În cazul în care vizualizarea se face pe un dispozitiv tip mobil, recomandăm rotirea acestuia în modul peisaj.

Nr.DataConținut pe scurtFișier
104.01.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
204.01.2022pentru stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
304.01.2022privind aprobarea prelungirii valabilitatii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
404.01.2022privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foe, pentru anul 2022, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu a! institutiilor pub/ice, a! institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuate si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA si privind actualizarea modelului de Parteneriat intre Ocolul Silvic Ciucas RA si Primaria Comunei Tarlungeni, in privinta Regulamentului de acordare a materialului lemnos (lemn de lucru si lemn de foc) catre locuitorii Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
504.01.2022privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2022-2023, in Comuna Tarlungeni Jud Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
604.01.2022privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lor Faris Alexandru, Faris Magda si Deak Elena, prin mandatar, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 109436 Tărlungeni, nr. cad. 109436, in suprafată de 3046 mp., cu destinația drum de acces $i aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
704.01.2022privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a SC CALIMOB 2018 SRL, asupra imobilului teren înscris in CF nr. 109141 Tărlungeni, nr. cad. 109141, în suprafată de 2819 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
804.01.2022privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-nei Scarlat Juliana, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110355 Tărlungeni, nr. cad. 110355, in suprafață de 2065 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
904.01.2022privind aprobarea dezmembrarii drumurilor de acces din Cartierul Izvor, Str. Salcamilor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa), conform documentatiilor intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
1004.01.2022privind aprobarea PUZ- ului «Construire locuinte» in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, strazile DE4-DE8, inscris in CF nr. 105724 Tarlungeni, nr. cad. 105724, in suprafata de 12.800 mp., Ia cererea d-nei Gocsman Aurica, prin reprezentant legal Ranbu Alinadescărcare fișiertip .pdf
1110.01.2022privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2021descărcare fișiertip .pdf
1210.01.2022privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu CABINET A VOCAT Minjina Marilena, avand sediul in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. A, ap. 3, Jud. Brasov, pentru Dosar nr. 21.826 /197/2021, Obiect: validare popriredescărcare fișiertip .pdf
1310.01.2022privind aprobarea semnarii unui contract de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu CABINET AVOCAT Minjina Marilena, avand sediul in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68, bl.3, sc. A, ap. 3, Jud. Brasov, pentru Dosar nr. 25514/197/2021, Obiect: acordare de daune interesedescărcare fișiertip .pdf
1410.01.2022privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, Ia data de 31.12.2021descărcare fișiertip .pdf
1514.02.2022privind aprobarea intocmirii si tinerii la zi a Registrului Agricol al Comunei Tarlungeni, atat pe suport de hartie, cat si electronicdescărcare fișiertip .pdf
1614.02.2022privind stadiul de înscriere și tinerea la zi a datelor în Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, respectiv aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de lnscriere în Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni, si a modelului de invitatie prin care Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol invita Ia Primaria Comunei Tarlungeni, persoanele care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru înscrierea datelor in Registrul Agricoldescărcare fișiertip .pdf
1714.02.2022privind aprobarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/03.01.2022 a SC Tarlungeni Servicii Ape SRL, cu sediul in Sat Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. 1, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, CUI R036920906, inregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/61/2017descărcare fișiertip .pdf
1814.02.2022privind aprobarea actualizarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
1914.02.2022privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
2014.02.2022privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 2/18.01.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
2125.02.2022privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
2225.02.2022privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor drumuri de exploatare DE263/16, DE 263117, DE 554 situate in extravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 41, parcela A263, conform Documentatiei intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
