Achiziții, Anunțuri, Interes public|

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni, cu sediul în sat Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, telefon: 0268.365.713, fax 0268.365.072, email primaria@comunatarlungeni.ro, intenționează să achiziționeze, prin procedură simplificată proprie, în conformitate prevederile art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (servicii sociale prevăzute în Anexa 2), servicii de catering în cadrul programului pilot suport alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei Tărlungeni, județul Brașov, având un număr de preșcolari/elevi înscriși conform tabelului

Nr. crt. Unitatea școlară Adresa Nivel Nr. elevi
1 SGT Școala Gimnazială Tărlungeni (Corp A+B+C) sat Tărlungeni, str. Principală nr. 36 preșcolar 97
primar 167
gimnazial 128
2 Grădinița cu program normal Tărlungeni (corp E) sat Zizin, str. Pădurii FN preșcolar 173
3 Școala Gimnazială Tărlungeni, (corp D, secția maghiară) sat Zizin, str. Zizinului nr. 205 primar 45
gimnazial 25
4 Școala Gimnazială Zizin sat Zizin, str. Nicolae Bălcescu nr. 154 primar 186
gimnazial 219
5 Școala Gimnazială Purcăreni sat Purcăreni, str. Principală nr. 465 primar 184
gimnazial 77
6 Școala primară Cărpiniș sat Cărpiniș, str. Principală nr. 942 primar 130
7 Grădinița cu program normal Tărlungeni sat Tărlungeni, str. Principală nr. 754 preșcolar 57
8 Grădinița cu program normal Zizin sat Zizin, str. A. Petoffi nr. 253 preșcolar 42
9 Grădinița cu program normal Purcăreni sat Purcăreni, str. Principală nr. 83 preșcolar 38

Informații despre achiziția intenționată:

 1. Tipul de contract: Contract de servicii
 2. Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)
 3. Sursa de finanțare: bugetul local, bugetul de stat (sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București – cod indicator 11.02.02)
 4. Valoare estimată a contractului: 3.107.229,36 lei fără TVA
 5. Durata estimată a contractului: de la finalizarea procedurii de achiziție publică și atribuire a contractului până la finalul anului școlar 2023/2024 (numărul de zile de prestare a serviciului fiind estimat la 144), excepție din acest interval fiind vacanțele școlare, zilele de weekend, sărbătorile legale sau oricare alte zile libere reglementate de acte normative cu putere în acest sens.
 6. Cantitatea estimată: conform Caiet de sarcini
 7. Criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut
 8. Condiții referitoare la ofertare: Ofertele depuse de către operatorii economici interesați trebuie obligatoriu să cuprindă: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară; acestea este obligatoriu a respecta cerințele cuprinse în caietul de sarcini.
 9. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 18 octombrie 2023, ora 16:00
 10. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 20 octombrie 2023, ora 12:30
 11. Limba de redactare a ofertelor: română
 12. Ofertele vor avea în conținut prețul exprimat în lei, fără TVA
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la depunerea acestora
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Ofertele vor fi transmise la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, în plic sigilat cu mențiunea a nu se deschide până în 20 octombrie 2023, ora 13:30, însoțite de scrisoare de înaintare
 15. Evaluarea ofertelor va avea loc începând cu data de 20 octombrie 2023, ora 13:30 de către Comisia desemnată de către Primarul Comunei Tărlungeni.

Documente atașate:

Anunț intenție achiziționare servicii de catering în cadrul programului pilot suport alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei Tărlungeni, județul Brașov – anul școlar 2023/2024

CAIET DE SARCINI – Achiziționare servicii de catering în cadrul programului pilot suport alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei Tărlungeni, județul Brașov

Model Contract

Instrucțiuni pentru ofertanți

FORMULARE:

Formular 1 -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Formular 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016
Formular 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Formular 4- Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr.98/2016
Formular 5 – Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului
Formular 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca
Formular 7 – Formular de oferta
Formular 8 – Scrisoare de inaintare
Formular 9 – Imputernicire

 

Close Search Window