare fișiertip .pdf
4730-05-2024privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului contabil net al Ocolului Silvic „Ciucas”RA Tărlungeni pe anul 2023 și a Raportului de Audit privind activitatea pe anul 2023 a Ocolului Silvic „Ciucas”RAdescărcare fișiertip .pdf
4830-05-2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, partida de produse accidentale, producția anului 2024 care urmează a fi valorificat prin licitație publică cu strigare, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
4930-05-2024privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului și a situațiilor financiare ale UAT Comuna Tărlungeni pe anul 2023descărcare fișiertip .pdf
5030-05-2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2024descărcare fișiertip .pdf
5130-05-2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni pe anul 2024, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
5230-05-2024privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, având ca obiect cauzele penale și civile ale Ocolul Silvic „Ciucaș R.A Tărlungeni și ale personalului silvic angajat al regieidescărcare fișiertip .pdf
53
30-05-2024privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 106564 Tărlungeni, nr. top 546, 547, aparținând domeniului public al UAT Comuna Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
5425.06.2024privind dezmembrarea imobilului-teren, înscris în CF 111287 în suprafață de 8700 mp, în 2 loturi de teren- domeniu privat, în vederea înscrierii în Cartea Funciarădescărcare fișiertip .pdf
5525.06.2024privind dezmembrarea imobilului-teren, înscris în CF 109642 în suprafață de 19300 mp, în 2 loturi de teren- domeniu privat, în vederea înscrierii în Cartea Funciarădescărcare fișiertip .pdf
5625.06.2024privind dezmembrarea imobilului-teren, înscris în CF 114953 în suprafață de 2300 mp, în 2 loturi de teren- domeniu privat, în vederea înscrierii în Cartea Funciarădescărcare fișiertip .pdf
5725.06.2024privind completarea anexei la HCL nr. 35/29.04.2024 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţi diverse al Asociației Comunelor din Româniadescărcare fișiertip .pdf
5825.06.2024privind aprobarea procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul UAT COMUNA TĂRLUNGENIdescărcare fișiertip .pdf
5925.06.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, partida de produse accidentale, producția anului 2024 care urmează a fi valorificat prin licitație publică cu strigare, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
6025.06.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație publică în plic închis, masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
6125.06.2024privind însușirea acordului de eșalonare la plată având ca obiect plata taxei de racordare a UAT Comuna Tărlungeni la sistemul public de canalizare al UAT Comuna Prejmerdescărcare fișiertip .pdf
6225.06.2024privind completarea alineatului 4 al preambulului și îndreptarea erorii materiale din art. 3 în privința cuantumului valorii de inventar din HCL nr. 29/27.03.2024descărcare fișiertip .pdf
6325.06.2024privind prima înscriere a unui imobil situat în localitatea Zizin, com. Tărlungeni, Nr. Top nou atribuit 3635/1/1/1/1/2, în suprafață de 7621 mp, în favoarea U.A.T. Comuna Tărlungeni, domeniu publicdescărcare fișiertip .pdf
6425.06.2024privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 101300 Tărlungeni, nr. top 1021, în suprafață de 15830 mp, aparținând domeniului privat la UAT Comuna Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
6525.06.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, partida de produse accidentale, producția anului 2024 care urmează a fi valorificat prin licitație publică cu strigare, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
6625.06.2024privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație publică în plic închis, masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf
6725.06.2024privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție, având ca obiect soluționarea cauzelor din dosar nr. 2586/62/2024 și dosar nr. 2590/62/2024 aflate pe rolul Tribunalului Brașovdescărcare fișiertip .pdf
6825.06.2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2024descărcare fișiertip .pdf
6925.06.2024privind neaplicarea măsurilor de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer pentru Serviciul Salubrizare Tărlungenidescărcare fișiertip .pdf

Close Search Window