2325.02.2022privind aprobarea desemnarii d-nei Moldoveanu Ghia Roxana Luoana, sa organizeze, sa conduca si sa indrume activitatea de control financiar preventiv la nivelul Regiei Autonome Ocol Silvic Ciucas Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
2425.02.2022privind aprobarea PUZ-ului Zona turistica, tabara de muzica, arta si creatie pentru copii, tineri si adulti in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, inscrise in CF nr. 111520 Tarlungeni, nr. cad. 111521, in suprafata de 3.100 mp., CF nr. 111521, nr. cad. 111521, in suprafata de 650 mp., CF nr. 111522, nr. cad. 111522, in suprafata de 2200 mp., CF nr. 111523, nr. cad. 111523, in suprafata de 1450 mp., la cererea Asociatiei George Dumitrascu, prin reprezentant legaldescărcare fișiertip .pdf
2525.02.2022privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lor Balint Arpad-Zoltan, Balint Jleana-Hajnal, Moroianu Joan, Moroianu Maria-Sorina, Cazan Roxana-Cristina (nascuta Brescan), Grosu Floarea, Grosu Eugenia, Veres Robert, Veres Joana-Maria, prin mandatar, asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, Str. Harmanului FN inscris in CF nr. 108104 Tiirlungeni, nr. cad. 108104, fn suprafața de 136 mp., cu destinația drum de acces și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
2625.02.2022privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pentru anul 2022, inclusiv a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
2725.02.2022privind aprobarea bugetului de venit uri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pe anul 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
2825.02.2022privind aprobarea mandatăirii unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, care sa faca parte din Comisia de Evaluare a probei interviu, in cadrul concursului de director/director adjunct al școlii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov, sesiunea 2022descărcare fișiertip .pdf
2924.03.2022privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de ziledescărcare fișiertip .pdf
3024.03.2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotararedescărcare fișiertip .pdf
3124.03.2022privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al Ocolului Silvic Ciucas RA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotararedescărcare fișiertip .pdf
3224.03.2022privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas RA, pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
3324.03.2022privind aprobarea Regulamentului privind staționarea, oprirea si parcarea autovehiculelor pe domeniul public sau privat al Comunei Tărlungeni, conform Anexeidescărcare fișiertip .pdf
3424.03.2022privind aprobarea completării HCL Tarlungeni nr. 82/25.11.2021 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Locale de Ordine Publica, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, cu Regulamentul Comisiei Locale de Ordine Publica constituite la nivelul UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
3524.03.2022privind actualizarea datelor tehnice privind imobilul, Școala Gimnazială Tărlungeni, Corp B, Secția Maghiară, situat in loc. Zizin, Str. Zizinului, nr. 205, Com. Tarlungeni, Jud. Brasov, identificat cu CF nr. 104573 in suprafata de 1030 mp. nr. top 519, categoria de folosinta curti-constructii, conform Documentatiei cadastrale de actualizare intocmite de GIS HIGH VISION SRLdescărcare fișiertip .pdf
3624.03.2022privind introducerea imobilului, Cladire administrativa- sediu Primarie (cladire și teren), identificat cu CF nr. 102273 Tarlungeni, nr. cad. 102273 C1, in domeniul public al UAT Comuna Tarlungeni si inscrierea sa in Inventarul Domeniului Public al UAT Comuna Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
3724.03.2022privind actualizarea datelor tehnice privind imobilul, Grădiniță Tărlungeni, Str. Principala, nr. 754, loc. Tarlungeni, Jud. Brasov, identificat cu CF nr. 110605, in suprafata totala de 2697 mp. nr. cad. 733/b in suprafata de 875 mp. (categoria defolosinta curti-constructii), nr. cad. 734/b, in suprafata de 1822 mp (categoria de folosinta arabil), conform Documentatiei cadastrale de actualizare intocmite de GIS HIGH VISION SRLdescărcare fișiertip .pdf
3824.03.2022privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a d-lui Volosciuc Mihai, casatorit cu Volosciuc Vilma, asupra imobilului teren inscris in CF nr. 109454 Tărlungeni, nr. cad. 109454, in suprafață de 3918 mp., categoria de folosinta arabi!, cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tăirlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
3924.03.2022privind insușirea declarației de renunțare asupra cotei de 56/85 din dreptul de proprietate asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110131 Tărlungeni, nr. cad. 110131, in suprafata de 85 mp., categoria de folosinta arabil, cu destinația drum de acces, respectiv insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren in suprafata de 67 mp., inscris in CF nr. 110130, nr. cad. 110130, categoria de folosinta arabil, cu destinafia drum de acces a d-lui Balint Andras, prin mandatar și aprobarea preluarii acestora in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
