Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Comuna Tărlungeni, judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie:

 • inspector clasa I,grad profesional superior la Compartiment Buget Contabilitate în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov.Conditii generale de participare:
  Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii minime pentru ocuparea funcţiei inspector ,clasa I,grad profesional superior la Compartimentul Buget ,Contabilitate

 • condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 republicată
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • cunoştinţe operare calculator: nivel mediu

Conditii de desfasurare a concursului  pentru ocuparea functiilor publice vacante  Concursul consta in: 
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă  se va desfasura in data de  22 noiembrie  2017 ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brasov

 1. c) intervievarea candidatilor se va desfasura la dată ulterior comunicată la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brasov

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:

 

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  si  adeverinţe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar
 2. f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista motive pentru candidat care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  h) curriculum vitae;
  i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografie de concurs ,inspector ,clasa I ,grad profesional  superior la Compartimentul Buget,Contabilitate

 

 1. Legea nr. 188/1999,Statutul Functionarilor Publici ,republicata
 2. Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata
 3. Legea nr. 7 /2004 privind codul de conduita al functionarilor publici , republicata
 4. Legea 571/2003,privind Codul Fiscal actualizata
 5. Legea 227/2015, privind Codul Fiscal
 6. H.G.nr.1/2016 , Normele metodologice sunt corelate cu structura noului Cod fiscal,
 7. Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,cu completarile si modificarile  ulterioare.
 8. Legea 82 /1991 privind Legea contabilităţii actualizată
 9. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
 10. Ordin Nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
 11. ORDIN Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

Termen de depunere al dosarelor de concurs:  In termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii pot depune dosarul de candidat.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere exclusiv textele de acte normative în vigoare, precum şi modificările legislative intervenite în prezenta bibliografie aferente cadrului legal antemenţionat.

Close Search Window