Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Tărlungeni emise în anul 2018

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 9 ianuarie 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 9 ianuarie 2018 Privind aprobarea sumei de 2.322,952,86 lei necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 9 ianuarie 2018 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 15 ianuarie 2018 Privind validarea mandatului consilierului local MIRON ALEXANDRU, candidat supleant din partea formatiunii politice Partidul National Liberal filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Tanco Corneliu, ca urmare a demisiei acestuia din urma desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 15 ianuarie 2018 Privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in Comuna Tarlungeni pentru anul 2018 desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 15 ianuarie 2018 Privind arobare PUZ-ului ”Construire locuinte” in Comuna Tarlungenim Jud, Brasov, str.Izvorului f,n, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, str. Izvorului F.N. Inscris in CF nr. 104054 Tarlungeni, nr. Cad. 104054, in suprafata totala de 27.600 mp, la cererea domnului Irimia Stefan-Adrian ?i altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 15 ianuarie 2018 Privind aprobarea concesionarii spatiului in suprafata de 60 mp, situat in Comuna Tarlungeni, sat Purcareni nr.51, jud. Brasov, cu destinatia Cabinet Medicina de Familie desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 5 februarie 2018 Privind inscrierea dretului de proprietate in someniul rivat in favoarea comunei Tarlungeni, a drumului servitute inscris in CF nr. 101425 Tarlungeni, br. Cadastral 101425 in suprafata de 4575 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 5 februarie 2018 Privind avizarea initierii PUZ-ului ”Zona de locuinte si functiuni complementare, extindere utilitati” in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. DJ 103 A, DJ 103 B, nr. F.N., pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. DJ 103 A, DJ 103 B, nr. F.N., inscris in C.F. nr. 100240 respectiv 100232 Tarlungeni, nr. cad. 100240 respectiv 100232, in suprafata totala de 59.100 mp, la cererea dl. Popa Ion Sorin, Asaftei Gheorghe, S.C. DIN DREAM S.R.L., POPA Akina-Luminita, Asaftei Carmen Viorica desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 5 februarie 2018 Privind aprobarea preturilor de pornire pentru partizile de produse principale de masa lemnoasa pe picior-productia anului 2018, care urmeaza a fi valorificate prin licitatie de asa lemnoasa pe picior, care se recolteaza din fondul foretier proprietate public? a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 1/15.02.2018, inaintate de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 5 februarie 2018 Privind aprobarea propunerii pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto pentru partida 1206243 si partida 1009263, care urmeaza a fi valorificate prin licitatie si care se recolteaza fin fondul forestier proprietate publica a Comnei Tarlungeni, conform Anexei H.C.A. nr. 2 din data de 15.01.2018 inaintate de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 5 februarie 2018 Privind aprobarea tarifului maxim de exploatare pentru anul 2018, pentru lemnul care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 5 februarie 2018 Privind aprobarea preturilor pentru masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, valorificata in mod direct pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizic autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, asociatii si neoile proprii ale adminstratorului fondului forestier pentru anul 2018, din fosndul fosrestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. prin Anexa la Hotarrea Consiliului de Administratie nr. 7 din 31.01.2018 desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 12 martie 2018 Privind modificarea HCL nr.17 din data de 13.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 37/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale de Analiza si Verificare in vederea armonizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic ”Ciucas! R.A. Precum si a altor atributii stabilite in sarcina sa desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 12 martie 2018 Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 10 mc lemn de brad pentru reconstruirea locuintei se 10 metri steri lemn de foc, in urma incendiului din data de 11.11.2017 d-nei Anghe Adela, domiciliata in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str, Principala nr. 447 desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 12 martie 2018 Privind aprobarea Planului de Ocupare a Func?iilor Publice in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 12 martie 2018 Privind insusirea Acordului de Cooperare privind organizrea si exercitarea activitatii de audit public intern desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 12 martie 2018 Privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlugeni la data de 31.12.2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni e anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Pe anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Tarlungeni Servicii Ape SRL pe anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