4024.03.2022privind însușirea declarației de renunțare a d-lui Volosciuc Mihai, casatorit cu Volosciuc Vilma, asupra cotei de 29/85 din dreptul de proprietate asupra imobilului teren inscris in CF nr. 110131 Tărlungeni, nr. cad. 110131, fn suprafafa de 85 mp., categoria de folosinta arabil, cu destinația drum de acces și aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
4124.03.2022privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului drum de exploatare, DE 3836, in suprafata de 3309 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, parcela PS 413, PS 414, PS 416, NNS 3834, DE 3836, conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
4224.03.2022privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale de dezmembrare intocmite de GIS HIGH VISION SRL, a imobilului-teren in suprafata de 19.001mp. categoria de folosinta faneata, inscris in CF nr. 109867 Tarlungeni, nr. cad. 109867, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilordescărcare fișiertip .pdf
4324.03.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de GIS HIGH VISION SRL, a imobilului-teren in suprafata de 28.900 mp. categoria de folosinta arabil, inscris in CF nr. 109614 Tarlungeni, nr. cad. 109614, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilordescărcare fișiertip .pdf
4424.03.2022privind aprobarea dezmembrarii drumurilor de exploatare din sat Tarlungeni, Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa), coriform documentatiilor intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
4512.04.2022privind aprobarea propunerii de majorare a preturilor de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, ce se valorfică in mod direct catre populatie din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, conform Anexei la HCA nr. 15/15.03.2022 inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungeni, Jud. Brasov, care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
4612.04.2022privind insușirea declarației de renuntare la dreptul de proprietate a SC KAPPATIGI SRL, prin Administrator Chiechio Giovanni, asupra imobilului teren situat in Cartier Izvor, Str. Salcamilor, nr. 115L, inscris in CF nr. 110063 Tărlungeni, nr. cad. 110063, in suprafată de 82 mp., categorie de folosinta curti-constructii, cu destinația drum de acces, respectiv asupra imobilului teren situat in Cartier Izvor, Str. Salcamilor, nr. 115M, inscris in CF nr.110080, nr. cad. 110080, in suprafata de 78 mp., categorie de folosinta curti-constructii, cu destinatia drum de acces si aprobarea preluării acestora in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
4712.04.2022privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei Comunei Tarlungeni cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi, conform Anexelordescărcare fișiertip .pdf
4812.04.2022privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Servicii Săcelene S.R.L, operator autorizat de transport public local de persoane, pe raza Mun. Sacele si UAT Comuna Tarlungeni,jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
4912.04.2022privind insușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a SC KAPPATIGI SRL, prin Administrator Chiechio Giovanni, respectiv a d-lui Cirneci Cristian, casatorit cu Cirneci Elena-Andreea, asupra cotelor-parti de 1580/3584, respectiv 2004/3584 din imobilul teren situat in Cartier lzvor, Str. Harmanului, nr. 12, inscris in CF nr.110369 Tarlungeni, nr. cad.110369, in suprafața de 3584 mp., categorie de folosinta arabil, cu destinația drum de acces, si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
5012.04.2022pentru acordarea unor facilităti anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către operatorul de transport regional societatea SERVICII SACELENE SRLdescărcare fișiertip .pdf
5112.04.2022privind aprobarea proiectului Actului aditional nr. 1/2022 Ia Contractu) de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Calatori Nr. 2/27.07.2021descărcare fișiertip .pdf
5212.05.2022privind aprobarea proiectului Reabilitarea si eficientizarea energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni și a cheltuielilor aferente implementării proiectuluidescărcare fișiertip .pdf
5331.05.2022privind aprobarea bilantului contabil la data de 31.12.2021, a Raportului Auditorului Independent si a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul2021, conform Anexelor care fac parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
5431.05.2022privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 lei, Bisericii Ortodoxe, Parohia Tarlungeni pentru lucrari de reparatii la gardul bisericiidescărcare fișiertip .pdf
5531.05.2022privind revocarea prevederilor HCL Tarlungeni nr. 44 din data de 24.03.2022, respectiv aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni a drumurilor de exploatare din Tarlungeni- Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov (prevazute in Anexa)descărcare fișiertip .pdf
