Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Având în vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.c), ale art. 469 alin. (3) lit.b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, si al art. VII alin 1) lit b) din OUG nr. 115/2023 si art. 618 lin 3 din Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare,

Primăria Comunei Tărlungeni cu sediul în Sat Tărlungeni, com. Tărlungeni judeţul Braşov, str. Zizinului nr. 2, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice  de executie vacante de:

 Inspector,  clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Taxe si Impozite Locale – Serviciul Buget, Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Resurse Umane-Salarizare

 

 1.  Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare, respectiv:
 2. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 9.  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 10. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 11. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 12. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 1.  Condiţii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  Știinte sociale Ramura de știintă Științe economice:

– Domeniul de licență: ADMINISTRAREA AFACERILOR

sau

– Domeniul de licentă: ECONOMIE

–  vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an

Perioada de depunere a dosarelor 08.01.2024 – 29.01.2024

 –  selecţia dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

– perioada de depunere contestație la selectie: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;

-perioada soluționare contestațiii la selecție: in termen de maximul 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

       – proba scrisă se va susţine în data de 08.02.2024 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

– interviul se va susţine ulterior

Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptămână

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cărierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  08.01.2024 – 29.01.2024 inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2 din sat Tărlungeni, comuna Tărlungeni la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane- Salarizare, telefon. 0268365714, fax 0268-365072 email: rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com, secretariatul comisiei de concurs fiind asigurat de catre d.na inspector Katalin CSKI.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip; descarcă aici
b) curriculum vitae,  modelul comun european;

 1. c) copia actului de identitate;
 2. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor

specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
g) cazierul judiciar; – Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .

Relaţii suplimentare  se poate obţine de la  avizierul instituţiei  şi  de pe site-ul Primăriei Comunei Tărlungeni (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Comunei Tărlungeni : email: primaria.tarlungeni@yahoo.com
 

Atribuţiile  prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

 • Scopul principal al postului: îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor legate de activitatea de urmărire și încasare a taxelro și impozitelor locale;
 • Urmărește încasarea impozitelor și taxelro datorate de contribuabili;
 • Preia și înregistreaza declarațiile de impunere depuse de contribuabili;
 • Eliberează adeverințe și certificate fiscale pentru contribuabili în baza registrelor fiscale, la termene și cu repsectarea prevederilro legale, privind valaoarea de impozitare a bunurilor imobile;
 • Preia, deșine și asigură evidența dosarelor, dorederourilor debit-încasări, impozit pe terne și cladiri pentru contribuabili;
 • Asigură respectarea cadrului legal și a celor stabilite prin hotărâri ale consiliului local ori dispuse de căte conducerea primăriei cu privire la consultarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale;
 • Urmărește întocmirea dosarelro fiscale unice pentru toți contribuabilii care dețin bunuri pentru care datorează impozite și taxe locale în limit admnistrativă a unității admnistrativ-teritoriale și răspunde de arhivarea și gestionarea in condiții de siguranță a acestora;
 • Asigură activitatea de urmărire și încasare la bugetul local a veniturilro fiscal si nefiscale nepltătite la termen;
 • Asigură preluarea si inscrierea datelor si informațiilor din registrele agricole, documentațiile cadastrale, autorizațiile de construire, acte de înstrainare, alte documente, în vedere completarii;
 • Întocmeşte înştiinţările de plată pentru debitele primite spre încasare în cazul în care acestea au fost transmise direct de la organul care a stabilit debitul;
 • Întocmeşte la cererea solicitanţilor, locuitori ai Comunei Tărlungeni, certificate de neurmărire fiscală, adeverinţe de venit şi orice fel de adeverinţe prin care se solicită situaţia contribuabililor cu privire la impozite şi taxe locale şi răspunde totodată de corectitudinea lor;
 • Efectuează acte de urmărire prevaăzute de lege care să asigure identificarea debitelro de plată și incasarea debitelor prin incasarea directa, ori prin formle de executare silită prevăzută de lege, insclusiv a debitelor din evidenta separate a debitorilor insolvabili;
 • Efectueaza activitati de executare silita prevazute de lege a debitelor neachitate in termen si neprescrise. Intcomeste popririle le depune spre avizare si ttransmite la seful contabil. Instituie sechestre, ridica si preda spre valorifciare bunurile sechestrate. Propune sistarea popririlor in situatia in care debitorii platesc in numerar sumele poprite;
 • Întocmeste documentele ce pot constitui mijloc de proba in cazul in care este impiedicat sa-si desfasoare activitatile de incasre sau executare silita, ori in cazul luarii la cunostinta despre fapte ce constituie contraventii sau infractiun, ori in cazul litigiilor in care sunt implicate organelle fiscal, dar care sunt date in competenta de solutionare a altor organe, fie la Miniserul de Finante, fie din afara acestui sinstem, actionând pentru respectarea legalitatii;
 • Îndrumă contribuabilii privind obligațiile fiscale ce le revin, declararea veniturilor ce se impoziteaza, evidenta veniturilor si cheltuielilor, termenele de plata precum si in legatura cu modul de solutionare a cererilor si contestatiilor de catre organelle competente, in principal pe ntru indicarea actelro normative care reglementeaza domeniu de activitate;
 • Raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelro din documentele prevazute de actele normative in vigoare;
 • Raspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si constiinciozitate a indatoririlor de serviciu, abtinându-se de la comiterea oricaror fapte ce ar aduce prejudicii institutiei.

 

Bibliografie/tematica

 • Constituția României, republicata
 • Titlul I si II ale partii a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Titlul IX “Impozite si Taxe Locale”  din  Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, cu modificările și compltările ulterioare.
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
Afisat la sediul Autorității Contractante in data de  08.01.2024 ora 9.30

Rezultate selecție dosare 31.01.2024

(Afișat la sediul Autorității Contractante in data de  31.01.2024 ora 15:25)

Rezultate proba scrisă 08.02.2024

(Afișat la sediul Autorității Contractante in data de  08.02.2024 )

 

Close Search Window