Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 09.01.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de trei luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 09.01.2017 privind aprobarea participarii Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni ca asociat in societatea comerciala cu raspundere limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, aflata in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 09.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului pe sectiunea dezvoltare sursa D desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 09.01.2017 privind aprobarea sumei de 686.160,61 lei necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 31.01.2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 31.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Locuinte si extindere utilitati plus amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, str. DE386 FN, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF 104642 Tarlungeni, nr. cad. 104642, in suprafata totala de 32.400,00 mp la cererea dlor. Mirica Rares, Szaroz Edmund si altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 28.02.2017 privind vacantarea mandatului de consilier local al dlui. Muscalu Vasile desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 28.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Generale Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.02.2017 privind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 28.02.2017 privind încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 21.03.2017 privind insusirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor in suprafata de 5000 mp, indentificate cu CF nr. 103240 Tarlungeni, nr. CAD 103240 respectiv CF nr. 106487 Tarlungeni, nr. CAD 106487, situate in Comuna Tarlungeni, DJ 103B f.n. Respectiv strada Izvorului f.n. in vederea realizarii unui schimb in conditiile legii "
13 21.01.2017 privind aprobarea volumului masei lemnoase lemn de lucru si lemn de foc din fondul forestier prorpietatea publica a Comunei Tarlungeni "
14 21.03.2017 privind aprobarea Statului de Functii al Primariei Comunei Tarlungeni, pe anul 2017, conform anexei care face parte din prezenta hotarare "
15 21.03.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa in Comuna Tarlungeni catre S.C. TARLUNGENI SERVICII APE S.R.L. "
16 21.03.2017 privind participarea Comunei Tarlungeni, judetul Brasov, la Programul National de Dezvoltare Locala in calitate de Beneficiar-obiectiv de investitii Reabilitare si mansardare imobil Scoala Generala sat Carpinis, Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
17 21.03.2017 privind participarea Comunei Tarlungeni, judetul Brasov la Programul National de Dezvoltare Locala, in calitate de Beneficiar-obiectiv de investitii Construire remiza pompieri in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
18 21.03.2017 privind participarea Comunei Tarlungeni, judetul Brasov la Programul National de Dezvoltare Locala, in calitate de Beneficiar-obiectiv de investitii Gradinita cartier Izvor, Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
19 21.03.2017 privind participarea Comunei Tarlungeni, judetul Brasov la Programul National de Dezvoltare Locala, in calitate de Beneficiar-obiectiv de investitii Modernizare iluminat public in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
20 24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Pe anul 2017 "
21 03.04.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consilului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de 3 luni "
22 03.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
23 03.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni la data de 31.12.2016 "
24 18.04.2017 privind aprobarea cadrului juridic local aferent furnizarii serviciului de alimentare cu apa in aria administrativ teritoriala a Comunei Tarlungeni, jud. Brasov "
25 12.05.2017 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajistilor proprietate privata apartinand Comunei Tarlungeni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
26 12.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activitatilor de pasunat pe raza UAT Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
27 13.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui ZBARCEA CLAUDIU CONSTANTIN, candidat supleant din partea formatiunii politice Partidul National Liberal, filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local Muscalu Vasile ca urmare a demisiei acestuia din urma "
28 13.05.2017 privind aprobarea procedurii de inchiriere directa a pasunilor proprietate privata a Comunei Tarlungeni si a modelului de contract de inchiriere a pasunilor conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
29 30.05.2017 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, ale Ocolului Silvic Ciucas R.A. Pe anul 2016 "
30 30.05.2017 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni la Proiectul finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ”Dezvoltare Locala Integrata (DLI3 600) in comunitatile marginalizate rome-Axa Prioritara 4-Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari "
31 30.05.2017 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni, prin Primar, in calitate de membru fondator al Asociatiei Sport Club Ciucas Tarlungeni "
32 30.05.2017 privind aprobarea modificarii si completarii art. 7 din HCL nr. 67/2011 privind asocierea Comunei Tarlungeni, jud. Brasov cu Judetul Brasov si unitatile adminstrativ teritoriale din acest judet, in vederea constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ISO MEDIU pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al desurilor si extinderea infrastructurii in judetul Brasov "
33 30.05.2017 privind aprobarea modificarii si completarii art. 4 si art.5 al HCL nr.45/2008 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltaree Intercomunitara INTERSAL "
