Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1322 din 27 octombrie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2017 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Tărlungeni, județul Brașov și a Regulamentului local de Urbanism aferent  – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp, la cererea dlui. Kelemen Sorin-Alexandru, căsătorit cu Kelemen Tatiana Georgeta – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. pe anul 2017 – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  4. Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Izvorului f.n. pentru terenul înscris în CF 104054 Tărlungeni, nr. cad. 104054, în suprafață totală de 27.600,00 mp, la cererea dlui Irimin Ștefan Adrian și alții, prin împuternicit Manolache Laurențiu – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017 – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin
  7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea traseelor microbuzelor școlare care efectuează curse zilnice regulate, în vederea transportului elevilor și profesorilor pe raza Comunei Tărlungeni județul Brașov, respectiv pe ruta Brașov-Tărlungeni, conform propunerilor înaintate de către Școala Gimnazială Tărlungeni – inițiator, dl. Primar Beșchea Severius-Florin

8. Diverse

a. Prezentarea spre analiză și dezbatere a adresei primite de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni (în calitate de Autoritate Publică Tutelară) din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni prin care se solicită încheierea de acte adiționale la Contractele de mandat încheiate între Autoritatea Publică Tutelară și fiecare membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în data de 31 octombrie 2017

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în data de 31 octombrie 2017

Procesul verbal al ședinței anterioare (4 octombrie 2017)

1.1 Expunere de motive privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Tărlungenim județul Brașov și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

1.2 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Tărlungeni județul Brașov și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

1.3 Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu referire la prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Tărlungeni județul Brașov și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

1.4 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 138 din 25 octombrie 2007 privind aprobarea lucrării Actualizare Plan Urbanistic General – Comuna Tărlungeni

2.1 Expunere de motive privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp, la cererea dlui. Kelemen Sorin-Alexandru, căsătorit cu Kelemen Tatiana Georgeta

2.2 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp, la cererea dlui. Kelemen Sorin-Alexandru, căsătorit cu Kelemen Tatiana Georgeta

2.3 Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu referire la inițierea Planului Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp, la cererea dlui. Kelemen Sorin-Alexandru, căsătorit cu Kelemen Tatiana Georgeta

2.4 Certificatul de Urbanism nr. 72 din 6 martie 2017 emis de către Primăria Comunei Tărlungeni pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire Ansamblu de Locuințe, urmare a cererii adresate de către Kelemen Sorin Alexandru

2.5 Adresa nr. 70101724258/2017 din partea SDEE Transilvania Sud către Kelemen Sorin Alexandru cu referire la documentația necesară pentru întocmire Plan Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp

2.6 Avizul de amplasament nr. 500 din 24 august 2017 emis de către SC Megaconstruct SA privind obiectivul Elaborare Plan Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov,  pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp

2.7 Avizul de Principiu nr. 91 din 21 august 2017, emitent SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pentru construire locuință și împrejmuire teren pentru erenul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp

2.8 Planșă Plan Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe

2.9 Extras de Carte Funciară pentru informare despre imobilul situat în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Zizinului f.n., înscris în CF nr. 105456 Tărlungeni, nr. cad. 105456, în suprafață totală de 14.900,00 mp

2.10 Memoriu General pentru Plan Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe întocmit de către SC Dio Proiect Construct SRL pentru proiectul Plan Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe, beneficiar Kelemen Sorin Alexandru și Kelemen Tatiana-Georgeta

3.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. pe anul 2017

3.2 Adresa de înaintare primită din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. pe anul 2017

3.3 Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. la 30 septembrie 2017

3.4 Bugetul de venituri și cheltuieli 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni

4.1 Expunere de motive privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Izvorului f.n. pentru terenul înscris în CF 104054 Tărlungeni, nr. cad. 104054, în suprafață totală de 27.600,00 mp, la cererea dlui Irimin Ștefan Adrian și alții, prin împuternicit Manolache Laurențiu

4.2 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Izvorului f.n. pentru terenul înscris în CF 104054 Tărlungeni, nr. cad. 104054, în suprafață totală de 27.600,00 mp, la cererea dlui Irimin Ștefan Adrian și alții, prin împuternicit Manolache Laurențiu

4.3 Raportul compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni referitor la inițierea Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, str. Izvorului f.n. pentru terenul înscris în CF 104054 Tărlungeni, nr. cad. 104054, în suprafață totală de 27.600,00 mp

4.4 Cererea de avizare a documentației PUZ Construire locuințe, str. Izvorului f.n., Comuna Tărlungeni

4.5 Extras de Carte Funciară pentru informare pentru imobilul înscris în CF 104054 Tărlungeni, nr. cad. 104054, în suprafață totală de 27.600,00 mp

4.6 Memoriu întocmire PUZ Construire locuințe, str. Izvorului f.n., Comuna Tărlungeni

4.7 Planșe PUZ Construire locuințe, str. Izvorului f.n., Comuna Tărlungeni

5.1 Expunere de motive privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

5.2 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

5.3 Solicitarea primită din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

5.4 Metodologia de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni și de fundamentare a prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă oferită spre vânzare

5.5 Hotărârea Guvernului României nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

6.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

6.2 Raportul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

6.3 Anexa la raportul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

6.4 Referatul înaintat de către Școala Gimnazială Tărlungeni cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017

7.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea traseelor microbuzelor școlare care efectuează curse zilnice regulate, în vederea transportului elevilor și profesorilor pe raza Comunei Tărlungeni județul Brașov, respectiv pe ruta Brașov-Tărlungeni, conform propunerilor înaintate de către Școala Gimnazială Tărlungeni

7.2 Adresa primită din partea Școlii Gimnaziale Tărlungeni cu propunerile pentru traseele microbuzelor școlare care efectuează curse zilnice regulate, în vederea transportului elevilor și profesorilor pe raza Comunei Tărlungeni județul Brașov, respectiv pe ruta Brașov-Tărlungeni

Diverse:

8.a.1 Adresa primită de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni (în calitate de Autoritate Publică Tutelară) din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni prin care se solicită încheierea de acte adiționale la Contractele de mandat încheiate între Autoritatea Publică Tutelară și fiecare membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni

8.a.2 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 411/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Cîrnațiu Titus Claudiu

8.a.3 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 412/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Ionescu Ovidiu

8.a.4 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 413/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Szakal Andras Zsolt

8.a.5 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 414/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Comșa Eugen

8.a.6 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 1452/10.08.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Vișan Dragoș

Comments are closed.

Close Search Window