5631.05.2022privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata Ia drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexelor la HCA nr. 17/17.05.2022, respectiv HCA nr. 24/31.05.2022 inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
5731.05.2022privind aprobarea majorării tarifului pentru prestațiile de servicii exploatare forestierii a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publica al Comunei Tărlungeni la nivelul maxim de 130 lei/mc.descărcare fișiertip .pdf
5831.05.2022privind aprobarea bilantului contabil la data de 31.12.2021, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului net, la data de 31.12.2021, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pe anul 2021 si a Raportului Auditorului Independent, conform Anexelor, care fac parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
5931.05.2022privind acordarea unui mandat special ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ISO MEDIU in domeniul salubrizarii Comunei Tarlungeni, Jud.Brasovdescărcare fișiertip .pdf
6031.05.2022privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI ISO Mediu Brașov in vederea derularii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. membre ADI ISO Mediu Brașovdescărcare fișiertip .pdf
6131.05.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. II, trim. III, trim. IV al anului 2022, conform Anexei inaintate de Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
6231.05.2022privind actualizarea prevederilor Hotarârii Consiliului Local nr. 60 din data de 27.12.2012- privind aprobarea asocierii comunei Tărlungeni in vederea construirii unei ferme solare pe raza comunei Tărlungeni respectiv a Contractului de asociere in participatiune nr. 13 din 17.12.2012descărcare fișiertip .pdf
6331.05.2022privind aprobarea valorii tarifelor aplicabile din data de 01.07.2022 pentru activitatile de gestionare a Serviciului de Salubrizare in Comuna Tarlungeni, respectiv pentru deseuri municipale colectate separat, inclusiv hartie, plastic si sticla si alte tipuri de deseuri colectate neseparatdescărcare fișiertip .pdf
6431.05.2022privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabil, cu destinatia drum de acces, inscris in CF nr. 113511 Tarlungeni, nr. cad. 113511, in suprafata de 1941 mp., ad-lor Pancu Mihai si Pancu Alexandra (asupra cotei-parti de 10050/19300), Iancului Oprea si Iancului Paula (asupra cotei-parti 8250/19300), respectiv Dinu Anca Maria si Danciu Bogdan (fiecare asupra cotei-parti de 500119300), prin mandatar si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
6531.05.2022privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabi!, cu destinatia drum de acces, situat in Comuna Tarlungeni, Str. Harmanului, FN, inscris in CF nr. 113366 Tărlungeni, nr. cad. 113366, in suprafata de 1385 mp., ad-lor Pancu Mihai si Pancu Alexandra (asupra cotei-parti de 10050/19300), Iancului Oprea si Iancului Paula (asupra cotei-parti 8250/19300), respectiv Dinu Anca Maria si Danciu Bogdan (fiecare asupra cotei-parti de 500119300), prin mandatar si aprobarea preluării acestuia in domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
6630.06.2022privind alegerea presedintelui de sedinta, care sa prezideze sedintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de ziledescărcare fișiertip .pdf
6730.06.2022privind dobandirea calitatii de asociat unic al TARLUNGENI SERVICII APE SRL si aprobarea declansarii procedurii de selectie a candidatitor pentru 5 (cinci) posturi de membru in Consiliul de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRLdescărcare fișiertip .pdf
6830.06.2022privind aprobarea subventionarii tarifului de salubrizare pentru persoanele fizice care au incheiat contracte de salubrizare cu Serviciul Salubrizare Tarlungeni, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
6930.06.2022privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior (partizi de produse principale)- productia anului 2022, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 27/08.06.2022, respectiv Anexei la HCA nr. 28/29.06.2022, inaintate de Ocolul Silvie Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
7030.06.2022privind aprobarea infiintarii si functionarii in cadrul Proiectului Dezvoltarea Serviciilor de educatie anteprescolara in Tarlungeni, ID 133187 » finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6: Educatie si Competente, obiectivul specific 6.2 Cresterea participarii la invatamantul ante-scolar si prescolar, in special a grupurilor cu rise de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural precum si ulterior acestuia, a serviciilor sociale si educationale de tip Cresă cu program prelungit pentru minim 72 de anteprescolari, cu varsta cuprinsa lntre 0-2,99 anidescărcare fișiertip .pdf
7130.06.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 3046 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 109436 Tarlungeni, nr. cad. 109436, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