34 30.05.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Tarlungeni catre S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. Si aprobarea documentelor constitutive ale cadrului juridic cu valabilitate/aplicabilitate locala, aferent serviciului public de salubrizare al Comunei Tarlungeni "
35 30.05.2017 privind aprobarea modificarii tarifului pentru prestarea activitatii de precolectare, colectare si transport ale deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special "
36 28.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
37 28.06.2017 privind aprobarea Constituirii Comisiei Speciale de Analiza si Verificare in vederea armonizarii Regulamentului de Organizare si /functionare a Ocolului Silvic Ciucas R.A. precum si a altor atributii stabilite in sarcina sa "
38 28.06.2017 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului, categoria de folosinta-arabil, reprezentand drum de acces in suprafata de 2278 mp, inscris in CF, nr. 106715 a d-lor Iordache Adrian prin mandatar Bunea Monica, Lina Daniela Elena, Lina Ion Adrian si Mirica Rares-George si aprobarea preluarii acesteia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov "
39 28.06.2017 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupa imobilului categorie de folosinta-arabil reprezentand drum de acces in suprafata de 2.295 mp inscris in CF nr. 106676, nr. cad 106676 a d-lui Szaroz Edmund prin mandatar Antal Eniko Elvira si aprobarea preluarii acestuia in domeniul privat al Comunei Tarlungeni "
40 28.06.2017 privind aprobarea ,odificarii si completarii Anexei HCL nr. 5 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
41 28.06.2017 privind avizarea PUZ-ului=Construire locuinta= in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului F.N. pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului, F.N. inscris in CF nr. 106800 Tarlungeni, nr. cad. 106800, in suprafata totala de 13.900 mp la cererea d-nei Stoian Eugenia "
42 31.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de 3 luni "
43 31.07.2017 privind stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov "
44 31.07.2017 privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor RomSilva, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov si in administrarea Consilului National al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
45 31.07.2017 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta de 4.000 lei pentru reconstruirea locuintei, d-lui Pascariu Suraj Anghel, domiciliat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Crisan, nr. 34 A "
46 31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
47 31.07.2017 privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului-Constructie CI, amplasata pe 2 imobile-teren invecinate, cu limita comuna, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen, inscris in CF nr. 105533 Tarlungeni inscris in CF nr. 105241, nr. cad 105241, in suprafata de 300 mp, asupra acestuia din urma, sotii Iovita Alin Ioan si Iovita Carmen avand drept de folosinta gratuita pe durata existentei constructiei "
48 31.07.2017 privind avizarea PUZ-ului Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului, F.N. pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului, F.N. inscris in C.F. nr. 100104 Tarlungeni, nr. Cad 100104, in suprafata totala de 21.600 mp la cererea S.C. DACIA PROPRERTIES AND PROPERTIES SERVICE S.R.L. "
49 31.07.2017 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in valoare de 4000 lei, pentru achizitionarea a 20 mc, lemn pentru constructii, in vederea renovarii Casei Parohiale din loc. Carpinis, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
50 01.08.2017 privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integrantta din prezenta hotarare "
51 24.08.2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Comunei Tarlungeni "
52 24.08.2017 privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Comunei Tarlungeni d-lui Giuliano Costea pentru cotributia deosebita la dezvoltarea Comunei Tarlungeni pentru reprezentarea acesteia cu aprecieri exceptionale atat pe plan national cat si pe plan international "
53 24.08.2017 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren-categorie de folosinta arabil, situat in Comuna Tarlungeni, str. Harmanului f.n. jud. Brasov, indentificat cu nr. cad, 106527 inscris in C.F. 106527 Tarlungeni, in suprafata de 3558 mp, cu destinatia de drum de acces din partea donatorilor Bocsardi Adela, casatorita cu Bacsardi Attila si Iorgulescu Mihaela "
54 11.09.2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2017 "
55 11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investitii Amenajare parc recreere Tarlungeni "
56 11.09.2017 privind modificarea si completarea Hotararrii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 12 din 21 martie 2017 "
57 29.09.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
58 29.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
59 29.09.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE S.R.L. pe anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
60 29.09.2017 privind aprobarea PUZ-ului -Construire sediu firma, showroom si depozite- in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. D.J. 103B, f.n., inscris in C.F. nr. 101797, nr. cad. 101797, CF nr. 101221, Tarlungeni, nr. cad. 101221, in suprafta totala de 14.400 mp, la cererea d-nei Bota Veronica si a d-lui Bota Aurel "
61 29.09.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Tarlungeni 2014-2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
62 04.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consilului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de 3 luni "
