Achiziții, Anunțuri|

UAT Comuna Tărlungeni informează publicul și potențialii operatori economici interesați despre faptul că în platforma Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat anunțul publicitar cu codul ADV1310113 – Servicii de formare educator puericultor, având următorul sumar:

Descrierea contractului: Obiectul contractului de achizitie este reprezentat de prestarea de servicii pentru formarea unui numar de 12 educatori puericultori care vor activa în cadrul Creșei sat Zizin, Comuna Tărlungeni. Obiectul contractului de achizitie este reprezentat de prestarea de servicii pentru formarea unui numar de 12 educatori puericultori care vor activa în cadrul Creșei sat Zizin, Comuna Tărlungeni. Conform curriculei standard de formare a educatorilor puericultori, cursul va avea 120 de ore pe urmatoarele unitati de competente:: a) COMPETENTE CHEIE: Comunicare în limba oficiala, Comunicare în limba straina, Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologie, Competente informatice, Competenta de a învata, Competente sociale si civice, Competente de exprimare culturala b) COMPETENTE GENERALE: Mentinerea integritatii si sigurantei beneficiarilor, Planificarea activitatilor, Comunicarea cu beneficiarii, Gestionarea actelor si documentelor beneficiarilor, Respectarea Normelor de Securitate si, Sanatate în Munca si în domeniul situatiilor de urgenta, Respectarea drepturilor beneficiarilor c) COMPETENTE SPECIFICE: Realizarea asistentei educative a parintilor, Sustinerea dezvoltarii globale, integrate a copilului, Monitorizarea dezvoltarii copilului

Tip contract: servicii

Cod CPV: 79632000-3 – Servicii de formare a personalului (Rev.2)

Valoare estimată: 11.700,00  RON

Conditii de participare: Participantii la procedura trebuie sa fie operatori economici autorizati pentru prestarea tipului de servicii solicitat;Documente solicitate Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator emis de ONRC, insotit de codul CAEN; Certicat de atestare fiscala eliberat de ANAF, in termen; Certicat de atestare fiscala eliberat de Autoritatea Publica Locala, in termen Declaratii privind neincadrarea in prevederile art 164, 165, 166, 167 ale Legii 98/2016; Formular de oferta Experienta similara constituie avantaj

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă (preț termen de execuție). Autoritatea contractanta are posibilitatea de a raspundeunor eventuale solicitari de clarificare; fiind o achiziție directă, ofertantii nu au posibilitatea de a contesta prezenta procedura. • autoritatea contractantă nu va transmite comunicări către ofertanți, ci va alege din catalogul electronic oferta căștigătoare.

Conditii referitoare la contract: Lucrările vor fi executate pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea sevciciilor de educatie anteprescolara in Comuna Tarlungeni”; cod proiect 133187, cod apel POCU/658/6/2/Cresterea participarii la învaþamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparþinând minoritaþii roma si a celor din mediul rural

Informatii suplimentare: ofertele se pot depune la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, 507220 Tărlungeni – RO sau electronic la adresa primaria.tarlungeni@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window