7230.06.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 2819 mp. categoria de folosinta arabil intravilan, inscris in CF nr. 109141 Tarlungeni, nr. cad. 109141, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
7330.06.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 2065 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 110355 Tarlungeni, nr. cad. II 0355, aflat in proprietatea Comunei Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
7428.07.2022privind revocarea HCL Tarlungeni nr. 41 din data de 24.03.2022 si atestarea apartenentei la domeniul privat al VAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului- drum de exploatare, DE 3836, in suprafata de 3974 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, parcela PS 413, PS 414, PS 416, NNS 3834, DE 3836 conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
7528.07.2022privind aproharea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 29/21.07.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
7628.07.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
7728.07.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
7830.08.2022privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Terean Constantin-Florin, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședinte ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant a mandatului de consilier localdescărcare fișiertip .pdf
7930.08.2022privind aprobarea actualizarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
8030.08.2022privind aprobarea Planului de selectie componenta integrala a Profilului Consiliului de Administratie, Matricei Profilului Consiliului de Administratie, Profilului Candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie și a matricei Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliu de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRLdescărcare fișiertip .pdf
8130.08.2022privind emiterea acordului în vederea constituirii dreptului de acces al S.C. RCS / RDS S.A. București pentru doua suprafete de teren, prima de 225 mp, situata in zona Purcareni Înscrisa in C.F. nr. 110010 Tarlungeni, nr. cad. 110010, respectiv a doua de 225 mp. situata in zona Zizin, Comuna Tarlungeni, in vederea instalarii, intretinerii, înolcuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronicedescărcare fișiertip .pdf
8230.08.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Jon, a imobilului/teren in suprafata de 11722 mp. categoria de folosinta faneata, neproductiv, inscris in CF nr. 109670 Tarlungeni, nr. cad. 109670, ajlatla dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilordescărcare fișiertip .pdf
8330.08.2022privind modificarea si completarea HCL Tarlungeni nr. 55 din data de 31.05.2022, privind aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni a drumurilor de exploatare din Tarlungeni, Cartier Izvor, Str. Harmanului, Str. Izvorului, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, (prevazute in Anexa), pozitia 7 din Anexadescărcare fișiertip .pdf
8430.08.2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tarlungeni, jud. Brașov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei inaintate de Compartimentul ,Buget/Contabilitate" din cadrul Primariei Comunei Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
8527.09.2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, jud. Brașov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
8627.09.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. III al anului 2022, conform Anexei inaintatedescărcare fișiertip .pdf
8727.09.2022privind insușirea declarafiei de renunfare la dreptul de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra imobilului teren, categoria de folosinta arabil, cu destinatia drum de acces, inscris in CF nr. 108345 Tărlungeni, nr. cad. 108345, in suprafafa de 3822 mp., a d-lor Popa Ion-Sarin, casatorit cu Popa Alina-Luminita si Asaftei Gheorghe, casatorit cu Asaftei Carmen- Viorica și aprobarea preluării acestuia in domeniul public al Comunei Tiirlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
8827.09.2022privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie cu strigare, conform Anexei la HCA nr. 33/20.09.2022, lnaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
8927.09.2022privind aprobarea modificarii si completarii HCL Tarlungeni nr. 50/2017 privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare afunctionarilor publici si personalului contractual, angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, prin introducerea pozitiei 6 indice 1 Sef Birou in grila de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual, angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexeidescărcare fișiertip .pdf
9027.09.2022privind radierea dreptului de folosinta vesnica, inscris in favoarea d-lui Necula Gheorghe decedat la data de 29.04.1986, pentru imobilul identificat cu nr. top 1002/2/2/1, CF nr. 107898 Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
