Hotărâri emise în anul 2021

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 11.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 28.01.2021 Privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale întocmite de SC DORA SRL, prin Ing. Popa Radu Marius, in vederea rectificarii suprafetei terenului aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 103452, nr. cad. 103452 de la 2520 mp., la 2.593 mp. desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 28.01.2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2021, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 28.01.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 2 din 15.01.2021, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 28.01.2021 privind aprobarea Proiectului Achiziţia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Comuna Tărlungeni la educaţie online şi îmbunătăţirea infrastructurii TIC în reţeaua şcolară din Comuna Tărlungeni, Judeţul Braşov, cod proiect 144645 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.01.2021 privind aprobarea bugetului proiectului Reabilitare si modernizare str. Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Reabilitare si modernizare str.Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km si cofinantarea din bugetul local a proiectului, in suma de cca. 879.902,58 lei, conform Devizului General, Anexa la prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 04.02.2021 privind modificarea si completarea BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021, privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si pe cale de consecinta a Anexei la BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 04.02.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 25.02.2021 privind aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 25.02.2021 privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului situat în Comuna Tarlungeni, localitatea Zizin, Str. Horea, nr. 10, Jud. Brasov, aflat in proprietatea SCC IZVORUL RECE SACELE, inscris in CF nr. 110110 Tarlungeni, nr. cad. 110110 (nr. top 38212, 385, 386)11, constand în teren in suprafata de 887 mp si constructie 2 niveluri (P+ IE), în vederea cumpararii de catre UAT Comuna Tarlungeni, prin Primar desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 25.02.2021 privind aprobarea mandatării celor 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 25.02.2021 privind aprobarea pretului de pomire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 6/15.02.2021, inaintate de Ocolul Silvic Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.02.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 30.03.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să prezideze şedinţele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 30.03.2021 privind aprobarea semnarii unor contracte de asistenta individuala si reprezentare in instanta, cu firma de avocatură SCA JINGA și Asociaţii, in Dosarul nr. 584/197/2020, Materia CIVIL, Obiect acordare de daune interese, respectiv Dosarul nr. 2465/197/2021, Materia CIVIL, Obiect acordarea de daune interese desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 30.03.2021 privind aprobarea mandatării celor 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 30.03.2021 Privind aprobarea prelungirii valabilităţii Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 30.03.2021 privind însuşirea declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate ad-lor Banciu Ciprian (căs. cu Banciu Simona-Alexandra) şi Ghineţ Leonard-Constantin (căs. cu Corbu Camelia), asupra imobilului teren inscris in CF nr. 108556 Tărlungeni, nr. cad. 108556, în suprafaţă de 833 mp., cu destinaţia drum de acces şi aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 30.03.2021 privind insusirea declaratiei SC KAPPATIGI SRL, prin reprezentant, de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilelor terenuri, inscrise in CF nr. 110063 Tarlungeni, nr. cad. 110063, in suprafata de 82 mp., respectiv CF nr.110080 Tarlungeni, nr. cad. 110080, in suprafață de 78 mp., cu destinatia de drumuri de acces si aprobarea preluarii acestora in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, Jud Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 30.03.2021 privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 30.03.2021 privind aprobarea PUZ ului Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Izvorului, fn, înscris in CF nr. 107384 Tarlungeni, nr. cad. 107384, în suprafata de 21.700 mp. la cererea d-lor Pana Pompiliu (cas. cu Pana Maria), Pana Ciprian (cas. cu Pana Roxana-Mihaela), Trocaru Sorin desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.03.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2021, inclusiv a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pe anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 22.04.2021 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 22.04.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 31.05.2021 privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2020, a Raportului de Audit si a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2020, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf