Anunțuri, Interes public|

Comuna Tarlungeni, in calitate de autoritate publica tutelara pentru TARLUNGENI SERVICII APE SRL, anunta inceperea procesului de recrutare si selectie pentru 5 (cinci) pozitii de membru in Consiliul de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL.

Evaluarea/selectia se organizeaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

– Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

– Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

Conditiile generale ale procesului de selectie prealabila sunt urmatoarele:

 • cel puţin doi dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experinta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 • cel mult un membru al consiliului de administratie poate fi desemnat din randul functionarilor publice sau al altor categorii de personal din cadrul autoritaatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul dispozitiilor art. 138 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • mandatul membrilor consiliului de administratie al societatii este de 4 ani, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii
 • o persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
 • Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si al transparentei.
 • Candidatii care vor fi sepectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior instiintati sa depuna o declaratie de intentie realizata conform scrisorii de asteptari.

Condiţiile obligatorii de participare sunt:

 • studii universitre cu licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu licenta sau echivalenta;
 • experienta profesionala de minim 5 ani
 • experinenta relevanta de conducere / administrare a unor intreprinderi / societati / departamente / servicii
 • cunoasterea limbi romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia unor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul sau resedinta in Romania
 • capacitatea deplina de execitiu
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata prin documente medicale
 • nu are fapte inscrise in cazierul judiciar
 • nu are fapte inscrise in cazierul fiscal
 • sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de membru in Consiliul de Administatie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL.

 Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu :

 • Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 • Copie de pe actul de identitate;
 • Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);
 • Copie carnet de munca, extras Revisal si/sau avederinte care sa ateste vechimea si experienta
 • Cazier judiciar/declaratie pe proprie raspundere conform formular 1;
 • Cazier fiscal/declaratie pe proprie raspundere conform formular 2;
 • Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;
 • Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al societatii (art. 6, 28 si art. 33 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.) – Formularul 3/Formular 3A (pentru candidatul care face parte din randul functionarilor publici).
 • Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 4
 • Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 5
 • Declaratie pe proprie raspundere privind statutul de “independent” – Formular 6

 

Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:

 • Dosarul de candidatura
 • Matricea profilului de candidat
 • Declaratia de intentie a candidatului/interviu

Documentele necesare in procesul de recrutare/selectie si formularele de declaratii se regasesc pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, comuna Tarlungeni, www.comunatarlungeni.ro, sectiunea Anunturi.

Dosarele de candidatura se vor depune pana in data de 24.10.2022, ora 16.00 la registratura Primariei comunei Tarlungeni din Tarlungeni, str.Zizinului nr.2, jud.Brasov in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona „Procedura de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL/ Nume si Prenume, domiciliu candidat.

Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de tel : vezi antet,  persoana de contact : Cimpoaie Mihai

Profilul și Matricea Consiliului de Administrație

Scrisoare de așteptări

PLAN DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA pentru pozițiile de membri in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al TARLUNGENI SERVICII APE SRL

Actualizare 24.11.2022

Proces verbal evaluare candidați

Close Search Window