Anunțuri, Interes public|

În urma constatării unei erori administrative comisă pe parcursul procedurii inițiale de selecție In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

Primăria Comunei Tărlungeni, județul Brașov, cu sediul în comuna Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, cod poștal 507220, anunță reorganizarea procedurii de selecție pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat, in vederea depunerii si implementării unor proiecte finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate rome Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a) Prioritatea de investiții 9.II Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro.

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:
Conditii generale de eligibitate:

 • Sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanti sau parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, DMI 4.1
 • Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale

Conditii specifice de eligibilitate:
1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte care au ca scop: consilierea si informarea grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii
2. Organizatiile sunt/au fost implicate in proiecte privind dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.
3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU
4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.

La selectie pot participa si consortii de organizatii, cu conditia ca fiecare dintre partenerii implicati in consortiu sa respecte Conditiile generale de eligibilitate si impreuna sa faca proba indeplinirii Conditiilor specifice de eligibilitate.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice aferent DMI 4.1.

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, judetul Brașov, Str. Zizinului, judetul Brașov, cod postal 507220, Biroul Registratura, sau la adresa de e-mail: primaria.tarlungeni@yahoo.com, pana pe data de 5 februarie 2015, ora 15:00, urmatoarele documente:
1. Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic ACTIONWEB)
2. Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.1, lansat in anul 2015”
3. Copie dupa Statutul organizatiei, Codul Fiscal, Hotararea judecatoresca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor din care sa rezulte ca organizatia are in Statut obiective sau activitati destinate incluziunii persoanelor dezavantajate
4. CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si verificate in ordinea primirii lor.
Partenerii selectati vor fi contactati la datele de contact furnizate in documentatie/scrisoare de intentie .

[table “” not found /]

Note:

 • Comisia de selecție a partenerilor a fost constituită prin Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 63 din 11 ianuarie 2016
 • Informații suplimentare se pot obține prin contactarea persoanei desemnate pentru acest scop, ref. Ionuț Stoica.

Actualizare Vineri 29 ianuarie 2016

Extras din METODOLOGIA DE SELECȚIE

Art. 1 Cadru general

1.1 In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Primarul UAT COMUNA TĂRLUNGENI, judeţul Brașov, cu sediul în Comuna Tărlungeni, Str. Zizinului nr. 2, judeţul județul Brașov, cod poştal 507220, aprobă metodologia de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementării unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

 1.2 În aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor privaţi se vor respecta şi prevederile cuprinse in PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  (POCU), Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Art. 2 Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Art. 3 Condiţii de eligibilitate:

3.1 Condiţii generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

 1. Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1.
 2. Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

3.2 Condiţii specifice de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul partener privat :

 1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii
 2. Organizatiile sunt/au fost implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.
 3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU
 4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.

3.3  La selecţie pot participa si consorţii de organizaţii, cu condiţia ca fiecare dintre partenerii implicaţi in consorţiu sa respecte Condiţiile generale de eligibilitate si împreuna sa facă proba îndeplinirii tuturor Condiţiilor specifice de eligibilitate.

Art. 4 Modul de depunere a propunerilor de parteneriat:

4.1  Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, judetul Brașov, în sat Tărlungeni, Str. Zizinului nr 2, judetul Brașov, cod postal 507220, Serviciul Registratura, sau la adresa de e-mail: primaria.tarlungeni@yahoo.com, pana pe data de 5 februarie 2015, ora 15:00, urmatoarele documente:

 1. Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic ACTIONWEB)
 2. Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.1,
 3. Copie dupa statutul organizatiei, CUI, Hotararea judecatoreasca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor.
 4. CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.

Art. 5 Modul de selecţie a partenerilor

5.1  Înfiinţarea comisiei de evaluare:

Prin Dispoziţia Primarului  va fi înfiinţata o comisie de evaluare a propunerilor de parteneriat, formata din 3 persoane, care va avea următoarele atribuţii

 • asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri privaţi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului şi cu cele ale prezentei metodologii;
 • analizează eligibilitatea si conformitatea dosarelor individuale de participare;
 • evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;
 • comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor;
 • întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare.

5.2  Evaluarea dosarelor de participare

Dosarele de participare vor fi punctate astfel:

Condiţii generale de eligibilitate: (total 2 puncte)

 1. Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1. – 1 punct
 2. Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale – 1 punct

Conditii specifice de eligibilitate: (total 8 puncte)

 1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii – 1 punct
 2. Organizatiile sunt/au fost implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.  – 1 punct
 3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU– 1 punct
 4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect. – 5 puncte

5.3 Anunţarea şi publicarea rezultatelor

 Lista finala a partenerilor selectaţi va fi publicata pe pagina de internet a Primăriei Comunei Tărlungeni – www.comunatarlungeni.ro

 

Close Search Window