Anunțuri, Interes public|

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,
Primăria Comunei Tărlungeni, judetul Brașov, cu sediul în comuna Tărlungeni, str. Zizinului, judetul Brașov, cod postal 507220, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementarii unor proiecte finantate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate rome” Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).
Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe site-ul www.fseromania.ro.
Profilul partenerilor
Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:
Conditii generale de eligibitate:
• Sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanti sau parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, DMI 4.1
• Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale

Conditii specifice de eligibilitate:
1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte care au ca scop : consilierea si informarea grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii
2. Organizatiile sunt/au fost implicate in proiecte privind dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.
3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU
4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.
La selectie pot participa si consortii de organizatii, cu conditia ca fiecare dintre partenerii implicati in consortiu sa respecte Conditiile generale de eligibilitate si impreuna sa faca proba indeplinirii Conditiilor specifice de eligibilitate.
Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice aferent DMI 4.1.
Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, judetul Brașov, Str. Zizinului, judetul Brașov, cod postal 507220, Serviciul Registratura, sau la adresa de e-mail: primaria.tarlungeni@yahoo.com, pana pe data de 13 ianuarie 2016, ora 10:00, urmatoarele documente:
1. Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic ACTIONWEB)
2. Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.1, lansat in anul 2015”
3. Copie dupa Statutul organizatiei, Codul Fiscal, Hotararea judecatoresca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor din care sa rezulte ca organizatia are in Statut obiective sau activitati destinate incluziunii persoanelor dezavantajate
4. CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si verificate in ordinea primirii lor.
Partenerii selectati vor fi contactati la datele de contact furnizate in documentatie/scrisoare de intentie .
Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata in data 14 ianuarie 2016, ora 12:00.

Close Search Window