9127.09.2022privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilului drum de exploatare, DE 417, teren neproductiv, in suprafata de 2.564 mp. situat in intravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 69, conform Documentatiei cadastrale intocmite de Exp. Topograf Predus Jon, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
9227.09.2022privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului-teren in suprafata de 2. 900 mp. categoria de folosinta arabi!, extravilan, inscris in CF nr. 113263 Tarlungeni, nr. cad. 113263, aflat la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Tarlungeni, in 2 loturi de teren, in vederea punerii in posesie a proprietarilordescărcare fișiertip .pdf
9311.10.2022privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de ziledescărcare fișiertip .pdf
9411.10.2022privind modificarea si completarea HCL Tarlungeni nr. 52 din data de 12.05.2022 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si eficientizarea energetica a cladirii Primariei Comunei Tarlungeni și a cheltuielilor aferente implementarii proiectuluidescărcare fișiertip .pdf
9521.10.2022prin care se ia act de depunerea juramantului domnului consilier local ARDELEANU DAVID in baza încheierii Civile din data de 27.09.2022 pronuntate in Dosarul nr. 195721197/2022 de catre Judecatoria Brașov, prin care a fost validat mandatul de consilier local al acestuia in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni și completarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni cu numarul total de membri prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 492 din 15.07.2020 privind stabilirea numarului de membri ai fiecarui consiliu local al comunelor, orașelor și municipiilor din judetul Brașov și numarul membrilor Consiliului Judetean Brașovdescărcare fișiertip .pdf
9621.10.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
9721.10.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei inaintatedescărcare fișiertip .pdf
9821.10.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA, Ia data de 30.08.2022, conform Anexei lnaintatedescărcare fișiertip .pdf
9921.10.2022privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni si de fundamentare a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa oferita spre vanzare pentru anul 2023, conform Anexei la HCA nr. 37/12.10.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucaș RA Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
10021.10.2022privind aprobarea achizitionarii serviciilor de exploatare in vederea valorificarii cantitatii de 289,68 mc masa lemnoasa, vegetatie in afara fondului forestier, lemn de foc, marcata în pașunea, proprietate publica a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
10121.10.2022privind atestarea apartenentei Ia domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov a imobilelor drumuri de exploatare situate in extravilanul Comunei Tarlungeni, Tarla 41, parcela A263, conform documentatiei intocmite de Exp. Topograf Preduș Ion, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
10221.10.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, conform Anexei lnaintatedescărcare fișiertip .pdf
10317.11.2022privind aprobarea investitiei Regularizare curs pârâu Valea Satului,loc. Tarlungeni, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
10417.11.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
10517.11.2022privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata Ia drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei Ia HCA nr. 38/10.11.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
10617.11.2022privind aprobarea preturilor de pornire pentru anul 2023 a materialului lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa pe picior, produse principale care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 42/10.11.2022, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tarlungenidescărcare fișiertip .pdf
10717.11.2022privind aprobarea depunerii proiectului ÎNFIINTAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TARLUNGENI, JUDETUL BRAȘOV pentru obtinerea finantarii prin Programul National de Redresare și Rezilienta, COMPONENT A C3, MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SUBINVESTITIA ll.Adescărcare fișiertip .pdf
10817.11.2022privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral san partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
10907.12.2022privind participarea Comunei Tarlungeni alaturi de alte unitati administrativ teritoriale din Judetul Brasov dar și din judetele invecinate, la proiectul Trasee cicloturistice integrate in judetele Covasna-Brașov-Sibiu implementat din Investitia I.4 Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national finantat prin PNRR, Componenta 11- Turism și Culturadescărcare fișiertip .pdf
11013.12.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
11113.12.2022privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii ale Comunei Tarlungeni, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei, parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