23
24 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii si completarii prin Act Aditional, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei publice de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 12 martie 2018 Privind aprobarea scrisorii de asteptari pe anul 2018, emisa de autoritatea publica tutelara Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, catre Regia publica de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 12 martie 2018 Privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2018, negociati de autoritatea publica tutelara, Consilul Local al Comunei Tarlungeni si Regia Publica de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 12 martie 2018 Privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 12 martie 2018 privind validarea mandatului d-lui BARTI ARPAD, candidat supleant din partea formatiunii politice UDMR-filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Matefi Mihaiu, ca urmare a decesului acestuia din urma desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii prevederilor art. 5 din HCL nr. 16/06.03.2015 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie ai Ocolului Silvic ”Ciucas” R.A Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 20 aprilie 2018 alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei T?rlungeni pentru o perioad? de trei luni descarcare fisier tip .pdf
31 20 aprilie 2018 pentru Œnsu?irea raportului de evaluare al imobilului teren proprietate privata inscris in CF 107230 Tarlungeni nr. cad. 107230 pentru realizarea obiectivului de investitii Gradinita copii cartier Izvor, Comuna Tarlungeni descarcare fisier tip .pdf
32 20 aprilie 2018 privind însușirea Raportului de Evaluare al imobilului-teren înscris în CF 101878 Tărlungeni, identificat cu nr. cad. 101878 pentru realizarea obiectivului de investiții Construire imobil remiză pompieri și aprobarea înscrierii în domeniul public al Comunei Tărlungeni, respectiv modificarea și completarea Inventarului domeniului public al Comunei Tărlungeni, HG 972/2002, Anexa 45 descarcare fisier tip .pdf
33 26 aprilie 2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Comuna Tărlungeni și demararea procedurilor de selecție a unui delegatar pentru serviciile de întreținere și modernizare rețea iluminat public în Comuna Tărlungeni jud. Brașov precum și a Regulamentului-Cadru al serviciului de iluminat public în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
34 26 aprilie 2018 descarcare fisier tip .pdf
35 26 aprilie 2018 descarcare fisier tip .pdf
36 26 aprilie 2018 descarcare fisier tip .pdf
37 26 aprilie 2018 descarcare fisier tip .pdf
38 7 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
39 7 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
40 14 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
41 14 mai 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
42 29 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
43 29 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
44 29 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
45 29 mai 2018 descarcare fisier tip .pdf
46 8 iunie 2018 descarcare fisier tip .pdf
47 19 iunie 2018 descarcare fisier tip .pdf
48 29 iunie 2018 descarcare fisier tip .pdf
49 29 iunie 2018 privind aprobarea împuternicirii Primarului Comunei Tărlungeni, dl. Beșchea Severius Florin să semneze contractele de vânzare-cumpărare în formă autentică, între UAT Comuna Tărlungeni, reprezentată prin Primar și cumpărătorii imobilelor terenuri adjudecate în baza Procesului-Verbal nr. 7286 din data de 04.08.2007, încheiat cu ocazia vânzării loturilor de teren pentru construcție case în loc. Cărpiniș, com. Tărlungeni, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
50 29 iunie 2018 peivind respingerea proiectului de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe teren și clădire a Asociației Centrul de Batrâni Casa Daniel cu sediul în Mun. Săcele, str. Morii nr. 89, jud. Brașov, punct de lucru Comuna Tărlungeni, str. Tei f.n., jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
51 29 iunie 2018 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de Interes Local în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov pe anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
52 17 iulie 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni descarcare fisier tip .pdf
53 17 iulie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
54 31 iulie 2018 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Hidro Sal Com SRL prin asocierea Comunei Tărlungeni cu Comunele Hărman, Teliu, Vama Buzăului și Prejmer la SC Hidro Sal Com SRL și aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Tărlungeni la capitalul social al Societății Comerciale SC Hidro-Sal Com SRL descarcare fisier tip .pdf
55 31 iulie 2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al SC HIDRO-SAL COM SRL Prejmer, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
56 13 august 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
57 13 august 2018 descarcare fisier tip .pdf
