Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Tărlungeni emise în anul 2019

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 08.01.2019 privind aprobarea sumei de 4.174.388,00 lei, necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 08.01.2019 privind stabilirea si aprobarea in conditiile legii a urmatoarelor impozite si taxe locale pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 08.01.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 06.03.2019 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea selecției și numirii membrilor Consiliului de Administrație la Ocolul Silvic Ciucaș R.A., Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 06.03.2019 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului Administrației al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., Jud. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție a adminkstratorilor, conform prevederilor legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 31.03.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 02.04.2019 privind aprobarea modificării utilizării excedentului bugetar existent în bugetul local al Comunei Tărlungeni, la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 02.04.2019 privind aprobarea trecerii si inscrierii suprafeței de 477,9 ha pașune impădurită, din domeniul privat al UAT Comuna Tărlungeni, in domeniul public al acestuia, respectiv la fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni, jud. Brașov și modificarea si completarea Inventarului domeniului al Comunei Tărlungeni, H.G. 972/2002, Anexa 45 desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 02.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tărlungeni Servicii Ape S.R.L., pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 02.04.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL Tărlungeni, nr. 13 din data de 06.03.2019 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului Administrației al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., Jud. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție a adminstratorilor, conform prevederilor legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 02.04.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind cresterea gradului de transparenta al administratiei publice locale, prin inregistrarea audio video si difuzarea in direct a ședințelor de Consiliu Local desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 02.04.2019 privind aprobarea PUZ Construire ansamblu de locuințe înșiruite Jud. Brașov, Comun Tărlungeni, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, str. Salcâmilor, F.N., inscris in C.F. nr. 107207 Tarlungeni, nr. CAD 107207, CF nr. 107208 Tarlungeni, nr. CAD 107208, CF nr. 106491 Tarlungeni, nr. CAD. 106491 in suprafață totala de 16.796 m, la cererea domnilor Marcu Flavius și Marcu Oana desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 02.04.2019 privind aprobarea PUZ Construire ansamblu de locuințe Jud. Brașov, Comun Tărlungeni, pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului, FN inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. CAD 100104, in suprafață totala de 21.600 mp, la cererea S.C. Dacia Properties Properties Service S.R.L. desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.04.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 02.05.2019 privind alegerea președintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioadă de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 02.05.2019 privind aprobarea înregistrării audio video a ședințelor Consilului Local al Comunei Tărlungeni, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 02.05.2019 privind aprobarea bugetului de vebituri și cheluieli al Comunei Tărlungeni pe anul 2019, inclusiv bugetul investițiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 02.05.2019 privind aprobarea acordării mandatului special, Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local călători prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competență a UAT membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini și a studiului de oportunitate desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 02.05.2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru partizile nr.1306849/P, 1374386/S, 1421336/S, 1375574/S de material lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonata la drum auto, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Tărlungeni, Conform Anexei HCA nr. 6/04.03.2019, înaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 02.05.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2018, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A, ce se poate valorifica in mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al instituțiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociațiilor si fundatiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului findului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas R.A  desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 02.05.2019 privind aprobarea listei cu volumul partizilor de produse principale, produse secundare, taieri de cionservare, conform tabelului 1 si rezerva de 20% produse principale, conform tabelului 2, propuse spre exploatare pentru anul 2019 pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat și care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei la HCA nr.3 din data de 22.01.2019 inaintat de Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 02.05.2019 privind aprobarea Planului de Actiuni și Lucrări de Interes Local în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov, pe anul 2019, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 02.05.2019 privind avizarea initierii PUZ ului Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, zona D.J. 103B, înscris în C.F. nr. 108275 Tarlungeni, nr. CAD 108275, in suprafața totală de 9.301 mp, la cererea doamnei Balint Elena Daniela, casatorită cu Balint Zoltan desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.05.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 15.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș RA pe anul 2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 15.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Regiei Publice de interes local Ocolul Silvic Ciucaș RA Comuna Tarlungeni, jud. Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 15.05.2019 privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Ocolul Silvic Ciucaș RA Comuna Tarlungeni, jud. Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 15.05.2019 privind aprobarea coeficienților de încadrarea personalului angajat în cadrul Serviciului Salubrizare Tărlungeni, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consilului Local al Comunei Tărlungeni, jud. Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 15.05.2019 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 29.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2018 al Ocolului Silvic Ciucaș RA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 29.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018 al SC Tarlungeni Servicii Ape SRL,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și a Raportului de Activitate și a Raportului de Audit pe anul 2018 ale societății mai sus menționate desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 29.05.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 12.06.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 26,06,2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural, comuna Tărlungeni, județul Brașov, obiectiv propus spre finanțare prin Programul Nașional de Dezvoltare Locală 2017-2020 (PNDL2) desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială, Comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, Județul Brașov, obiectiv propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 (PNDL2) desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 26.06.2019 privind aprobarea Statutului Comunei Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 26.06.2019 privind aprobarea participării Comunei Tărlungeni, județul Brașov, la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeua de distribuție a energiei electrice desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 26.06.2019 privind aprobarea depunerii de către Comuna Tărlungeni, județul Brașov, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomedia, servicii climatice și conservarea pădurilor aferentă măsurii 55 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele de silvomediu desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 26.06.2019 privind modificarea și aprobarea coeficientului de salarizare pentru funcția de Secretar al UAT Comuna Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 26.06.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 31.07.2019 pentru aprobarea prețurilor pentru masa lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc pentru anul 2019, ce se va valorifica în mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, instituțiilor de interes local finanțate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoasnelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociații și fundații, pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 31.07.2019 pentru sprobarea semnării unui contract de asistență individuală și reprezentare la instanță, cu firma de avocatură SCA JUNGA și Asociații, pentru Dosar 10738/197/2019, materie CIVIL, stadiu procesual FOND, având ca obiect: Acțiune în răspundere individuală desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 31.07.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru alipire teren, a 2 imobile terenuri, primul înscris în C.F. nr.105701 Tărlungeni, nr.cad 105701, în suprafață de 300 mp, proprietatea Comunei Tărlungeni, asupra acestuia soții Sipos Csaba și Sipos Maria, având drept de folosință gratuită pe durata existenței construcției respectiv al doilea înscris în CF nr. 103311 Tărlungeni, nr. cad. 103311, având o suprafață de 300 mp, proprietatea soților Sipos Csaba și Sipos Maria  desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 31.07.2019 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2019, conform Anexei care parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 31.07.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.43 din data de 26.06.2019, privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin cultural, comuna Tărlungeni, județul Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 31.07.2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 44 din data de 26.06.2019, și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială, Comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, Județul Brașov  desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.07.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf