Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 08.01.2019 privind aprobarea sumei de 4.174.388,00 lei, necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 08.01.2019 privind stabilirea si aprobarea in conditiile legii a urmatoarelor impozite si taxe locale pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 08.01.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 06.03.2019 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea selecției și numirii membrilor Consiliului de Administrație la Ocolul Silvic Ciucaș R.A., Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 06.03.2019 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului Administrației al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., Jud. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 06.03.2019 privind incheierea de contracte de asistenta juridica, cu firma de avocatura SCA JINGA si Asociatii, in vederea reprezentarii Comunei Tarlungeni in instanta, pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Brasov, prin Decizia nr. 73 din 12.11.2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 06.03.2019 privind aprobarea retragerii UAT Comuna Tarlungeni din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI-INTERSAL desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 06.03.2019 privind infiintarea și organizarea serviciului SERVICIUL SALUBRIZARE TARLUNGENI, serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei TARLUNGENI, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 31.03.2019 privind infiintarea și organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A T. Comuna Tărlungeni, judetul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 31.03.2019 privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului și a taxei speciale pentru serviciul de salubrizare al comunei TARLUNGENI, judeful BRAȘOV desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 31.03.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 02.04.2019 privind aprobarea modificării utilizării excedentului bugetar existent în bugetul local al Comunei Tărlungeni, la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 02.04.2019 privind aprobarea trecerii si inscrierii suprafeței de 477,9 ha pașune impădurită, din domeniul privat al UAT Comuna Tărlungeni, in domeniul public al acestuia, respectiv la fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni, jud. Brașov și modificarea si completarea Inventarului domeniului al Comunei Tărlungeni, H.G. 972/2002, Anexa 45 desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 02.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tărlungeni Servicii Ape S.R.L., pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 02.04.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL Tărlungeni, nr. 13 din data de 06.03.2019 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului Administrației al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., Jud. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție a adminstratorilor, conform prevederilor legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 02.04.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind cresterea gradului de transparenta al administratiei publice locale, prin inregistrarea audio video si difuzarea in direct a ședințelor de Consiliu Local desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 02.04.2019 privind aprobarea PUZ Construire ansamblu de locuințe înșiruite Jud. Brașov, Comun Tărlungeni, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, str. Salcâmilor, F.N., inscris in C.F. nr. 107207 Tarlungeni, nr. CAD 107207, CF nr. 107208 Tarlungeni, nr. CAD 107208, CF nr. 106491 Tarlungeni, nr. CAD. 106491 in suprafață totala de 16.796 m, la cererea domnilor Marcu Flavius și Marcu Oana desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 02.04.2019 privind aprobarea PUZ Construire ansamblu de locuințe Jud. Brașov, Comun Tărlungeni, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului, FN inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. CAD 100104, in suprafață totala de 21.600 mp, la cererea S.C. Dacia Properties Properties Service S.R.L. desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.04.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 02.05.2019 privind alegerea președintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioadă de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 02.05.2019 privind aprobarea înregistrării audio video a ședințelor Consilului Local al Comunei Tărlungeni, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 02.05.2019 privind aprobarea bugetului de vebituri și cheluieli al Comunei Tărlungeni pe anul 2019, inclusiv bugetul investițiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 02.05.2019 privind aprobarea acordării mandatului special, Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local călători prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competență a UAT membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini și a studiului de oportunitate desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 02.05.2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru partizile nr.1306849/P, 1374386/S, 1421336/S, 1375574/S de material lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonata la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Tărlungeni, Conform Anexei HCA nr. 6/04.03.2019, înaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 02.05.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2018, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A, ce se poate valorifica in mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al instituțiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociațiilor si fundatiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului findului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A  desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 02.05.2019 privind aprobarea listei cu volumul partizilor de produse principale, produse secundare, taieri de cionservare, conform tabelului 1 si rezerva de 20% produse principale, conform tabelului 2, propuse spre exploatare pentru anul 2019 pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat și care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei la HCA nr.3 din data de 22.01.2019 inaintat de Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 02.05.2019 privind aprobarea Planului de Actiuni și Lucrări de Interes Local în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov, pe anul 2019, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 02.05.2019 privind avizarea initierii PUZ ului Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, zona D.J. 103B, înscris în C.F. nr. 108275 Tarlungeni, nr. CAD 108275, in suprafața totală de 9.301 mp, la cererea doamnei Balint Elena Daniela, casatorită cu Balint Zoltan desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.05.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 15.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș RA pe anul 2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 15.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Regiei Publice de interes local Ocolul Silvic Ciucaș RA Comuna Tarlungeni, jud. Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 15.05.2019 privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Ocolul Silvic Ciucaș RA Comuna Tarlungeni, jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 15.05.2019 privind aprobarea coeficienților de încadrarea personalului angajat în cadrul Serviciului Salubrizare Tărlungeni, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consilului Local al Comunei Tărlungeni, jud. Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 15.05.2019 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 29.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2018 al Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 29.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018 al SC Tarlungeni Servicii Ape SRL,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și a Raportului de Activitate și a Raportului de Audit pe anul 2018 ale societății mai sus menționate desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.05.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 12.06.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 26,06,2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural, comuna Tărlungeni, județul Brașov, obiectiv propus spre finanțare prin Programul Nașional de Dezvoltare Locală 2017-2020 (PNDL2) desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială, Comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, Județul Brașov, obiectiv propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 (PNDL2) desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 26.06.2019 privind aprobarea Statutului Comunei Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 26.06.2019 privind aprobarea participării Comunei Tărlungeni, județul Brașov, la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeua de distribuție a energiei electrice desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 26.06.2019 privind aprobarea depunerii de către Comuna Tărlungeni, județul Brașov, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomedia, servicii climatice și conservarea pădurilor aferentă măsurii 55 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele de silvomediu desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 26.06.2019 privind modificarea și aprobarea coeficientului de salarizare pentru funcția de Secretar al UAT Comuna Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 26.06.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 31.07.2019 pentru aprobarea prețurilor pentru masa lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc pentru anul 2019, ce se va valorifica în mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, instituțiilor de interes local finanțate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoasnelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociații și fundații, pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 31.07.2019 pentru sprobarea semnării unui contract de asistență individuală și reprezentare la instanță, cu firma de avocatură SCA JUNGA și Asociații, pentru Dosar 10738/197/2019, materie CIVIL, stadiu procesual FOND, având ca obiect: Acțiune în răspundere individuală desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 31.07.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru alipire teren, a 2 imobile terenuri, primul înscris în C.F. nr.105701 Tărlungeni, nr.cad 105701, în suprafață de 300 mp, proprietatea Comunei Tărlungeni, asupra acestuia soții Sipos Csaba și Sipos Maria, având drept de folosință gratuită pe durata existenței construcției respectiv al doilea înscris în CF nr. 103311 Tărlungeni, nr. cad. 103311, având o suprafață de 300 mp, proprietatea soților Sipos Csaba și Sipos Maria  desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 31.07.2019 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2019, conform Anexei care parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 31.07.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.43 din data de 26.06.2019, privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural, comuna Tărlungeni, județul Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 31.07.2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 44 din data de 26.06.2019, și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială, Comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, Județul Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.07.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 13.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință care să prezideze Consiliul Local al comunei Tărlungeni, pe o perioadă de 3 luni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 13.08.2019 privind atribuirea denumirii unor străzi în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov conform avizului nr. 6/28.05.2019 emis de comisia pentru atribuirea sau schimbarea denumirii din cadrul Instituției Prefectului jud. Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 13.08.2019 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Tărlungeni, conform solicitării înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 13.08.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Ocolului Silvic Ciucaș R.A., pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 13.08.2019 privind aprobarea semnării unui contract de asistență individuală și reprezentare în instanță, cu firma de avocatură SCA Jinga și Asociații, pentru Dosar nr. 555/62/2018, materia Contencios Administrativ și Fiscal, stadiul procesual al dosarului: FOND, având ca obiect: litigiu privind funcționarii publici (Legea 188/1999)  desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 13.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru trim III al anului 2019, conform Anexei care face parte inegrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 13.08.2019 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
62 23.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru trim III al anului 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 23.09.2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru material lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitația de masă lemnoasă pe picior (producție anului 2019) produse de conservare și accidentale, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 31/06.09.2019, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 23.09.2019 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 31.10.2019 privind aprobarea modificării și completării art. 1 și art. 2 ale HCL Tărlungeni nr. 30 din data de 02.05.2019, privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competență a UAT membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini și a Studiului de oportunitate  desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 31.10.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate etapa extindere a serviciului public de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale membre ale AMDDTP BV și a proiectului de Act adițional art. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 31.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tărlungeni, pentru trim IV al anului 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 31.10.2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în caz de violență domestică, în Comuna Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 31.10.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni, jud. Brașov pe anul 2019, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 31.10.2019 privind aprobarea participării Comunei Tărlungenila Proiectul Dezvoltarea Serviciilor de educație antepreșcolară în Tărlungeni, ID 133187 finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6, Educație și Competențe, obiectivul specific 6.2 Creșterea participării la învățământul auto școlar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii cu accent pe copii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural  desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 31.10.2019 privind asocierea UAT Comuna Tărlungeni cu UAT Mun. Săcele în cadrul Servicii Săcelene SRL, operator autorizat de transport public local de persoane, pe raza mun. Săcele, jud. Brașov și aprobarea participării UAT Comuna Tărlungeni la capitalul social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L  desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 31.10.2019 privind aprobarea închirierii unui contract de comodat pe termen limitat (10 ani) cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, care are ca obiect darea în folosință gratuită a sediului în care va funcționa Postul de Poliție Tărlungeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 31.10.2019 privind aprobarea semnării unui contract de asistență individuală și reprezentare în instanță, cu Cabinet Avocat Ana-Maria Oancia, pentru dosar 3856/62/2017, pe rolul ICCJ, stadiu procesual Recurs, având ca obiect Legea 10/2001, în contradictoriu cu Filotti Victor Silviu și Filotti Ana Clara  desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 31.10.2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos, care urmează a fi valorificat prin llicitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Tărlungeni, conform Anexei la HCA nr. 32/08.10.2019, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni, care face parte integrantă din prezenta  desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 31.10.2019 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni și de fundamentare a prețurilor de pornire la licitație pentru masă lemnoasă oferită spre vânzare în cursul anului 2020, conform Anexelor înaintate de Ocolul silvic Ciucaș R.A. tărlungeni, jud. Brașov, care fac parte integrantă din hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 31.10.2019 privind aprobarea Planului de Administrare a Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni, jud. Brașov, pe perioada 2019-2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.10.2019 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 28.11.2019  desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 28.11.2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabili de pe rata adminiistrativ teritorială a Comunei Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 28.11.2019 privind aprobarea unor contracte de asistență individuală și reprezentare în instanță, cu firma de avocatură SCA Jinga și Asociații, pentru recuperarea prejudiciilor constante în urma misiunii de audit financiar a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Brașov, asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2015, în baza raportului de follow up încheiat pentru măsurile dispuse de entitatea mai sus menționată, conform Deciziei nr. 43/25.11.2016  desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 28.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. al Comunei Tărlungeni 50 din 1 august 2017 privind stabilirea și aprobarea grilei de salarizare a funcționarilor publici și personalului contractual angajați în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Tărlungeni Servicii  Ape SRL pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 28.11.2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă la drum auto din partida 148661 conform Anexelor la HCA nr. 43/20.11.2019, aprobarea prețului de pornire pentru material lemnos, care urmează a fi valorificat prin licitația de masă lemnoasă pe picior, produse principale, producția anului 2020, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 45/20.11.2019, respectiv HCA nr. 47/27.11.2019,.2019, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.11.2019 Proces verbal al ședinței ordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
84 13.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință care să prezideze Consiliul Local al comunei Tărlungeni, pe o perioadă de 3 luni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
85 13.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tărlungeni, pentru trim IV al anului 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
86 13.12.2019 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 30.000 lei pentru Biserica Ortodoxă, Parohia Cărpiniș, Comuna Tărlungeni, pentru repararea acoperișului Bisericii parohiale Cărpiniș situate pe Str. Principală, nr. 953, sat Cărpiniș, Com. Tărlungeni  desc?rcare fi?ier tip .pdf
87 13.12.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta  desc?rcare fi?ier tip .pdf
88 13.12.2019 privind aprobarea măsurilor de potecție compensatorii pentru documentația de Autorizație privind securitatea la incendiu, pentru obiectivul Sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, jud. Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 13.12.2019 Proces verbal al ședinței extraordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
89 24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tărlungeni, pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 24.12.2019 Proces verbal al ședinței extraordinare  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Close Search Window