Achiziții, Anunțuri|

UAT Comuna Tărlungeni informează publicul și potențialii operatori economici interesați despre faptul că în platforma Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat anunțul publicitar cu codul ADV1310100 – Lucrări de reamenajare creșă, având următorul sumar:

Descrierea contractului: Obiectul contractului de achizitie este reprezentat de lucrări de reparații curente, schimbare de destinație la demisol din spălătorie și bucătărie în sală de grupă copii la creșa Zizin, conform proiect tehnic atașat. Potențialii ofertanți vor efectua anterior ofertării vizită în teren. Persoane desemnate: Moise Daniel ( 0725044692) și Raduica Constantin (0744684758)

Tip contract: lucrări

Cod CPV: 45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)

Valoare estimată: 209.791,48  RON

Conditii de participare: Participantii la procedura trebuie sa fie operatori economici autorizati pentru efectuarea tipului de lucrări solicitate;Documente solicitate Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator emis de ONRC, insotit de codul CAEN; Certicat de atestare fiscala eliberat de ANAF, in termen; Certicat de atestare fiscala eliberat de Autoritatea Publica Locala, in termen Declaratii privind neincadrarea in prevederile art 164, 165, 166, 167 ale Legii 98/2016; Formular de oferta Experienta similara constituie avantaj

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă (preț termen de execuție). Autoritatea contractanta are posibilitatea de a raspundeunor eventuale solicitari de clarificare; fiind o achiziție directă, ofertantii nu au posibilitatea de a contesta prezenta procedura. • autoritatea contractantă nu va transmite comunicări către ofertanți, ci va alege din catalogul electronic oferta căștigătoare.

Conditii referitoare la contract: Lucrările vor fi executate pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea sevciciilor de educatie anteprescolara in Comuna Tarlungeni”; cod proiect 133187, cod apel POCU/658/6/2/Cresterea participarii la învaþamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparþinând minoritaþii roma si a celor din mediul rural

Informatii suplimentare: ofertele vor fi depuse fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2 sau prin email la adresa primaria.tarlungeni@yahoo.com

Document atașat: pth_cresa_zizin

Close Search Window