11227.12.2022privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a 5 imobile apartinand domeniului public al Comunei Tarlungeni conform documentatiei intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara și in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasovdescărcare fișiertip .pdf
11327.12.2022privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 26/12.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităților de pășunat pe raza U.A.T. Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, conform Anexelordescărcare fișiertip .pdf
11427.12.2022privind trecerea din proprietatea fostului CAP Tarlungeni, in proprietatea Comunei Tarlungeni a imobilului-teren in suprafafa de 22.480 mp. categoria de folosinfa curti, constructii , inscris in CF nr. 110391 Tarlungeni, nr. cad. 110391, respectiv insușirea și aprobarea documenta{iei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului-teren in suprafata de 22.480 mp. categoria de folosinfa curti, constructii, inscris in CF nr. 110391 Tarlungeni, nr. cad. 110391, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
11527.12.2022privind aprobarea acordarii unui mandat special ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ISO MEDIU, in domeniul salubrizarii' localitaplor din Judetul Brașov, in vederea Delegarii gestiunii activitapi de sortare și tratare a deșeurilor"descărcare fișiertip .pdf
11627.12.2022privind insusirea și aprobarea documentatiei de dezmembrare intocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren in suprafata de 3.584 mp. categoria de folosinta arabil, intravilan, inscris in CF nr. 1103 69 Tarlungeni, nr. cad. 1103 69, ajlat in proprietatea Comunei Tarlungeni- domeniul privat, in 2 loturi de teren, in vederea inscrierii in Cartea Funciaradescărcare fișiertip .pdf
11727.12.2022privind însusirea și aprobarea documentatiei de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Alexandru-Raul Bularca, a imobilului-teren în suprafată de 3.918 mp. categoria de folosință arabil, intravilan, înscris in CF nr. 109454 Tarlungeni, nr. cad. 109454, aflat in proprietatea Comunei Tărlungeni- domeniul privat, în 2 loturi de teren, în vederea înscrierii în Cartea Funciarădescărcare fișiertip .pdf
11827.12.2022privind aprobarea acordării unui sprijin financiar in cuantum de 20.000 lei, Parohiei Evanghelice Lutherane Zizin, pentru lucrări de renovare a bisericiidescărcare fișiertip .pdf
11927.12.2022privind aprobarea reluării procedurii de selecție a candidaților pentru 3 (trei) posturi de membru in Consiliul de Administrație al TARLUNGENI SERVICII APE SRLdescărcare fișiertip .pdf
12027.12.2022privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 20 de ani, inscris asupra imobilului din CF nr. 104091 Tărlungeni, sub nr. top 119211, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Republicii nr. 158 și privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 25 de ani, inscris asupra imobilului teren din CF nr. I 04095 Tărlungeni, sub nr. 3315122, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Cloșca nr. 819B și privind radierea din evidențele de carte funciară a dreptului de folosință gratuită a D. G.A.S.P. C. Brașov pe o perioadă de 25 de ani, inscris asupra imobilului teren din CF nr. 104.093 Tărlungeni, sub nr. 3515123, imobil situat in Comuna Tărlungeni, str. Cloșca nr. 819Adescărcare fișiertip .pdf
12127.12.2022privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
12227.12.2022privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2022, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotararedescărcare fișiertip .pdf
12327.12.2022privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexeidescărcare fișiertip .pdf
12427.12.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, pe trim. IV al anului 2022, conform Anexei care face parte integranta din prezentadescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal04.01.2022proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal14.02.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal25.02.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal24.03.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal12.04.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal12.05.2022Procees verbal al ședinței extraordinare convocate de îndatădescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal31.05.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal30.06.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal28.07.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal30.08.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal27.09.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal11.10.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal21.10.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal17.11.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal07.12.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal13.12.2022Proces verbal al ședinței extraordinaredescărcare fișiertip .pdf
Proces verbal27.12.2022Proces verbal al ședinței ordinaredescărcare fișiertip .pdf
Close Search Window