Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Având în vedere prevederile art. VII alin (3), alin (4), alin (9), din OUG 121/2023, art. 388 alin (2), art. 464, art. 465, art. 466 alin(1), art. 467 alin (7) art. 468 din OUG. nr.57/20019 privind  Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, aplicarea corespunzatoare a anexei 10 la OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si  completarile ulterioare

Primăria Comunei Tărlungeni cu sediul în Sat Tărlungeni, com. Tărlungeni judeţul Braşov, str. Zizinului nr. 2, organizează:

Concurs  de recrutare în vederea ocupării a 2 funcţii publice  de executie vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant  – Serviciul Poliția Locala din apartul de specialitate al primarului comunei Tărlungeni.

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare, respectiv:
 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 •  îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

2. Condiţii specifice :

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani
 • Permis de conducerere categoria B

Perioada de depunere a dosarelor 14.02.2024 – 04.03.2024

–  selecţia dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

– perioada de depunere contestație la selectie: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;

-perioada soluționare contestațiii la selecție: in termen de maximul 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

 Probă sportivă – 14.03.2024 ora 09:30 Primăria Tărlungeni, respectiv Baza sportivă Tărlungeni 

Norme sportive

 Proba scrisă se va susţine în data de 18.03.2024 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

– interviul se va susţine ulterior

Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 38 din  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cărierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  14.02.2024 – 04.03. 2024 inclusiv.

 Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

*g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i- a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii

corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e- mail  primaria.tarlungeni@yahoo.com. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e- mail indicată în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

 NOTA!!! Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Relații suplimentare se poate obţine de la avizierul instituţiei  şi  de pe site-ul Primăriei Comunei Tărlungeni, si la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, telefon. 0268365714, fax 0268-365072 email: primaria.tarlungeni@yahoo.com secretariatul comisiei de concurs fiind asigurat de catre d.na c.j. Magdalena MARIN

Atribuţii prevăzute  în fişele posturilor :

 • participă la asigurarea ordinii și liniștii publie în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică, previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților și comerțul stradal, precum și alte fapte stabilite prin hotărîri ale consiliului local;
 • participă la asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază și ordine publică;
 • participă la însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni specifice;
 • participă, după caz, la asigurarea fluenței traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație;
 • participă la supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine publică;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispozițiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;
 • participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural artistice și sportive organizate la nivel local;
 • intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;
 • acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompieri, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astefel de evenimente;
 • controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării de curățenie a localităților;
 • prin șefii ierarhici, comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decăt cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • în cazul constatării unor infracțiuni flagrante, conduce și predă unităților locale ale Poliției Române, pe făptuitori, bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce se impun pentru conservarea și paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităților abilitate, concomitent cu anunțarea șefului ierarhic;
 • însoțește în condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor controale și la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;
 • verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările cetățenilor comunei privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;
 • solicită sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea și conducerea la unitățile teritoriale ale poliției a persoanelor care au comis fapte penale;
 • sprijină lucrătorii Poliției Române, în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;
 • în situația dotării cu armament și muniție a Poliției locale, personalul din această structură are dreptul să poarte și să folosească, în condițiile legii, numai în timpul serviciului armamentul și muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție;
 • să conducă la sediul poliției locale orice persoană care, prin acțiunile ei, periclitează viața altor persoane, ordinea publică și alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii
 • să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliției; în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat, este îndreptățit să folosească forța, în condițiile legii;
 • îndeplinește obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură în condiţiile Codului de Procedură Civilă,

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituția României, republicată
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cumodificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II- a, titlul I al părții a IV- a, titlul I şi II ale părţii a VI- a din Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II- a, titlul I al părții a IV- a, titlul I şi II ale părţii a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 1. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventilor, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica:Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica:Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Ordonanata de Guvern nr. 92/2021 privind regimul juridic al deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 17/2023 cu tematica :Ordonanata de Guvern nr. 92/2021 privind regimul juridic al deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata rpin Legea nr. 17/2023

  Persoane de contact:

Marin  Magdalena, consilier juridic, 0760.238.358  0268365713, 0268365072, primaria.tarlungeni@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afisat in data de 14.02.2024, ora 9.00 la sediul Autorității Contractante

Close Search Window