Anunțuri, Concursuri|

Comuna Tărlungeni, judeţul Braşov cu sediul in localitatea  Tărlungeni, str. Zizinului, nr. 2, judetul Braşov, organizeazã in data de 23 mai 2016 concurs pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale vacante în cadrul Creșei din satul Zizin:

  • 2 posturi personal didactic, educator, 8 ore/zi, cresa

Criterii specifice postului:
1. Studii de specialitate: liceu pedagogic sau stiintele educatiei absolvite cu diploma;

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul constă în: 
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă  se va desfăşura în data de  23 mai 2016 ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tărlungeni, jud. Braşov

c) intervievarea candidtatilor care promovează proba scrisă se va desfasura in dată ulterior comunicată la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, Tărlungeni, jud. Braşov
Bibliografie de concurs:

  • Legea 215 din 2001 – Legea Administraţiei Publice Locale
  • Legea 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice şi instituţiile publice
  • Voiculescu E., Pedagogie prescolara , Editura Aramis,

Conditii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  si  adeverinţe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista motive pentru candidat care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere exclusiv textele de acte normative în vigoare, precum şi modificările legislative intervenite în prezenta bibliografie aferente cadrului legal antemenţionat.

Termen de depunere al dosarelor de concurs:  13 mai 2016  la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2,  com. Tărlungeni, jud. Braşov. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, Compartimentul  Resurse Umane, telefon: 0268-365714,  fax: 0268-365072, e-mail : primaria.tarlungeni@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window