58 13 august 2018 privind aprobarea proiectului Constructii Gradinițe Regiune Centru cod MySmis 12151 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare și a cheltuielilor legate de proiect și privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Ministerul Educației Naționale 0 UMPMRSU, lider de proiect și UAT Comuna Tărlungeni, partener de proiect, în vederea implementării în comun a Proiectului descarcare fisier tip .pdf
59 29 august 2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Tărlungeni și al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru perioada 01.07.2018-30.11.2018 descarcare fisier tip .pdf
60 29 august 2018 privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziționarea de rechizite școlare și ghiozdane pentru copiii înscriși în cele 6 clase pregătitoare (clasa 0) din cadrul Școlii Gimnaziale Tărlungeni, în anul școlar 2018-2019 descarcare fisier tip .pdf
61 29 august 2018 privind aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Tărlungeni a imobilului Creșă sat Zizin Comuna Tărlungeni, str. Pădurii f.n., jud. Brașov, identificat cu CF nr. 103506, nr. cad. 103506 C1, și aprobarea înscrierii în domeniul public al Comunei Tărlungeni, respectiv modificarea și completarea Inventarului domeniului public al Comunei Tărlungeni, HG 972/2002, Anexa 45 descarcare fisier tip .pdf
62 29 august 2018 privind aprobarea trecerii imobilului Creșă sat Zizin Comuna Tărlungeni, str. Pădurii f.n., jud. Brașov, identificat cu CF nr. 103506, nr. cad. 103506 C1, în administrarea Școlii Gimnaziale Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
63 29 august 2018 privind aprobarea cofinanțării extinderii rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
64 29 august 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
65 28 septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul SC HIDRO-SAL COM SRL Prejmer, jud. Brașov descarcare fisier tip .pdf
66 28 septembrie 2018 privind avizare PUZ-ului Construire locuințe în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov, str. Izvorului f.n., pentru terenul situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov, str. Izvorului, f.n., înscris în CF nr. 107384 Tărlungeni, nr. cad. 107384, în suprafață totală de 21.700 mp, la cererea dlor Pana Pompiliu căsătorit cu Pana Maria, Trocaru Sorin, Pana Ciprian Mihai, căsătorit cu Pană Roxana Mihaela descarcare fisier tip .pdf
67 28 septembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
68 29 octombrie 2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni descarcare fisier tip .pdf
69 29 octombrie 2018 privind aprobarea modificarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov pentru perioada 06.03.2015-18.04.2017 conform Deciziei 166/R/30.01.2018, pronuntate de Curtea de Apel Brasov, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal descarcare fisier tip .pdf
70 29 octombrie 2018 privind aprobarea pretului materialului lemnos care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni descarcare fisier tip .pdf
71 29 octombrie 2018 privind aprobarea preturilor de pornire pentru partizile e produse principale care urmeaza a se valorifica prin licitatie de masa lemnoasa pe picior din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A. descarcare fisier tip .pdf
72 29 octombrie 2018 privind acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Tarlungeni, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru lucrari de racordare a bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril la reteaua de furnizare gaze naturale a Comunei Tarlungeni, jud. Brasov descarcare fisier tip .pdf
73 29 octombrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Tarlungeni Servicii APE SRL pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
74 29 octombrie 2018 privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar in cuantum de 7.000 lei pentru lucrari de reparatii la Biserica Evanghelica-Lutherana din localitatea Tarlungeni, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov descarcare fisier tip .pdf
75 29 octombrie 2018 privind aprobarea unui ajutor financiar in cuantum de 8.000 lei pentru achizitionarea unei orgi de catre Biserica Evanghelica-Lutherana din localitatea Zizin, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov descarcare fisier tip .pdf
76 29 octombrie 2018 rivind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 3.000 lei dnei Munteanu Mariana, pentru reconstruirea locuintei in urma incendiului din data de 17.09.2018, domiciliata in comuna Tarlungeni, judetul Brasov, loc. Zizin, str. A. Petofi nr. 250 descarcare fisier tip .pdf
77 29 octombrie 2018 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 3.000 lei dlui Burmar Ioan, domiciliat in loc. Zizin, Comuna Tarlungeni, jud. Brașov, str. Padurii nr. 390, pentru achizitionarea materialelor de constructii in vederea renovarii locuintei afectate in urma inundatiilor din luna iulie 2018 descarcare fisier tip .pdf
78 29 octombrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Talrungeni pentru anul 2018 descarcare fisier tip .pdf
79 29 octombrie 2018 privind aprobarea trecerii in administrarea Scolii Gimnaziale Tarlungeni a imobilelor din reteaua scolara a Comunei Tarlungeni descarcare fisier tip .pdf
image_pdfimage_print