63 04.10.2017 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 106487 Tarlungeni, indentificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor) in suprafata de 5.000 mp in 3(trei)loturi de teren, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
64 31.10.2017 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Tarlungeni, jud. Brasov si a Regulamentului local de Urbanism aferent "
65 31.10.2017 privind aprobarea initierii PUZ-ului Construire ansamblu de locuinte in Comuna Tarlungeni jud. Brasov, str. Zizinului, f.n., pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Zizinului F.N. inscris in CF nr. 105456 Tarlungeni, nr. cad. 105456 in suprafata totala de 14.900 mp, la cererea d-lui Kelemen Sorin-Alexandru, casatorit cu Kelemen Tatiana Georgiana "
66 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pe anul 2017 "
67 31.10.2017 privind avizarea PUZ-ului Construire Locuinte In Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului f.n. pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului f.n. inscris in CF nr. 104054 Tarlungeni, nr. CAD 104054, in suprafata totala de 27.600 mp, la cererea d-lui Irimin Stefan Adrian si altii, prin imputernicit Mandache Laurentiu "
68 31.10.2017 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
69 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni si bugetului institutiilor publice si activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
70 31.10.2017 privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare care efectueaza curse zilnice regulate in vederea transportului elevilor si profesorilor pe raza Comunei Tarlungeni, jud. Brasov, respectiv pe ruta Brasov-Tarlungeni Tarlungeni-Brasov, conform Anexelor prezentate de Scoala Gimnaziala Tarlungeni "
71 31.10.2017 privind aprobarea preturilor pentru partida de produse secundare (lemn de rarituri) care urmeaza a se valorifica prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic -Ciucas- R.A., conform Anexelor 1 si 2 care face parte din prezenta hotarare "
72 15.11.2017 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucuru si lemn de foc, pentru anul 2018, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic -Ciucas- R.A., ce se poate valorifica in mod direct pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier "
73 15.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos (lemn de lucru si lemn de foc) si a modelului de parteneriat, in vederea aprovizionarii populatiei cu lemn de lucru si lemn de foc, care se va incheia intre Ocolul Silvic -Ciucas- R.A. Tarlungeni si Primaria Comunei Tarlungeni, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare "
74 15.11.2017 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.37/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale de Analiza si Verificare in vederea armonizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Ciuca R.A. precum si a altor atributii stabilite in sarcina sa "
75 15.11.2017 privind aprobarea pretului materialului lemnos, care urmeaza a fi valorificate prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei inaintata de Ocolul Silvic Ciuca R.A., Tarlungeni, jud. Brasov "
76 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii -Gradinita copii cartier Izvor, Comuna Tarlungeni-, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
77 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire Remiza Pompieri in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, obiectiv propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 20172020 (PNDL.2) "
78 24.11.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii -Gradinita copii cartier Izvor, Comuna Tarlungeni- Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
79 24.11.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii -Construire imobil Remiza Pompieri, Comuna Tarlungeni, jud.Brasov "
80 24.11.2017 privind aprobarea punerii la dispozitie a imobilului-teren, proprietate privata inscris in CF, nr. 107230 Tarlungeni, indentificat cu nr. cadastral 107230, (zona Izvor), pentru realizarea obiectivului de investitii -Gradinita copii cartier Izvor, Comuna Tarlungeni- si a initierii formalitatilor privind inscrierea in domeniul public al Comunei Tarlungeni, respectiv in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni "
81 24.11.2017 privind aprobarea punerii la dispozitie imobilului-teren inscris in CF nr. 101878 Tarlungeni, indentificat cu nr. cadastral 101878, pentru realizarea obiectivului de investitii -Construire imobil Remiza Pompieri, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov- si a initierii formalitatilor privind inscrierea in domeniul public al Comunei Tarlungeni, respectiv in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni "
82 24.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de veituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2017 "
83 24.11.2017 "
84 29.11.2017 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire prin acrodul partilor, catre unitatea de cult, Parohia Ortodoxa -tarlungeni-Izvor- din Comuna Tarlungeni, jud. Brasov a terenului in suprfatata de 1924 mp apartinand domeniului privat al Comunei Tarlungeni, inscris in CF nr. 107229, nr, CAD 107229, pentru edificarea unui lacas de cult "
85 29.11.2017 privind acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 15.000 lei, Parohiei Ortodoxe Carpinis, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru bransarea si racordarea la reteaua de furnizare gaze naturale a Comunei Tarlungeni, jud. Brasov "
86 29.11.2017 privind aprobarea pretului materialului lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei inaintate de Ocolul Silvic Ciucas- R.A. Tarlungeni, jud. Brasov "
87 29.12.2017 privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tarlungeni "
88 29.12.2017 privind aprobarea infiintarii unui post contractual de mediator sanitar in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarlungeni "
Close Search Window