Anunțuri, Concursuri|

ANUNT DE RECRUTARE

pentru pozitia de membru în Consiliul de Administrație al

Ocolului Silvic “Ciucas” RA Comuna Tarlungeni

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Tarlungeni, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, recruteaza 4 pozitii pentru Consiliul de Administraţie la Ocolului Silvic “Ciucas” RA Comuna Tarlungeni.

 

Conditii de Participare

Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de recrutare-selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Ocolului Silvic “Ciucas” RA Comuna Tarlungeni trebuie să indeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

I.Conditii de participare comune pentru toate cele 4 posturi de administrator

 •  au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 •  cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 • nu se află în situatii care să îi facă incompatibili cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţieal  al Ocolului Silvic “Ciucas” RA Comuna Tarlungeni
 • nu au antecedente penale si fiscal care sa ii faca incompatibili pentru  pozitia de administrator;
 • nu au desfasurat activitate de Politie Politica, astfel cum este definita prin lege;
 • sunt apți din punct de vedere medical;
 • nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr.  109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.
 • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;

II.Conditii de participare specifice celor 4 posturi de administrator

1.Pentru postul de administrator nr.1 – reprezentantul Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome

2.Pentru postul de administrator nr. 2,3,4 – din afara Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta relevanta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societati comerciale din sectorul privat;
 • nu pot fi functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare sau al altor institutii publice.

III.Documente Necesare Pentru Depunerea Candidaturii

 Dosarele de candidatura se depun in plic inchis si sigilat pe care se specifica [nume, prenume candidat] si mentiunea [Candidatura pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic “Ciucas” RA Tarlungeni], in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului la sediul Primariei Tarlungeni, str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, Comuna Tarlungeni la Registratura.

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Opis documente;
 • Cerere de Inscriere (F1)
 • Curriculum vitae, format Europass, in limba romana;
 • Adeverință medical care sa ateste capacitatea de exercitiu;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Actul de identitate (copie);
 • Acte studii/acte formare profesionala (copie)
 • Documente care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe de vechime eliberate de angajatori, etc.,in copie)
 • Acordul pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidatura (F2)
 • Consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (F3)
 • Declaratia privind incompatibilitatile prevazute la art.. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice (F4)

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet www.comunatarlungeni.ro

In cazul in care unul dintre documentele mentionate mai sus lipseste din dosarul de candidatura, iar candidatul nu il transmite in timp util, candidatura va fi respinsa.

Persoanele selectate pentru urmatoarea etapa a procesului de recrutare-selectie vor fi informate in scris prin posta electronica.

IV.Criterii de Selectie

Competente si trasaturi:

 • capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora
 • orientare spre rezultate
 • capacitate de rezolvare a problemelor
 • capacitate de analiza si sinteza
 • abilitati de comunicare

 V. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de recrutare – selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic (e-mail: primaria.tarlungeni@yahoo.com tel: 0268.365.713)

Cerere de înscriere: Fișier atașat

Declaratie privind incompatibilitatile: Fișier atașat

CONSIMTAMANT privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Fișier atașat

Acord verificare informații: Fișier atașat

Close Search Window