Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Comuna Tărlungeni, judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie:

 • inspector clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Resurse Umane

Conditii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii minime pentru ocuparea funcţiei inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Resurse Umane

 • condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 republicată
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • cursuri în domeniul resurselor umane
 • cunoştinţe operare calculator: nivel mediu

Conditii de desfasurare a concursului  pentru ocuparea functiilor publice vacante  Concursul consta in: 
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă  se va desfasura in data de  22 noiembrie 2017 ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brasov

c) intervievarea candidatilor se va desfasura la dată ulterior comunicată la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brasov

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  si  adeverinţe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar

f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista motive pentru candidat care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie de concurs inspector ,clasa I,grad profesional asistent la Compartimentul Resurse Umane:

 1. Legea nr. 188/1999,Statutul Functionarilor Publici ,republicata
 2. Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata
 3. Legea nr. 7 /2004 privind codul de conduita al functionarilor publici , republicata
 4. Legea 53/2003 privind Codul muncii, actualizată
 5. HG.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 6. Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 7. H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificat prin H.G.1027/2014

Termen de depunere al dosarelor de concurs:  In termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii pot depune dosarul de candidat.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere exclusiv textele de acte normative în vigoare, precum şi modificările legislative intervenite în prezenta bibliografie aferente cadrului legal antemenţionat.

Comments are closed.

Close Search Window